Press "Enter" to skip to content

TTLK 2330/12/P: Voitiinko korotusosaa peruspäivärahaan maksaa kolmen vuoden työhistorian perusteella yrittäjän peruspäivärahaan?

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko korotusosaa peruspäivärahaan kolmen vuoden työhistorian perusteella maksaa yrittäjän peruspäivärahaan. Kansaneläkelaitoksen päätös oli antanut A:lle päätöksen peruspäivärahasta, mutta päätöksen mukaan korotusosaa kolmen vuoden työhistorian perusteella ei makseta yrittäjän peruspäivärahaan. A vaati edelleen muutosta päätökseen ja korotusosan maksamista työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta, joka hylkäsi valituksen. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan mitään syyttä muuttaa päätöstä ei ole esitetty.

TELK 2330/12/P

Diaarinumero 2330/12/P

Ratkaisupäivä 24.10.2012

TTL 6 luku 1 § ja 3§

Työttömyysturva, Peruspäiväraha, Korotusosa, Työssäoloehto, Palkansaaja, Yrittäjä

Korotusosaa peruspäivärahaan kolmen vuoden työhistorian perusteella ei voida maksaa yrittäjän peruspäivärahaan.

Esitiedot

A. haki peruspäivärahaa 3.1.2012 alkaen. A. oli ollut töissä perheyrityksessä K. Ky:ssä vuodesta 1995 alkaen, vuonna 2005 perheyritys oli siirtynyt hänen nimiinsä. 

Päätös, josta valitettu

Kansaneläkelaitos on myöntänyt A:lle peruspäivärahaa 12.1.2012 alkaen, omavastuuaika 3.-11.1.2012. Päätöksen mukaan korotusosaa kolmen vuoden työhistorian perusteella ei makseta yrittäjän peruspäivärahaan.

Valitus

A vaatii muutosta päätöksen ja korotusosan maksamista. A:n mukaan perheyritys on vuonna 2005 siirtynyt hänen nimiinsä, joten hän on ollut yksityisyrittäjänä jo lähes seitsemän vuotta. Hän katsoo, että kun henkilö on ollut kolme vuotta omassa yrityksessä, peruspäivärahan korotus on 30 vuorokautta.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta hylkää valituksen.

Perusteet

Korotusosaa ja korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä enintään 20 päivältä työnhakijalle, joka on ollut työssä yhteensä vähintään kolme vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista.

Jos työnhakija työttömäksi jäädessään täyttää 3 a §:n mukaiset pitkään työuraan perustuvat korotusosan tai korotetun ansio-osan maksamisen edellytykset, hänellä ei ole työttömäksi jäädessään oikeutta tämän pykälän mukaiseen korotusosaan tai korotettuun ansio-osaan.

Työnhakijalla, jolle on maksettu korotusosaa tai korotettua ansio-osaa 3 a §:n perusteella, on oikeus korotusosaan tai korotettuun ansio-osaan tämän pykälän perusteella, jos hän on 3 a §:ään perustuvan korotusosan tai korotetun ansio-osan maksamisen alettua täyttänyt uudelleen palkansaajan työssäoloehdon. Korotusosan ja korotetun ansio-osan maksaminen aloitetaan alusta, kun työnhakija on uudelleen täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.

A saa yrittäjän peruspäivärahaa. Korotusosaa kolmen vuoden työhistorian perusteella voidaan myöntää henkilölle, joka on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Yrittäjälle kolmen vuoden työhistorian perusteella maksettavaa korotusosaa ei voida maksaa. Näin ollen A:lla ei ole oikeutta kolmen vuoden työhistorian perusteella maksettavaan korotusosaan valituksenalaisen päätöksen mukaisesti. Syytä muuttaa päätöstä ei ole esitetty.

Lainkohdat

Työttömyysturvalaki 6 luku 1 § ja 3 §