Press "Enter" to skip to content

VakO 3780:2012: Oliko henkilöllä, jolla oli syntymästä saatu aivovaurio, oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen heikentyneen työkyvyn vuoksi?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sillä perusteella, että hän oli saanut syntymästä aivovaurion, joka vaikeutti kehon oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. A:lla oli syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeuttaa erityisesti kehon oikean puolen ja oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. Lisäksi A:lla oli todettu migreenitaipumusta sekä lievä masennus.

 

Miten työkyvyttömyyttä arvioidaan eläkepäätöksessä? Työntekijän tulee olla työeläkelain mukaisesti työkyvytön sekä näyttää toteen työeläkelain mukainen eläketapahtuma. Eläkelaitos oli vedonnut siihen, ettei A ollut työeläkelakien tarkoittamalla tavalla työkyvytön. Vakuutusoikeus katsoi, että koska aivovaurio oli tullut syntymästä eikä aivovaurio ollut syntynyt A:n työsuhteen aikana, ei työntekijän eläkelaissa tarkoitettua eläketapahtumaa ollut todettavissa.

 

Eläkelaitoksen päätöksessä todettiin, että A:n terveydentilasta saatujen tietojen mukaan hänellä on synnynnäisenä CP-vammana neliraajahalvaus oikeapainotteisena sekä migreenitaipumus. A ei ollut näyttänyt toteen sitä, että hänen terveydentilassa olisi tapahtunut hänen työkykyynsä vaikuttavia oleellisia muutoksia hänen työsuhteittensa aikana tai niiden päätyttyä. Vakuutusoikeuden ratkaisussa huomioitiin A:n masennus sillä tavalla, että ratkaisussa todettiin, että “hänet on ohjattu varaamaan aika psykiatrilta.”

 

Vakuutusoikeuden mukaan työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla.

 

Vakuutusoikeus totesi, että työntekijän eläkelain mukaista työkyvyn heikentymistä arvioitaessa työkykyä verrataan siihen työkykyyn, joka työntekijällä on ollut vakuutetun työssäolonsa aikana. Vakuutusoikeiden mukaan A:n terveydentilassa ei ollut tapahtunut hänen työsuhteidensa aikana tai niiden päätyttyä pitempiaikaista olennaista muutosta, jolloin katsottiin, ettei työntekijän eläkelaissa tarkoitettua eläketapahtumaa ollut todettavissa.

 

Työkyvyttömyyden arviointiin voi vaikuttaa esimerkiksi henkilön ammatti sekä ikä. Tässä tapauksessa A oli 29-vuotias sekä suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja tehnyt lyhytaikaisia siivoojan ja näyteikkunapesijän töitä sekä työskennellyt puhelinmyyjänä vajaan vuoden. Eläkelaitoksen mukaan mukaan A:lla voitiin arvioida olevan riittävästi työkykyä jäljellä hänen vakuutetun työhistoriansa mukaiseen työskentelyyn.

 

Muutoksenhakulautakunta määräsi, että A:lla oli oikeus täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseen kuntoutustukeen 1.6.2011 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.11.2012 saakka. Vakuutusoikeus kuitenkin kumosi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian eläkelaitoksen päätöksen varaan.

VakO 3780:2012


Diaarinumero(t):
3780:2012

Sovellettu lainsäädäntö:Työntekijän eläkelaki 2 § 2 mom. sekä 35 § 1 ja 2 mom.
Antopäivä:17.1.2013


A oli suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja tehnyt lyhytaikaisia siivoojan ja näyteikkunapesijän töitä sekä työskennellyt puhelinmyyjänä vajaan vuoden, jona aikana ansiot olivat jääneet vähäisiksi. A:lla oli syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeutti erityisesti kehon oikean puolen ja oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. Kansaneläkelaitos oli myöntänyt A:lle työkyvyttömyyseläkkeen kuntoutustukena kansaneläkelain nojalla. Työntekijän eläkelain mukaista työkyvyn heikentymistä arvioitaessa työkykyä verrataan siihen työkykyyn, joka työntekijällä on ollut vakuutetun työssäolonsa aikana. Koska A:n terveydentilassa ei ollut tapahtunut hänen työsuhteidensa aikana tai niiden päätyttyä pitempiaikaista olennaista työkykyä heikentävää muutosta, ei työntekijän eläkelaissa tarkoitettua eläketapahtumaa ollut todettavissa. A:n työkyvyn ei voitu arvioida heikentyneen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti.


Esitiedot


Eläkelaitos hylkäsi A:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen, koska hänen ei voitu arvioida olevan työeläkelakien tarkoittamalla tavalla työkyvytön. Päätöksessä todettiin, että A:n terveydentilasta saatujen tietojen mukaan hänellä on synnynnäisenä CP-vammana neliraajahalvaus oikeapainotteisena sekä migreenitaipumus. Eläkeratkaisua tehtäessä oli otettu kokonaisuutena huomioon A:n terveydentila ja muut laissa mainitut työkyvyn arviointiin liittyvät seikat. Eläkelaitoksen kanta oli, että A:n terveydentilassa ei ole tapahtunut hänen työkykyynsä vaikuttavia oleellisia muutoksia hänen työsuhteittensa aikana tai niiden päätyttyä.

 

A haki eläkelaitoksen päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. A totesi, että hänen invaliditeettinsa oli korotettu 60 prosentista 80 prosenttiin, joten oleellinen muutos huonompaan oli tapahtunut. A kertoi, että hän oli yrittänyt olla puhelinmyyntityössä vuonna 2008, mutta hän ei ollut saavuttanut tuloksia. A:n mielestä tämäkin osoitti, ettei hänellä ollut ollut työkykyä tuolloin kuten ei ollut nytkään.

 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu


Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta muutti eläkelaitoksen päätöstä. A:lla oli oikeus täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseen kuntoutustukeen 1.6.2011 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.11.2012 saakka. Valitus hylättiin muilta osin. Asia palautettiin eläkelaitokseen muutoksenhakulautakunnan päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut


Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan.

 

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio.

 

A on työskennellyt aikaisemmin esimerkiksi puhelinmyyjänä. A:lla on syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeuttaa erityisesti kehon oikean puolen ja oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. Jäykkyysoireita on myös vasemmalla. A ei ole yrityksistään huolimatta onnistunut aikaisemmalla koulutukseltaan työllistymään ja ansaitsemaan elantoaan itse. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että hän ei tämänhetkisten edellytysten vallitessa ole työkykyinen. A on kuitenkin nuori ja hänen työllistymismahdollisuuksiaan voidaan parantaa koulutuksella. Tämän vuoksi hänen tilanteensa voi muuttua ja hänelle ei tässä vaiheessa esitetyn selvityksen perusteella voida myöntää pidempää kuntoutustukea.

 

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa


Eläkelaitos haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati sen kumoamista.

 

Eläkelaitoksen näkemyksen mukaan A:n ei voitu katsoa olevan oikeutettu kuntoutustukeen. Eläkelaitos totesi, että neurologin konsultaatiossa 5.6.2007 A:n haitta-asteeksi oli arvioitu 13/20. B-lausunnossa 29.6.2011 haitta-asteeksi oli mainittu 16/20. A:n työkyvyn voitiin siis arvioida heikentyneen jonkin verran. Haitta-asteen nousun ei kuitenkaan voitu katsoa alentaneen työkykyä vähintään kahdella viidesosalla aikaisempaan vakuutetun työhistorian mukaiseen työkykyyn nähden. Eläkelaitos katsoi, että A:n terveydentilassa ei ollut osoitettavissa sellaista 1.6.2011 tapahtunutta muutosta, jonka seurauksena hänen työkykynsä olisi heikentynyt. Koska A:n terveydentilassa ei ole tapahtunut eläkkeen alkamisen laukaisevaa eläketapahtumaa, ei työkyvyttömyyseläkettä voida myöntää. A ei ole missään vaiheessa työhistoriaansa kyennyt hankkimaan ansiotuloja pidempiaikaisen toimeentulon turvaavasti. Kun A:n terveydentilassakaan ei ollut tapahtunut olennaisia työkykyyn vaikuttavia muutoksia hänen työhistoriansa aikana, ei voitu katsoa, että hänen työkykynsä olisi heikentynyt aikaisempaan nähden siinä määrin, että hän olisi oikeutettu työntekijän eläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla voitiin näin ollen arvioida olevan riittävästi työkykyä jäljellä hänen vakuutetun työhistoriansa mukaiseen työskentelyyn.

 

Vakuutusoikeuden ratkaisu


Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia jätettiin eläkelaitoksen päätöksen varaan.

 

Vakuutusoikeuden perustelut


Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio.

 

A on 29-vuotias mies, joka on suorittanut kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon vuonna 2005. Hän on tehnyt lyhytaikaisia siivoojan ja näyteikkunapesijän töitä sekä työskennellyt viimeksi puhelinmyyjä ajalla 4.2.2008 – 31.12.2008, jona aikana hän on ansainnut 106 euroa.

 

Terveydentilasta esitetyn selvityksen mukaan A:lla on syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeuttaa erityisesti kehon oikean puolen ja oikeanpuoleisten raajojen käyttöä. Jäykkyysoireita on myös vasemmalla. Lisäksi hänellä on todettu migreenitaipumusta. Neurologin konsultaatiossa 5.6.2007 A:n haitta-asteeksi on arvioitu 13/20. 29.6.2011 päivätyn B-lausunnon mukaan haitta-aste on 6/20. Asiassa esitetyn uuden selvityksen mukaan A:n aivovaurion aiheuttamat oireet ovat jatkuneet ja hänellä on edelleen ollut migreenitaipumusta. Lisäksi hänellä on todettu lievä masennus ja hänet on ohjattu varaamaan aika psykiatrilta.

 

Vakuutusoikeus toteaa, että työntekijän eläkelain mukaista työkyvyn heikentymistä arvioitaessa työkykyä verrataan siihen työkykyyn, joka työntekijällä on ollut vakuutetun työssäolonsa aikana. A ei ole yrityksistään huolimatta onnistunut työllistymään ja ansaitsemaan elantoaan itse. Siivoojan työt ovat jääneet lyhytaikaisiksi yrityksiksi ja puhelinmyyjän työn aikaiset ansiot ovat jääneet vähäisiksi. A ei ole työhistoriansa aikana kyennyt hankkimaan itselleen riittävästi ansiotuloja huolehtiakseen toimeentulostaan. A:n terveydentilan voidaan arvioida heikentyneen jonkin verran vuoden 2007 jälkeen, mutta hänen terveydentilassaan ei kuitenkaan ole tapahtunut olennaista työkykyä heikentävää muutosta. A:lla katsotaan olevan riittävästi työkykyä jäljellä työntekoon siinä määrin kuin hän on osoittanut työkykyä olleen vakuutetun työssäolonsa aikana. Tämän vuoksi ja koska A:n terveydentilassa ei ole tapahtunut hänen työsuhteidensa aikana tai niiden päätyttyä pitempiaikaista olennaista muutosta, ei työntekijän eläkelaissa tarkoitettua eläketapahtumaa ole todettavissa. A:n työkyvyn ei näin ollen asiassa esitetty uusikin selvitys huomioon ottaen voida arvioida heikentyneen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti eli yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan vähintään kahdella viidesosalla.

 

Osasto


2