Press "Enter" to skip to content

VakO 3756:2019: Katsottiinko työansio sen kalenterivuoden ansioksi, jona se oli ansaittu siltä osin kuin takautuvasti maksettu suoritus ylitti kuukausieläkkeen viisinkertaisen määrän?

A:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläke eläkelaitoksen päätöksellä 1992 alkaen. A haki muutosta eläkelaitolaitoksen päätökseen TELKistä ja vaati, että hänen koko työhistoriansa lasketaan uudelleen ja otetaan huomioon sekä yksityiset työnantajat että valtion eläkekertymät. A:n mukaan hänen eläkkeeseensä ei laskettu hänen joulukuussa 2018 saamistaan ja vuoden 2019 alussa saamistaan vuoden 2014 korjatuista palkoista.

Vakuutusoikeus muutti työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä siten, että A:lle määrättiin maksettavaksi vanhuuseläke 1.4.2018 alkaen myös hänelle 30.11.2018 maksettujen, ennen vanhuuseläkkeen alkamista ansaittujen ansioiden perusteella kertyneestä eläkkeestä. Vakuutusoikeuden mukaan työansio katsottiin sen kalenterivuoden ansioksi, jona se oli ansaittu siltä osin kuin takautuvasti maksettu suoritus ylitti kuukausieläkkeen viisinkertaisen määrän.

VakO 3756:2019

Diaarinumero(t): 3756:2019
Antopäivä: 30.10.2020

Työansio katsottiin sen kalenterivuoden ansioksi, jona se oli ansaittu siltä osin kuin takautuvasti maksettu suoritus ylitti kuukausieläkkeen viisinkertaisen määrän.

Esitiedot

A:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläke 1992 alkaen.

Eläkelaitos myönsi A:lle vanhuuseläkkeen työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen 1.4.2018 alkaen ja tarkisti eläkkeen määrän. 

Eläkelaitos myönsi kesäkuussa 2018 antamallaan päätöksellä A:lle 1.4.2018 alkaen vanhuuseläkkeen työkyvyttömyyseläkkeen aikana vuosina 2006-2016 tehdyn työn ansioista aiemmin myönnetyn vanhuuseläkkeen lisäksi.

A haki muutosta eläkelaitoksen päätöksiin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati, että hänen koko työhistoriansa lasketaan uudelleen ja otetaan huomioon sekä yksityiset työnantajat että valtion eläkekertymät.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. 

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut

Muutoksenhakulautakunta totesi, että A on vaatinut koko työhistorian aikaista työeläkkeen uudelleen laskentaa. Eläkelaitoksen kesäkuussa 2018 annetulla päätöksellä, johon kohdistuvana valitus voidaan tutkia, on kuitenkin myönnetty eläke yksinomaan työkyvyttömyyseläkkeen aikaisista ansioista. Näihin ansioihin perustuvalta osalta eläkkeen ei ole osoitettu olevan väärin tai puutteellisesti laskettu. Edellä mainituista syistä A:n valitus on hylätty työkyvyttömyyseläkkeen aikana karttuneen eläkkeen osalta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että hänen eläkkeensä tulee laskea ja yhteensovittaa uudelleen. 

A kertoi valituksensa liitteenä olevan palkkatodistuksia hänen joulukuussa 2018 saamistaan ja vuoden 2019 alussa saamistaan vuoden 2014 korjatuista palkoista, joita ei ole voitu laskea hänen eläkkeeseensä.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä muutetaan ja A:lle määrätään maksettavaksi vanhuuseläke 1.4.2018 alkaen myös hänelle 30.11.2018 maksettujen, ennen vanhuuseläkkeen alkamista ansaittujen ansioiden perusteella kertyneestä eläkkeestä. Asia palautetaan eläkelaitokselle tästä päätöksestä johtuvia toimenpiteitä varten. Valitus hylätään enemmälti.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus toteaa, että 31.12.2018 asti voimassa olleen työntekijän eläkelain 71 §:n mukaan eläkkeen perusteena oleva työansio katsotaan sen kalenterivuoden ansioksi, jona se on maksettu (maksuperiaate). Jos työansion katsominen sen maksamisvuoden ansioksi vääristää eläkkeen määrää, työansio voidaan katsoa sen kalenterivuoden ansioksi, jona se on ansaittu. 

Työntekijän eläkelain esitöiden (HE 45/2005 vp) 71 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan eläkkeen määrän vääristymisellä tarkoitettaisiin olennaista eroa eläkkeen määrässä. Oikeuskäytännössä sekä Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeessa koskien työansioiden kohdentamista on katsottu, että eläkkeen määrän voidaan katsoa vääristyvän, jos kohdennettava työansio on suurempi kuin eläkkeensaajalle maksettavan kuukausieläkkeen viisinkertainen määrä.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:lle 1992 alkaen myönnetty työkyvyttömyyseläke on eläkelaitoksen antamalla päätöksellä muuttunut 1.4.2018 alkaen vanhuuseläkkeeksi hänen täytettyään 65 vuotta (529,26 euroa kuukaudessa vuoden 2018 tasossa). Eläkelaitoksen kesäkuussa 2018 antamalla päätöksellä A:lle on myönnetty vanhuuseläke myös hänen työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla vuosina 2006-2016 ansaitsemiensa ansioiden perusteella (118,45 euroa kuukaudessa vuoden 2018 tasossa, työeläkkeet yhteensä 647,71 euroa kuukaudessa vuoden 2018 tasossa). Vakuutusoikeus toteaa, että palkkatodistusten mukaan A:lle on eläkelaitoksen kesäkuussa 2018 antaman päätöksen jälkeen 30.11.2018 maksettu takautuvasti vuosien 2015 – 2017 ansaittuja työansioita yhteensä 11.162,86 euroa. Lisäksi hänelle on 14.12.2018 maksettu ajalla 1.1.2018 – 30.3.2018 ansaittuja työansioita yhteensä 1.716 euroa ja lomakaudelle 1.4.2017 – 31.3.2018 kohdistuvaa lomakorvausta 197,34 euroa sekä 31.5.2019 vuosiin 2014 ja 2015 kohdistuvaa palkkaa yhteensä 1.601,60 euroa ja lomakorvausta yhteensä 184,19 euroa. 

A:lle maksetuista takautuvista suorituksista 30.11.2018 maksettu suoritus ylittää hänen kuukausieläkkeensä viisinkertaisen määrän (647,71 euroa x 5 = 3.238,55 euroa vuoden 2018 tasossa) ja sen voidaan todeta vääristävän eläkkeen määrää työntekijän eläkelain 71 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Sen sijaan 14.12.2018 ja 31.5.2019 maksetut suoritukset jäävät alle kuukausieläkkeen viisinkertaisen määrän, eikä niiden kohdentamiselle ansaintaperiaatteen mukaisesti ole perusteita. Vakuutusoikeus katsoo, että A:lla on oikeus vanhuuseläkkeeseen 1.4.2018 alkaen myös hänelle 30.11.2018 maksettujen, ennen vanhuuseläkkeen alkamista ansaittujen ansioiden perusteella kertyneestä eläkkeestä.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 71 §

Comments are closed.