VakO 3780:2012: Oliko henkilöllä, jolla oli syntymästä saatu aivovaurio, oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen heikentyneen työkyvyn vuoksi?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sillä perusteella, että hän oli saanut syntymästä aivovaurion, joka vaikeutti kehon oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. A:lla oli syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeuttaa erityisesti kehon oikean puolen ja oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. Lisäksi A:lla oli todettu migreenitaipumusta sekä lievä masennus.

Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan eläkepäätöksessä? Työntekijän tulee olla työeläkelain mukaisesti työkyvytön sekä näyttää toteen työeläkelain mukainen eläketapahtuma. Eläkelaitos oli vedonnut siihen, ettei A ollut työeläkelakien tarkoittamalla tavalla työkyvytön. Vakuutusoikeus katsoi, että koska aivovaurio oli tullut syntymästä eikä aivovaurio ollut syntynyt A:n työsuhteen aikana, ei työntekijän eläkelaissa tarkoitettua eläketapahtumaa ollut todettavissa.

Eläkelaitoksen päätöksessä todettiin, että A:n terveydentilasta saatujen tietojen mukaan hänellä on synnynnäisenä CP-vammana neliraajahalvaus oikeapainotteisena sekä migreenitaipumus. A ei ollut näyttänyt toteen sitä, että hänen terveydentilassa olisi tapahtunut hänen työkykyynsä vaikuttavia oleellisia muutoksia hänen työsuhteittensa aikana tai niiden päätyttyä. Vakuutusoikeuden ratkaisussa huomioitiin A:n masennus sillä tavalla, että ratkaisussa todettiin, että ”hänet on ohjattu varaamaan aika psykiatrilta.”

Vakuutusoikeuden mukaan työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla.

Vakuutusoikeus totesi, että työntekijän eläkelain mukaista työkyvyn heikentymistä arvioitaessa työkykyä verrataan siihen työkykyyn, joka työntekijällä on ollut vakuutetun työssäolonsa aikana. Vakuutusoikeiden mukaan A:n terveydentilassa ei ollut tapahtunut hänen työsuhteidensa aikana tai niiden päätyttyä pitempiaikaista olennaista muutosta, jolloin katsottiin, ettei työntekijän eläkelaissa tarkoitettua eläketapahtumaa ollut todettavissa.

Työkyvyttömyyden arviointiin voi vaikuttaa esimerkiksi henkilön ammatti sekä ikä. Tässä tapauksessa A oli 29-vuotias sekä suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja tehnyt lyhytaikaisia siivoojan ja näyteikkunapesijän töitä sekä työskennellyt puhelinmyyjänä vajaan vuoden. Eläkelaitoksen mukaan mukaan A:lla voitiin arvioida olevan riittävästi työkykyä jäljellä hänen vakuutetun työhistoriansa mukaiseen työskentelyyn.

Muutoksenhakulautakunta määräsi, että A:lla oli oikeus täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseen kuntoutustukeen 1.6.2011 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.11.2012 saakka. Vakuutusoikeus kuitenkin kumosi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian eläkelaitoksen päätöksen varaan.


Lue ratkaisu VakO 3780:2012