Press "Enter" to skip to content

TELK/2478/3001/2014: A:lla ei ollut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen, kun TELK katsoi A:n edelleen olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään

Asianumero: TELK/2478/3001/2014
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 9.9.2014

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:n on katsottava olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään.

 

Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos hylkäsi A:n ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen sillä perusteella, että A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta hänen kuntoutuksensa ei ole tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijassa työvoimahallinnolle. Eläkelaitos totesi, että A:n työsuhde on päättynyt jo 28.2.2011 ja hän on ollut viimeaikoina pääasiallisesti työttömänä. Lisälausunnossaan eläkelaitos on todennut, että työeläkekuntoutuksen ansiovaatimusrajan täyttymisestä huolimatta se katsoo, ettei kuntoutus ole tarkoituksenmukaista. A:n työsuhde on päättynyt jo 28.2.2011 eikä hänen katsota enää olevan vakiintuneesti työelämässä.

 

TELK totesi perusteluissaan, että A:lla on vakuutettuja työansioita lähes yhdenjaksoisesti vuodesta 1980 alkaen. Hänelle on myönnetty joulukuussa 2009 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki 1.5.2010–30.4.2011. Hänelle on myönnetty sairausvakuuslain nojalla täysi sairauspäivärahakausi kesäkuussa 2012 alkaen toukokuuhun 2013 saakka, minkä jälkeen hän on saanut ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. A:n hakemus  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä on muutoksenhakuelimessä hylätty marraskuussa 2013. Tämän vuoksi ja koska TyEL 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tulevan ajan ansioedellytys täyttyy, TELK katsoi A:n edelleen olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään.

 

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 25 §