Press "Enter" to skip to content

TELK/4195/3000/2016: Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen, kun käsittelyaika oli kestänyt noin kaksi vuotta

A vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä ja oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä. A:n asian käsittelyä oli pitkittänyt se, että vakuutusoikeus oli palauttanut asian TELK:iin uudelleen käsiteltäväksi. TELK ei ollut tarpeettomasti viivytellyt A:n asian käsittelyä.

 

TELK katsoi, että yhteensä noin kahden vuoden käsittelyaikaa TELK:ssä, VakO:ssa ja uudestaan TELK:ssä ei voitu pitää kohtuuttoman pitkänä. Näin ollen TELKin mukaan A:n oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa ei oltu loukattu eikä hyvityksen määräämiselle siten ollut  perusteita.

TELK/4195/3000/2016

Asianumero: TELK/4195/3000/2016
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 8.2.2017

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK hylkäsi A:n valituksen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä. TELK hylkäsi myös A:n vaatimuksen oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä.

 

Oikeudenkäynnin kestona huomioon otettavan ajanjakson ja viivästymisen arvioinnin osalta TELK totesi, että A:n valituskirjelmä koskien eläkelaitoksen 19.2.2015 antamaa päätöstä on tullut vireille 12.3.2015, jolloin hänen valituksensa on saapunut eläkelaitokseen. TELK on 9.9.2015 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n valituksen. A on valittanut TELK:n päätöksestä VakO:lle valituskirjelmällä, joka on saapunut VakO:een 26.11.2015. VakO on 6.10.2016 antamallaan päätöksellä kumonnut TELK:n päätöksen ja palauttanut asian TELK:lle esteettömässä kokoonpanossa viivytyksettä uudelleen käsiteltäväksi.

 

A:n asian käsittelyä on pitkittänyt se, että VakO on palauttanut asian TELK:iin uudelleen käsiteltäväksi. TELK:ssä ei ole kuitenkaan tarpeettomasti viivytelty A:n asian käsittelyssä. Tarkasteltavana olevana aikana 12.3.2015–8.2.2017 asian käsittelyyn ei liity sellaisia vaiheita, joiden aikana käsittely olisi ollut pitkiä aikoja pysähtyneenä ilman käsittelyä eteenpäin vieviä toimenpiteitä. Yhteensä noin kahden vuoden käsittelyaikaa TELK:ssä, VakO:ssa ja uudestaan TELK:ssä ei voida pitää kohtuuttoman pitkänä. Näin ollen A:n oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa ei ole loukattu eikä hyvityksen määräämiselle siten ole perusteita.

 

TELK:n päätös ei ole lainvoimainen.

Lainkohdat

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 3 §, 4 §, ja 5 §:n 2 momentti