Press "Enter" to skip to content

TELK/858/3099/2015: Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymispäivä

Asianumero: TELK/858/3099/2015
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 8.6.2015

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A  työkyvyttömyyseläke  on määrättävä eläketapahtuman 1.10.2012 perusteella.

 

A haki muutosta eläkelaitoksen antamaan pää­tök­seen, jolla hänelle myönnettiin  työkyvyttömyyseläke  4.11.2014 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 1.12.2014 alkaen. Eläke myönnettiin samojen perusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke. Tulevan ajan ansio laskettiin vuosien 2006–2010 ansioista.

 

A vaati, että työkyvyttömyyden alkamisajankohdaksi tulee määrittää vuosi 2012 ja tulevan ajan ansio tulee laskea vuosien 2007–2011 ansioiden perusteella ja tuleva aika 1.1.2012 alkaen. A on ihmetellyt päätöksen mainintaa aikaisemmasta eläkkeestä. Hänelle ei ole aikaisemmin myönnetty eläkettä, ainoastaan kuntoutusraha.

 

VaEL 67 §:n 1 momentin mukaan jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa saaneelle työntekijälle myönnetään  työkyvyttömyyseläke  sellaisen työkyvyttömyyden perusteella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutusrahakauden päättymisestä on kulunut kaksi vuotta,  työkyvyttömyyseläke  määrätään siten kuin se olisi määrätty, jos  työkyvyttömyys  olisi alkanut kuntoutusrahakauden alkaessa.

 

A:lle on myönnetty 25.9.2012 annetulla päätöksellä kuntoutusraha työkokeilun ajaksi 1.10.–31.12.2012. Hän oli ollut sairauslomalla työstään yhtäjaksoisesti 8.3.2011 alkaen. Kuntoutusrahapäätöksellä kuntoutustapahtumapäiväksi on määritetty 8.3.2011, joten A:n tulevan ajan ansiot on laskettu vuosien 2006–2010 ansioista. Kuntoutusraha on sittemmin lakkautettu 1.12.2012 alkaen.

 

TELK totesi, että A:n uusi  työkyvyttömyys  on alkanut 4.11.2014 eli ennen kuin kuntoutusrahakauden päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, joten hänelle 1.12.2014 myönnetyn  työkyvyttömyyseläkkeen  määräytymiseen sovelletaan VaEL 67 §:n 1 momenttia. VaEL 67 §:n 1 momentin sanamuodon mukaan  työkyvyttömyyseläke  ei määräydy kyseessä olevassa tilanteessa entisin perustein vaan siten kuin se olisi määrätty, jos  työkyvyttömyys  olisi alkanut kuntoutusrahakauden alkaessa. Näin ollen TELK muutti valituksenalaista päätöstä niin, että A:n  työkyvyttömyyseläke  on määrättävä eläketapahtuman 1.10.2012 perusteella.

 

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Valtion eläkelaki 67 §