Press "Enter" to skip to content

VaKo 189:2022: Eläkkeen määrän tarkistaminen

Asianumero: 189:2022
Päätöksen antaja: VakO
Päätöksen antopäivä: 2.5.2023
Asiakirjan laji: Päätös
Julkaistu: 6.6.2023

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asiassa oli ratkaistavana kysymys työeläkelainsäädännössä olevan niin kutsutun neljän kuukauden säännön soveltamisesta tilanteessa, jossa eläkkeensaajan saaman ensisijaisen etuuden määrää on muutettu useammalla kuin yhdellä päätöksellä vähintään neljän kuukauden ajalle. Vakuutusoikeus katsoi Eläketurvakeskuksen ohjeisiin perustuvasta soveltamiskäytännöstä poiketen, että eläkkeen tarkistamisen ajankohtaa määrättäessä ei ole merkitystä sillä, kuinka monella päätöksellä ensisijainen etuus on myönnetty tai sen määrää on tarkistettu vähintään neljän kuukauden ajalle. Ratkaistavana oli myös kysymys siitä, voidaanko ensisijaisen etuuden vähentämistä eläkkeestä tarkistaa kesken kalenterikuukauden. Vakuutusoikeus katsoi, että eläkkeen määrä tulee tarkistaa siitä ajankohdasta, josta ensisijainen etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu, vaikka se sattuisi keskelle kalenterikuukautta.

Esitiedot

A:lle oli myönnetty vanhuuseläke 1.1.2020 alkaen. A:n saaman ensisijaisen etuuden eli tapaturmaeläkkeen määrä oli muuttunut 3.11.2020 alkaen sen johdosta, että A oli täyttänyt 65 vuotta 2.11.2020. Tapaturmavakuutuslaitos oli antanut ratkaisunsa tapaturmaeläkkeen määrästä 3.11.2020 lukien kahdella eri päätöksellä, ensimmäisellä päätöksellä ajalle 3.11. – 31.12.2020 ja toisella ajalle 1.1. – 30.6.2021. Eläkelaitos tarkisti päätöksessään A:n vanhuuseläkkeen määrän 1.3.2021 alkaen ja vähensi siitä ensisijaisen etuuden muuttuneen määrän 1.3.2021 alkaen. A haki eläkelaitoksen päätökseen muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja vaati, että hänen vanhuuseläkkeensä määrä tarkistetaan jo ensisijaisen etuuden määrän muuttumisesta alkaen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta muutti eläkelaitoksen päätöstä ja katsoi, että A:n vanhuuseläkkeestä vähennettiin 3.11.2020 muuttunut ensisijainen etuus 3.11.2020 alkaen 30.6.2021 saakka.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut

Työntekijän eläkelain (TyEL) 92 §:n l momentin l kohdan mukaan tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus. Ensisijaisia etuuksia ovat työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuva ansionmenetyskorvaus lukuun ottamatta mainitun lain 68 §:n mukaista tapaturmaeläkettä ja ennen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämistä maksettavaa päivärahaa, joka perustuu mainitussa lainkohdassa tarkoitettuun vahinkotapahtumaan, sekä ansionmenetyskorvausta, josta on vähennetty mainitun lain 202 §:n 2 momentissa tarkoitettu työeläke.

TyEL 94 §:n 1 momentin mukaan ensisijaisen etuuden vähentämistä eläkkeestä tarkistetaan, jos eläkkeensaajalle myönnetään uusi ensisijainen etuus tai jos ensisijaisen etuuden tai tämän lain mukaisen eläkkeen määrä muuttuu muusta syystä kuin indeksitarkistuksen tai kertakorotuksen vuoksi.

TyEL 94 §:n 3 momentin mukaan eläke tarkistetaan siitä ajankohdasta, josta 1 momentissa tarkoitettu etuus myönnetään tai josta etuuden tai tämän lain mukaisen eläkkeen määrä muuttuu. Jos eläkkeensaajalle myönnetään 93 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuus ulkomailta tai sen määrä muuttuu, eläkkeen määrä tarkistetaan sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka aikana eläkelaitos saa tiedon tällaisen etuuden myöntämisestä tai muuttumisesta.

TyEL 94 §:n 4 momentin mukaan eläkkeen määrää ei tarkisteta, jos ensisijainen etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu enintään neljän kuukauden ajaksi etuuden alkamisesta tai sen muuttumisesta laskettuna.

TyEL 94 §:ää koskevan lain esitöiden (hallituksen esitys 45/2005) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tämän lain mukaisen eläkkeen määrä tarkistettaisiin, jos eläkkeensaajalle myönnettäisiin uusi ensisijainen etuus tai jos jo aiemmin myönnetyn ensisijaisen etuuden määrä muuttuisi. Pykälän 3 momentin mukaan eläkkeen määrä tarkistettaisiin siitä ajankohdasta, jolloin 1 momentissa tarkoitettu muutos tapahtuisi. Jos muutos tapahtuisi ulkomaisessa etuudessa, eläkkeen määrä tarkistettaisiin sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka aikana eläkelaitos saa tiedon ulkomaisen etuuden myöntämisestä tai sen määrän muuttumisesta. Vastaava saannos on nykyisin TEL:n 8 a §:n 5 momentissa. Pykälän 4 momenttiin siirrettäisiin nykyisin TEL:n 8 a §:n 4 momentissa oleva säännös, jonka mukaan eläkkeen määrää ei tarkistettaisi, jos eläkkeensaajalle myönnettäisiin uusi ensisijainen etuus tai sen määrä muuttuisi lyhyemmäksi ajaksi kuin neljäksi kuukaudeksi.

A:lle on eläkelaitoksen 30.6.2020 antamalla päätöksellä myönnetty vanhuuseläke 1.1.2020 alkaen. Eläkkeestä on vähennetty ensisijainen etuus 1 211,79 euroa kuukaudessa ja vanhuuseläkkeen määrä on 510,91 euroa kuukaudessa.

Valituksenalaisella 26.1.2021 annetulla päätöksellä A:n vanhuuseläke on tarkistettu 1.3.2021 alkaen ensisijaisen etuuden määrän muuttumisen vuoksi. Eläkkeestä on vähennetty ensisijainen etuus 1 003,29 euroa kuukaudessa 1.3.2021-30.6.2021, minkä vuoksi eläkkeen määrä on muuttunut kyseiseksi ajaksi 728,62 euroksi kuukaudessa.

Vakuutuslaitoksen 24.4.2020 antaman korvauspäätöksen mukaan A:lle on myönnetty työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla tapaturmaeläkettä ajalle 1.1.2020-2.11.2020 yhteensä 1 211,79 euroa kuukaudessa vuoden 2020 indeksikorotuksella sekä 3.11.2020-31.12.2020 yhteensä 997,95 euroa kuukaudessa vuoden 2020 indeksikorotuksella.

Vakuutuslaitoksen 7.1.2021 antaman ennakkopäätöksen mukaan A:lle on edelleen myönnetty tapaturmaeläkettä ajalle 1.1.2021-30.6.2021 yhteensä 1 003,29 euroa kuukaudessa vuoden 2021 indeksikorotuksella.

Muutoksenhakulautakunta toteaa, että A:lle myönnetyn ensisijaisen etuuden eli tapaturmaeläkkeen määrässä on vakuutuslaitoksen 24.4.2020 antamalla päätöksellä tapahtunut muutos 3.11.2020 alkaen ja vakuutuslaitoksen 7.1.2021 antaman ennakkopäätöksen mukaan tapaturmaeläkkeen määrä on muuttunut yhdenjaksoisesti 30.6.2021 saakka. Näin ollen ensisijaisen etuuden määrä on muuttunut yhdenjaksoisesti yli neljän kuukauden ajaksi etuuden muuttamisesta laskettuna.

Muutoksenhakulautakunta toteaa lisäksi, että TyEL 94 §:n 3 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan eläke tarkistetaan siitä ajankohdasta, josta etuuden määrä muuttuu. Lisäksi säännöksen toisessa virkkeessä on säädetty erikseen tilanteesta, jossa eläkkeensaajalle on myönnetty 93 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuus ulkomailta tai sen määrä on muuttunut.

Muutoksenhakulautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään muun muassa ratkaisussa TELK 23.8.2021 (5081/2020) katsonut, että keskellä kuukautta muuttuneen tapaturmakorvauksen määrä tulee tarkistaa työeläkkeessä vasta muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen, ottaen huomioon ensisijaisen etuuden muutoksen tarkistamista koskevan säännöksen lisäksi eläkkeen maksamisen alkamista koskeva säännös, jonka mukaan eläkettä aletaan maksaa sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt.

Muutoksenhakulautakunta katsoo aikaisemmasta ratkaisukäytännöstään poiketen, että ensisijaisen etuuden tarkistamisen ajankohtaa määrättäessä, ratkaisun tulee perustua TyEL 94 §:ään, eikä ratkaisua voida perustaa TyEL 113 §:ään, jossa säädetään eläkkeen maksamisen alkamisesta silloin, kun oikeus eläkkeeseen on syntynyt, sillä eläkkeen määrän tarkistamisessa ei ole kyse eläkeoikeuden syntymisestä. Näin ollen A:n vanhuuseläkettä tulee tarkistaa ensisijaisen etuuden eli tapaturmaeläkkeen määrän muutoksesta 3.11.2020 alkaen TyEL 94 §:n 3 momentin sanamuodon mukaisesti. Tätä tulkintaa tukee myös se, että TyEL 92 §:n 1 momentin mukaan eläkkeestä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus, minkä perusteella eläkkeestä ei tällaisissa tilanteissa voida lähtökohtaisesti vähentää sellaista määrää, mitä ei tosiasiallisesti ole saatu.

Muutoksenhakulautakunta toteaa, että edellä mainitun johdosta marraskuussa 2020 maksettavan eläkkeen osalta eläkkeen määrässä tulee huomioida tapaturmaeläkkeen määrän muutos keskellä eläkkeen maksukuukautta niin, että muutoksen vaikutus tulee huomioiduksi marraskuussa 2020 maksettavan eläkkeen kokonaismäärässä.

Edellä olevan perusteella muutoksenhakulautakunta katsoo, että A:n maksussa olevaa vanhuuseläkettä tulee tarkistaa 3.11.2020 muuttuneen ensisijaisen etuuden määrän muutoksen perusteella 3.11.2020 alkaen 30.6.2021 saakka.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Eläkelaitos haki vakuutusoikeudelta muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati sen kumoamista ja asian jättämistä eläkelaitoksen päätöksen varaan.

Eläkelaitos totesi, että se on edellä mainitulla päätöksellään vähentänyt A:n vanhuuseläkkeestä 3.11.2020 muuttuneen ensisijaisen etuuden määrän 1.3.2021 alkaen eli muutoksesta lukien neljännen kuukauden alusta alkaen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on valituksenalaisella päätöksellään muuttanut eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n vanhuuseläkkeestä vähennetään 3.11.2020 muuttunut ensisijainen etuus 3.11.2020 alkaen.

Eläkelaitos viittasi työntekijän eläkelain 94 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan eläkkeen määrää ei tarkisteta, jos ensisijainen etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu enintään neljän kuukauden ajaksi etuuden alkamisesta tai sen määrän muuttamisesta laskettuna. Eläkelaitos katsoi, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkitystä annetaan päätöksien lukumäärälle siten, että jos ensisijainen etuus on myönnetty tai sen määrää on muutettu yhdellä päätöksellä vähintään neljän kuukauden ajaksi, tehdään esisijaisen etuuden vähentäminen etuuden alkamisesta tai muutoksen alusta lukien. Jos sen sijaan ensisijainen etuus on myönnetty tai sen määrää on muutettu useammilla päätöksillä, esimerkiksi kuukaudeksi kerrallaan, ensisijaisen etuuden vähentäminen tehdään vasta neljännen kuukauden alusta. Eläketurvakeskus on antanut asiasta soveltamisohjeen, joka perustuu vakuutusoikeuden 29.8.1996 antamaan päätökseen (4786/95, ei julkaistu). Eläkelaitos totesi, että sen 26.1.2021 antaman päätöksen taustalla on tilanne, jossa ensisijaisen etuuden määrää on muutettu useammilla päätöksillä.

Eläkelaitos totesi lisäksi, että vakiintuneen oikeuskäytännön ja Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeiden mukaan ensisijaisen etuuden vähentäminen tehdään kalenterikuukauden alusta lukien. Eläkelaitoksen näkemyksen mukaan A:n vanhuuseläkkeeseen ei voitaisi tehdä 3.11.2020 muuttuneen ensisijaisen etuuden perusteella vähentämistä 3.11.2020 alkaen kesken kalenterikuukauden, kuten muutoksenhakulautakunta on todennut, vaan aikaisintaan 1.12.2020 alkaen.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen lopputulosta ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työntekijän eläkelain (TyEL) 92 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus.

TyEL 94 §:n 1 momentin mukaan ensisijaisen etuuden vähentämistä eläkkeestä tarkistetaan, jos eläkkeensaajalle myönnetään uusi ensisijainen etuus tai jos ensisijaisen etuuden tai tämän lain mukaisen eläkkeen määrä muuttuu muusta syystä kuin indeksitarkistuksen tai kertakorotuksen vuoksi.

TyEL 94 §:n 3 momentin mukaan eläke tarkistetaan siitä ajankohdasta, josta 1 momentissa tarkoitettu etuus myönnetään tai josta etuuden tai tämän lain mukaisen eläkkeen määrä muuttuu. Jos eläkkeensaajalle myönnetään 93 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuus ulkomailta tai sen määrä muuttuu, eläkkeen määrä tarkistetaan sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka aikana eläkelaitos saa tiedon tällaisen etuuden myöntämisestä tai muuttumisesta.

TyEL 94 §:n 4 momentin mukaan eläkkeen määrää ei tarkisteta, jos ensisijainen etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu enintään neljän kuukauden ajaksi etuuden alkamisesta tai sen muuttumisesta laskettuna.

TyEL 94 §:n 4 momenttia vastaava säännös eli niin kutsuttu neljän kuukauden sääntö on tullut työeläkelainsäädäntöön ensimmäisen kerran 1.1.1993 voimaan tulleella työntekijäin eläkelain (TEL) muutoksella (949/1992). Tuolloin voimaan tulleen TEL 8 a §:n mukaan yhteensovitusta ei tehdä uudelleen, jos 1 ja 3 momentissa tarkoitettu etuus myönnetään tai jos se muuttuu lyhyemmäksi ajaksi kuin neljäksi kuukaudeksi luettuna etuuden alkamisesta tai sen muuttumisesta. Yhteensovitus tehdään uudelleen siitä ajankohdasta, josta 1 momentin 1–3 kohdassa tai 3 momentissa tarkoitettu etuus myönnetään tai josta sen määrä muuttuu, tai kun eläkelaitos saa tiedon 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun etuuden myöntämisestä tai muuttumisesta. Lainmuutosta koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 108/1992 vp) on TEL 8 a §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että tietoliikenteen vähentämiseksi yhteensovitusta ei tehtäisi uudelleen aivan lyhytaikaisten muutosten vuoksi. Jos yhteensovitettava etuus olisi myönnetty tai tarkistettu neljää kuukautta lyhyemmäksi ajaksi, uutta yhteensovitusta ei tehtäisi. Uuden yhteensovituksen ajankohtaa ehdotetaan täsmennettäväksi. Yhteensovitus tehtäisiin uudelleen siitä ajankohdasta, josta yhteensovitettava etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu, tai kun eläkelaitos saa tiedon ulkomaisen etuuden myöntämisestä tai muuttumisesta.

Työntekijän eläkelaki (TyEL) on tullut voimaan 1.1.2007. Lain esitöissä (HE 45/2005 vp) on 94 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa muun muassa todettu, että eläkkeen määrä tarkistettaisiin, jos eläkkeensaajalle myönnettäisiin uusi ensisijainen etuus tai jos jo aiemmin myönnetyn ensisijaisen etuuden määrä muuttuisi. Pykälän 3 momentin mukaan eläkkeen määrä tarkistettaisiin siitä ajankohdasta, jolloin 1 momentissa tarkoitettu muutos tapahtuisi. Jos muutos tapahtuisi ulkomaisessa etuudessa, eläkkeen määrä tarkistettaisiin sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka aikana eläkelaitos saa tiedon ulkomaisen etuuden myöntämisestä tai sen määrän muuttumisesta. Vastaava säännös on nykyisin TEL:n 8 a §:n 5 momentissa. Pykälän 4 momenttiin siirrettäisiin nykyisin TEL:n 8 a §:n 4 momentissa oleva säännös, jonka mukaan eläkkeen määrää ei tarkistettaisi, jos eläkkeensaajalle myönnettäisiin uusi ensisijainen etuus tai sen määrä muuttuisi lyhyemmäksi ajaksi kuin neljäksi kuukaudeksi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:lle on myönnetty vanhuuseläke 1.1.2020 alkaen. A:n saaman ensisijaisen etuuden eli tapaturmaeläkkeen määrä on muuttunut 3.11.2020 alkaen sen johdosta, että hän on täyttänyt 65 vuotta 2.11.2020. Tapaturmavakuutuslaitos on antanut ratkaisunsa A:n tapaturmaeläkkeen määrästä 24.4.2020 antamassaan päätöksessä ajan 3.11.-31.12.2020 osalta ja 7.1.2021 antamassaan ennakkopäätöksessä ajan 1.1.-30.6.2021 osalta.

Vakuutusoikeus toteaa, että työeläkejärjestelmän tarkoituksena on turvata ansiotyöstään elävän henkilön ja hänen perheensä toimeentulon jatkuvuus vanhuuden, työkyvyttömyyden ja edunjättäjän kuoleman varalta. Ensisijaisten etuuksien vähentämistä eläkkeestä koskevilla säännöksillä pyritään siihen, ettei etuuksien kokonaismäärä nousisi liian korkeaksi suhteessa aikaisempaan ansiotasoon ja että työeläkejärjestelmässä saataisiin oikean suuruinen kokonaiseläke. Vakuutusoikeus katsoo, että ensisijaisen etuuden vähentämistä koskevien säännösten sanamuodon tai edellä selostettujen lain esitöidenkään perusteella ei ole pääteltävissä, että lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut asettaa eläkkeensaajat keskenään eriarvoiseen asemaan eläkkeen tarkistuksen ajankohdan osalta sen varsin sattumanvaraisen seikan perusteella, onko ensisijainen etuus myönnetty tai sen määrää tarkistettu vähintään neljän kuukauden ajalle yhdellä vai useammalla päätöksellä. Vakuutusoikeus katsoo näin ollen, että Eläketurvakeskuksen ohjeisiin perustuva neljän kuukauden säännön soveltamiskäytäntö ei vastaa työeläkelakien säännöksiä eikä sitä voida pitää myöskään työeläkejärjestelmän perusperiaatteiden mukaisena. Eläkkeen tarkistamisen ajankohtaa määrättäessä ei näin ollen voida katsoa olevan merkitystä sillä, kuinka monella päätöksellä ensisijainen etuus on myönnetty tai sen määrää on tarkistettu vähintään neljän kuukauden ajalle.

TyEL 94 §:n 3 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan eläke tarkistetaan siitä ajankohdasta, josta ensisijainen etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu. Momentin toisessa virkkeessä, joka koskee ulkomailta saatavan etuuden vähentämisen ajankohtaa, on puolestaan säädetty, että eläkkeen määrä tarkistetaan sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jonka aikana eläkelaitos saa tiedon tällaisen etuuden myöntämisestä tai muuttumisesta. Säännöksen sanamuodon perusteella Suomesta saatavan ensisijaisen etuuden vähentämisen osalta tarkistuksen ajankohta on siten nimenomaan se ajankohta, josta ensisijainen etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu. Myöskään lain esitöistä ei ilmene sellaisia seikkoja, joiden perusteella tarkistus siirtyisi lain sanamuodon vastaisesti seuraavan kalenterikuukauden alkuun niissä tilanteissa, joissa Suomesta maksettava etuus myönnetään tai sen määrä muuttuu kesken kalenterikuukauden. Vakuutusoikeus katsoo myös, että TyEL 113 §:ssä olevaa oikeusohjetta, jonka nojalla eläkkeen maksaminen tapahtuu kokonaisilta kalenterikuukausilta, ei voida soveltaa tilanteisiin, jossa eläkkeen määrä tarkistetaan ensisijaisen etuuden myöntämisen tai tarkistamisen johdosta, koska tästä on säädetty erikseen TyEL 94 §:n 3 momentissa.

Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että Eläketurvakeskus on lausunnossaan perustellut noudatettuja soveltamiskäytäntöjä etenkin eläkelaitosten käyttämillä tietojärjestelmillä ja muilla lain toimeenpanoon liittyvillä käytännön seikoilla. Tältä osin vakuutusoikeus katsoo, ettei mahdollisia lain täytäntöönpanoon liittyviä vaikeuksia voida asettaa asiaa arvioitaessa ratkaisevaan asemaan etenkään, kun kyse on perustoimeentuloturvaetuuden määrään liittyvien säännösten tulkinnasta.

Edellä lausutuin perustein vakuutusoikeus katsoo, että A:n eläke tulee tarkistaa siitä ajankohdasta, josta hänen saamansa ensisijaisen etuuden määrä on muuttunut, eli 3.11.2020 alkaen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan valituksenalaista päätöstä ei näin ollen ole eläkelaitoksen esittämistä seikoista huolimatta syytä muuttaa.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 92 § ja 94 §

 91 näyttökertaa