Press "Enter" to skip to content

TELK/5164/3000/2013: Oliko valituksenalaisen päätöksen perustelut ristiriitaiset ja voitiinko perusteluita pitää hallintolain mukaisina?

Eläkelaitoksen arvion mukaan A:n toimintakyky ei ole oireiden perusteella alentunut siten että hänellä olisi oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Eläkelaitos viittasi myös aiemmin 3.12.2012 antamaansa päätökseen, jossa A oli arvioitu työkyvyttömäksi toukokuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella, mutta saatujen selvitysten mukaan työkyvyttömyyden ei ole voitu arvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti yhtä vuotta. TELK katsoi, että  päätöksen perustelut olivat ristiriitaiset eikä niitä voitu pitää hallintolain mukaisina. Tämän vuoksi eläkelaitoksen oli annettava A:lle asiassa uusi lainmukaisesti perusteltu päätös.

TELK/5164/3000/2013

Asianumero: TELK/5164/3000/2013
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 11.3.2014

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänen hakemuksensa työkyvyttömyyseläkkeestä hylättiin. A vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. Hän totesi eläkelaitoksen viitanneen 3.12.2012 antamaansa päätökseen, jossa hänet todettiin työkyvyttömäksi, mutta työkyvyttömyyseläke hylättiin aikarajan vuoksi.

 

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Eläkelaitos totesi valituksenalaisen päätöksen perusteluissa, että A:n toiminta- ja työkyky ei ole oleellisesti muuttunut eläkelaitoksen aiempaan arvioon verrattuna. A:lla on ahdistuneisuusherkkyyteen liittyviä opiskeluvaikeuksia, jotka ovat helpotettavissa asianmukaisella hoidolla ja opinto-ohjauksella. Eläkelaitoksen arvion mukaan A:n toimintakyky ei ole oireiden perusteella alentunut niin merkittävästi, että hänellä olisi oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Eläkelaitos viittasi myös aiemmin 3.12.2012 antamaansa päätökseen.

 

Eläkelaitoksen 3.12.2012 antamassa päätöksessä A on arvioitu työkyvyttömäksi toukokuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella, mutta saatujen selvitysten mukaan työkyvyttömyyden ei ole voitu arvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti yhtä vuotta.

 

TELK katsoi, että valituksenalaisen päätöksen perustelut ovat ristiriitaiset, kun otetaan huomioon perusteluihin sisältyvä viittaus aiempaan 3.12.2012 annettuun päätökseen. Perusteluita ei voida pitää hallintolain mukaisina. Tämän vuoksi eläkelaitoksen on annettava A:lle asiassa uusi lainmukaisesti perusteltu päätös.

 

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Hallintolaki 45 §