Press "Enter" to skip to content

TELK/2406/3001/2018: Oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella. Eläkelaitos oli käyttänyt kuntoutusrahan ennakkolaskelmassa eläketapahtumapäivänä asian vireilletulopäivää 9.5.2018.

 

TELKin mukaan kuntoutusrahan suuruus määräytyy pää­sääntöisesti kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella. Siten A:n kuntoutusraha määräytyi kuntoutushakemuksen vireilletulohetken 9.5.2018 perusteella. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, koska A:n kuntoutusrahan oli määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella.

TELK/2406/3001/2018

Asianumero: TELK/2406/3001/2018
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 16.10.2018

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, koska A:n kuntoutusrahan on määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella.

 

Työntekijän eläkelain (TyEL) 28 §:n 2 momentin mukaan kuntoutusraha on yhtä suuri kuin niiden työeläkkeiden yhteismäärä korotettuna 33 prosentilla, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi kuntoutushakemuksen tullessa vireille.

 

TyEL 28 §:n 3 momentin mukaan jos työntekijä on jäänyt sairauslomalle työsuhteessa ollessaan ja kuntoutustarve oli olemassa jo sairausloman alkaessa, kuntoutusraha on kuitenkin yhtä suuri kuin niiden työeläkkeiden yhteismäärä korotettuna 33 prosentilla, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi sairausloman alkaessa.

 

TyEL 76 §:n 1 momentin mukaan tulevan ajan eläkkeen perusteena olevat ansiot määrätään niiden työeläkelakien mukaisten työansioiden ja 74 §:ssä tarkoitettujen palkattomilta ajoilta saatujen etuuksien perusteena olevien tulojen perusteella, jotka työntekijällä on ollut työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana (tarkasteluaika). Tulevan ajan ansioihin luetaan myös tarkasteluaikana maksetun työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansio.

 

TyEL 28 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa hallituksen esityksessä 45/2005 on todettu, että kuntoutusraha olisi yhtä suuri kuin niiden työntekijän työeläkelakien mukaisten peruseläkkeiden yhteismäärä korotettuna 33 prosentilla, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi kuntoutushakemuksen vireilletulohetkellä.

 

Kuntoutusrahan määräytymistä on selkeytetty ja yksinkertaistettu aiempaan lainsäädäntöön nähden siten, että usealla eri tavoin määritellystä kuntoutustapahtumahetkikäsitteestä on luovuttu ja kuntoutusrahan suuruus määräytyy pää­sääntöisesti kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella.

 

Niissä tilanteissa, joissa työntekijä on jäänyt sairauslomalle työsuhteessa ollessaan ja kuntoutustarve on ollut olemassa jo sairausloman alkaessa, kuntoutusraha määräytyy sairausloman alkamishetken perusteella. Säännöksellä varmistetaan, että sairauslomajakso ennen kuntoutuksen alkamista ei alenna kuntoutusrahan määrää. Lisäksi säännös varmistaa sen, ettei kuntoutusraha voi jäädä määrältään pienemmäksi kuin se työkyvyttömyys­eläke, jonka työntekijä saisi, jos hänen kuntoutuksen sijaan katsottaisiinkin tulleen työkyvyttömäksi.

 

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan eläkelaitos on käyttänyt kuntoutusrahan ennakkolaskelmassa eläketapahtumapäivänä asian vireilletulopäivää 9.5.2018, joten laskelmassa ovat olleet mukana A:n ansiot vuodelta 2017. Arvioitu kuntoutusrahan määrä on ollut 2 933 euroa. Valituksenalaisessa päätöksessä kuntoutusrahan laskennassa on käytetty tulevan ajan eläkkeen perusteena olevina ansioina vuosien 2012–2016 työansioita. Rekisteritietojen mukaan A:n vuoden 2017 työansiot ovat olleet 48 353 euroa eli suuremmat kuin vuoden 2012 työansiot.

 

TELK katsoi edellä esitetty huomioon ottaen, että TyEL 28 §:n 3 momenttia ei voida soveltaa A:n tapauksessa, koska sillä olisi kuntoutusrahaa pienentävä vaikutus. Hallituksen esityksen mukaan 3 momenttia sovelletaan vain tilanteessa, jossa kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella määräytyvä kuntoutusraha jäisi pienemmäksi kuin määräytyessään aiemman sairausloman alkamishetken perusteella. Näin ollen A:n kuntoutusraha määräytyy kuntoutushakemuksen vireilletulohetken 9.5.2018 perusteella.

 

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 28 §:n 2 ja 3 momentti sekä 76 §:n 1 momentti