Press "Enter" to skip to content

VaKo 2410/2011: Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen, koska posti ei toimittanut valitusta määräajassa perille?

Asianumero: 2410/2011
Päätöksen antaja: VaKo
Päätöksen antopäivä: 8.5.2012

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen. Koska valitus kuitenkin oli lähetetty kirjattuna kirjeenä hyvissä ajoin ennen säädetyn määräajan päättymistä, valittajalla katsottiin olleen perusteltu syy luottaa siihen, että posti toimittaa valituksen määräajassa perille. Tästä syystä valituksen myöhästymiseen katsottiin olleen painava syy.

 

Esitiedot

 

Kansaneläkelaitos oli 17.6.2009 antanut päätöksen  työkyvyttömyyseläkkeestä.

 

A haki päätökseen muutosta. Postileimauksien mukaan A postitti valituksen kirjattuna kirjeenä 13.7.2009. Valitus leimattiin saapuneeksi Kansaneläkelaitokselle 11.8.2009.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta jätti valituksen myöhään tehtynä tutkimatta.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan perustelut

 

Kansaneläkelaitoksen kansaneläkelain nojalla antamaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava Kansaneläkelaitokselle viimeistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on postitettu hänen ilmoittamaansa osoitteeseen, jos muutoksenhaun yhteydessä ei muuta näytetä.

 

Kansaneläkelaitoksen 17.6.2009 antama päätös on 18.6.2009 postitettu A:lle hänen ilmoittamallaan osoitteella. Hänen on katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä mainitun päivän jälkeen eli 25.6.2009, kun valituksen yhteydessä ei ole muuta näytetty. Kansaneläkelaitoksen päätökseen liitetyn, lakiin perustuvan valitusosoituksen mukaan hänen olisi pitänyt toimittaa valituskirjelmä Kansaneläkelaitoksen toimistoon viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä tiedoksisaannista eli 27.7.2009 huomioon ottaen, että 25.7.2009 oli lauantai.

 

Valitus on päivätty 12.7.2009 ja postitettu kirjattuna kirjeenä postileimauksien mukaan 13.7.2009. Valitus on leimattu Kansaneläkelaitokselle saapuneeksi 11.8.2009 eli vasta valitusajan kuluttua umpeen.

 

Hallintolain 17 §:n 1 momentin mukaan asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa.

 

Hallintolain 18 §:n 1 momentin mukaan asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiseen sinä päivänä, jona asiakirja on annettu viranomaiselle. Postitse lähetetyn asiakirjan saapumispäiväksi katsotaan myös se päivä, jona lähetys on saapunut viranomaisen postilokeroon tai viranomaiselle on toimitettu ilmoitus lähetyksen saapumisesta postiyritykseen.

 

Edellä mainittuja hallintolain lainkohtia koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 72/2002) on todettu, että viranomaisella ei ole mahdollisuutta vastata asiakkaan lähettämistoimien asianmukaisuudesta eikä varmistaa niiden toimivuutta käytännössä. Näin vastuu asiakirjan toimittamisesta olisi asiakkaalla silloinkin, kun asiakirjan perillemeno vaarantuu lähettäjästä riippumattomasta syystä, kuten kolmannen osapuolen toimien vuoksi. Esimerkiksi postin kulussa tapahtuneet häiriöt tai lähetin laiminlyönnit asiakirjan toimittamisessa eivät poistaisi lähettäjän vastuuta. Lähettäjän vastuu merkitsisi käytännössä velvollisuutta huolehtia siitä, että asiassa toimivaltainen viranomainen saa asiakirjan ennen määräajan päättymistä. Asiakirjan viivästymisestä aiheutunut määräajan ylittäminen katsottaisiin lähettäjän vahingoksi. Näin esimerkiksi postinkulun viivästyminen ei poistaisi lähettäjän vastuuta. Kuitenkin saapumisilmoitus riittäisi todisteeksi lähetyksen saapumisesta viranomaiseen. Sillä seikalla, missä vaiheessa asiakirja saapumisilmoitusta vastaan noudetaan, ei olisi määräajan noudattamisen kannalta merkitystä.

 

Kansaneläkelaitos on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan pyynnöstä toimittanut selvityksen 5.10.2010. Sen mukaan jostain syystä Kansaneläkelaitokseen ei paikalliskonttorin sisäisten kommenttien mukaan ole saapunut postin asiamiespostitoimipaikasta = paikallinen K-market, ilmoitusta saapuneesta postista eikä kirjettä ole noudettu. Paikallistoimisto on 11.8.2009 saanut uuden ja mielestään ensimmäisen saapumisilmoituksen kyseessä olevasta kirjeestä ja noutanut sen tällöin postitoimipaikasta. Näin ollen A on toiminut ajoissa, mutta ilmeisesti virhe on tapahtunut joko asiamiespostin tai Kansaneläkelaitoksen toimistossa.

 

A:n 13.1.2011 antaman vastineen mukaan Itellan paikallinen kenttäpäällikkö on antanut A:lle selvityksen kirjeen matkasta Kansaneläkelaitoksen toimistoon. Paikallisen Kansaneläkelaitoksen virkailijat eivät ole noutaneet kirjettä ja niinpä asiamiespostin virkailija oli laittanut kirjeeseen palautusleiman 10.8.2009, mutta Kansaneläkelaitoksen virkailija olikin noutanut kirjeen heti seuraavana päivänä. Mitään muita kuittauksia ei kirjeessä ole, A ei ole nähnyt kirjettä sen jälkeen, kun hän on sen laittanut postiin 13.7.2009.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoo, että näyttö siitä, että ilmoitus valituskirjelmän saapumisesta postiyritykseen olisi toimitettu Kansaneläkelaitoksen toimistolle ennen 11.8.2009, jää vähäiseksi. Esimerkiksi saapumisilmoituksia ei ole esitetty. Kansaneläkelaitosta koskee viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annettu asetus (1030/1999), jonka 6 §:n 1 momentin mukaan asiakirjarekisteriin on tehtävä viranomaisen käsiteltäviksi annetuista ja otetuista asioista merkinnät asian vireille saattajasta, asiakirjan saapumispäivästä tai sen laatimispäivästä sekä asian laadusta. Lisäksi asiakirjarekisteristä on käytävä ilmi suoritetut välitoimenpiteet, kuten toimitukset sekä selvitys- ja lausuntopyynnöt ja niitä koskevat asiakirjat. Asiakirjarekisteriin on myös merkittävä tieto asian lopputoimenpiteistä ja niitä koskevista asiakirjoista. Kansaneläkelaitoksen selvityksen mukaan merkintöjä aiemmasta kuin 11.8.2009 saapuneesta saapumisilmoituksesta ei ole ja valituskirjelmä on leimattu saapuneeksi 11.8.2009.

 

Näin ollen valituskirjelmä katsotaan saapuneeksi Kansaneläkelaitokselle vasta 11.8.2009 eli myöhässä.

 

Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle annettava valitus on saapunut säädetyn määräajan jälkeen, valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut painava syy.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoo, ettei valituksen myöhästymiselle ole ollut myöskään painavaa syytä. Näin ollen valitus jätetään myöhässä tehtynä tutkimatta.

 

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

 

A haki muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati  työkyvyttömyyseläkkeestä  tekemänsä valituksen tutkimista. A katsoi toimittaneensa valituksen ajoissa, koska hän oli jättänyt kirjeen postiin ajoissa. A kertoi luottaneensa kirjatun kirjeen asianmukaiseen perillemenoon. Valituskirjelmään oli uutena selvityksenä liitetty 13.7.2009 päivätty lähettäjän kappale kirjatusta kirjeestä.

 

Vakuutusoikeuden ratkaisu

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin. Asia palautettiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

 

Vakuutusoikeuden perustelut

 

Kansaneläkelain 78 §:n mukaan valituskirjelmä on toimitettava Kansaneläkelaitokselle viimeistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on postitettu hänen ilmoittamaansa osoitteeseen, jos muutoksenhaun yhteydessä ei muuta näytetä.

 

Kansaneläkelain 80 §:n mukaan, jos sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tai vakuutusoikeudelle annettava valitus on saapunut 78 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut painava syy.

 

Kansaneläkelaitoksen 17.6.2009 antama päätös on 18.6.2009 postitettu A:lle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen. Koska muuta ei ole näytetty, A:n on katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä eli 25.6.2009. Kansaneläkelaitoksen päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä olisi pitänyt toimittaa Kansaneläkelaitokselle viimeistään 30 päivänä 25.6.2009 jälkeen. Koska valitusajan viimeinen päivä oli lauantai, olisi valituksen saanut toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä eli maanantaina 27.7.2009. Valituskirjelmä on kuitenkin saapunut Kansaneläkelaitokselle säädetyn määräajan jälkeen 11.8.2009.

 

A on näyttänyt jättäneensä valituksen kirjattuna kirjeenä postin kuljetettavaksi 13.7.2009 eli kaksi viikkoa ennen valitusajan päättymistä 27.7.2009. Vakuutusoikeus toteaa, että pääsääntöisesti lähettäjä vastaa asiakirjan perillemenosta toimitustavasta riippumatta. Vakuutusoikeus kuitenkin katsoo, että kun valitus on lähetetty kirjattuna kirjeenä hyvissä ajoin ennen säädetyn määräajan päättymistä, A:lla on ollut perusteltu syy luottaa siihen, että posti toimittaa valituksen määräajassa perille. Vakuutusoikeus katsoo, että valituksen myöhästymiselle on ollut laissa tarkoitettu painava syy ja siten valitus tulee ottaa tutkittavaksi.

 

Sovelletut oikeusohjeet
Kansaneläkelaki 78 § ja 80 §

 

Osasto
2

Lainkohdat

Kansaneläkelaki KEL 78 § ja 80 §