Press "Enter" to skip to content

TELK/1759/3001/2014: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja oliko hän keskeyttänyt kuntoutuksensa ilman pätevää syytä, kun A:n työnantaja päätti keskeyttää A:n työhönvalmennuksen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A keskeyttänyt kuntoutuksen, kun A:n työnantaja oli keskeyttänyt A:n työhönvalmennuksen.

 

A sai kuntoutusrahaa, mutta eläkelaitos päätti lakkauttaa A:n kuntoutusrahan, koska eläkelaitoksen saaman tiedon mukaan A:n työhönvalmennus oli päättynyt eikä A siten täyttänyt kuntoutuksen saamisen edellytyksiä eläkelaitoksen mukaan.

 

Työntekijän eläkelain 32 §:n mukaan kuntoutusraha tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksettava kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa, jos sen saaja kieltäytyy ammatillisesta kuntoutuksesta tai keskeyttää tällaisen kuntoutuksen ilman pätevää syytä. Työntekijällä ei ole oikeutta ilman pätevää syytä työkyvyttömyyseläkkeeseen ennen kuin hänen oikeutensa työeläkelakien tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen kuntoutusrahaan on päättynyt.

 

Kuten edellä todettiin, A:n työnantaja oli keskeyttänyt A:n työhönvalmennuksen, ja asiassa oli kysymys siitä, oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja oliko hän keskeyttänyt kuntoutuksensa ilman pätevää syytä. Muutoksenhakulautakunta katsoi, ettei A ollut kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta eikä hän ollut keskeyttänyt kuntoutustaan ilman pätevää syytä.

 

TELK/1759/3001/2013

Asianumero: TELK/1759/3001/2014
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 15.9.2014

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:n kuntoutusrahaa ei voida lakkauttaa 1.3.2014 lukien.

 

Työntekijän eläkelain 32 §:n 1 momentin mukaan kuntoutusraha tai  työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksettava kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa, jos sen saaja kieltäytyy ammatillisesta kuntoutuksesta tai keskeyttää tällaisen kuntoutuksen ilman pätevää syytä.

 

Valituksenalaisella päätöksellä 27.2.2014 eläkelaitos on lakkauttanut A:n kuntoutusrahan, koska eläkelaitoksen saaman tiedon mukaan A:n työhönvalmennus on päättynyt 10.2.2014, eikä hän siten täytä kuntoutuksen saamisen edellytyksiä.

 

TELK totesi, että esitetyn selvityksen mukaan työnantaja on helmikuussa 2014 ilmoittanut eläkelaitokselle, että se keskeyttää A:n työhönvalmennuksen. Sittemmin A:lle on löytynyt uusi työhönvalmennuspaikka ja eläkelaitos on 28.3.2014 antamallaan päätöksellä jatkanut ammatillisena kuntoutuksena A:n perustutkintokoulutusta ja työhönvalmennusta ajalla 1.4.2014–30.9.2014 sekä myöntänyt 7.4.2014 antamallaan väliaikaisella päätöksellä kyseiselle ajalle kuntoutusrahan.

 

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella muutoksenhakulautakunta katsoo, että A ei ole kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta eikä hän ole keskeyttänyt kuntoutustaan ilman pätevää syytä. Eläkelaitoksen ei näin ollen olisi voinut lakkauttaa A:n kuntoutusrahaa 1.3.2014 lukien.

TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 32 §