Press "Enter" to skip to content

VakO 4221/99: A:n työkyvyttömyyseläke lakkautettiin, kun eläkelautakunta katsoi, että lääketieteellisissä tutkimuksissa todetuista sairauksista ja vammoista huolimatta A:lla oli kyky hankkia itselleen ansiotuloja

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko a:n työkyvyttömyyseläke lakkauttaa 1.11.1995 alkaen. A:lle oli maksettu työkyvyttömyyseläkettä 31.10.1995 saakka, mutta hänen katsottiin olevan työkykyinen 1.1.1994 alkaen.

 

Työntekijäin eläkeasetuksen 15 §:n mukaan työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen oli päätettävä työkyvyttömyyseläkettä lakkautettaessa lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä

A vaati työkyvyttömyyseläkkeen maksamista edelleen vuonna 1998 vireille tulleella valituksella, mutta vakuutuslaitos X totesi valituksenalaisella päätöksellään, että A:n työkyky oli palautunut ja lakkautti työkyvyttömyyseläkkeen 1.1.1994 alkaen.

 

VakO 4221/99

Asianumero: 4221/99
Päätöksen antaja: VakO
Päätöksen antopäivä: 6.5.2003

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Työntekijäin eläkeasetuksen 15 §:n mukaan työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen oli päätettävä työkyvyttömyyseläkettä lakkautettaessa lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä. A:n katsottiin olleen työkykyinen ainakin 1.1.1994 alkaen. A:lle oli maksettu työkyvyttömyyseläkettä 31.10.1995 saakka. Eläkettä ei oltu eläkkeen yhteensovituksen vuoksi maksettu 31.10.1995 jälkeen. A:n työkyvyttömyyseläke voitiin lakkauttaa vasta 1.11.1995 alkaen. A:n oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen tätä aikaisemmalta ajalta oli ratkaistu lainvoimaisilla päätöksillä.

 

Esitiedot

 

A:lle oli eläkelaitoksen eri päätöksillä myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke. A:n työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen lakkautettiin 31.10.1995 yhteensovituksen vuoksi. A vaati työkyvyttömyyseläkkeen maksamista edelleen vuonna 1998 vireille tulleella hakemuksella. Vakuutuslaitos X totesi valituksenalaisella päätöksellään, että A:n työkyky oli palautunut ja lakkautti työkyvyttömyyseläkkeen 1.1.1994 alkaen.

 

A haki vakuutuslaitos X:n päätökseen muutosta eläkelautakunnalta ja vaati työkyvyttömyyseläkkeen maksamista.

 

Eläkelautakunnan ratkaisu

 

Eläkelautakunta muutti vakuutuslaitos X:n päätöstä siten, että A:n työkyvyttömyyseläke lakkautettiin 1.11.1995 alkaen ja valitus muilta osin hylättiin.

 

Eläkelautakunnan perustelut

 

A:n työkykyyn liittyvien seikkojen perusteella arvioiden eläkelautakunta katsoi, että lääketieteellisissä tutkimuksissa todetuista sairauksista ja vammoista huolimatta A:lla oli kyky hankkia itselleen ansiotuloja siten, että häntä ei voitu pitää työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavalla tavalla työkyvyttömänä. A oli ollut työkykyinen ainakin 1.1.1994 alkaen kuten valituksenalaisessa päätöksessä oli todettu eikä hänellä ollut ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työntekijäin eläkeasetuksen 15 §:n mukaan työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen oli päätettävä työkyvyttömyyseläkettä lakkautettaessa lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä. Koska A:n työkyvyttömyyseläkettä ei oltu yhteensovituksen vuoksi maksettu 31.10.1995 jälkeen, niin työkyvyttömyyseläke voitiin lakkauttaa 1.11.1995 alkaen eikä työkyvyttömyyseläkettä tullut maksettavaksi tämän jälkeiselle ajalle. A:n oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen tätä aikaisemmalta ajalta oli ratkaistu lainvoimaisilla päätöksillä, joten mahdollisesti aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperimiseen ei voitu ryhtyä ellei lainvoimaisia päätöksiä ollut työntekijäin eläkelain 21 d §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla poistettu vakuutusoikeudessa.

 

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

 

A haki muutosta eläkelautakunnan päätökseen ja vaati päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan ja sen vahvistamista, että hänellä oli edelleenkin eli myös 1.11.1995 lukien oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, joka oli hänelle myönnetty 3.7.1981 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 1.8.1981 lukien aluksi määräaikaisena ja 1.2.1986 alkaen toistaiseksi. Koska vakuutuslaitos Y oli maksanut hänelle eläkettä syyskuuhun 1997 asti, A pyysi, että vakuutuslaitos X määrättäisiin maksamaan hänelle eläkettä 1.10.1997 alkaen laillisine viivästyskorkoineen erääntyneiden eläkkeiden osalta.

 

Vakuutusoikeuden ratkaisu

 

Eläkelautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

 

Vakuutusoikeuden perustelut

 

Eläkelautakunnan päätöksessä mainitut perustelut.

 

Lainkohdat

 

Yrittäjien eläkelaki 5 § ja 17 §
Työntekijäin eläkelaki 4 § 3 ja 6 mom.
Työntekijäin eläkeasetus 15 § 1 mom.

 

Osasto
1

 

Asian aikaisemmat vaiheet:
ETK38644
ELK2930/98

Lainkohdat

TEL 4 § 3 mom TEL 4 § 6 mom. TEA 15 § 1 mom.