Press "Enter" to skip to content

TELK/1595/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen ammatillisesta kuntoutuksesta sillä perusteella, ettei A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta kuntoutus ole enää tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena.

 

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillinen kuntoutus voidaan järjestää työeläkekuntoutuksena, jonka tavoitteena on tukea työssä selviytymistä ja työssä jatkamista. Työeläkekuntoutusta haetaan omasta työeläkelaitoksesta.

 
Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen sen takia, ettei kuntoutus ole tarkoituksenmukaista järjestää työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijaisesti työvoimahallinnolle. Työeläkekuntoutuksella voidaan tukea työhön paluuta esimerkiksi pitkän sairausloman jälkeen. A:lla oli pitkiä sairauspäiväraha -jaksoja.
 

Henkilöllä voi olla oikeus työeläkekuntoutukseen, jos 1) henkilö on alle alimman vanhuuseläkeiän, 2) henkilö on ollut vakiintuneesti työelämässä, 3) henkilöllä on voimassa oleva työ- tai yrittäjäsuhde tai sen päättymisestä ei ole kulunut yli kolmea vuotta, 4) henkilöllä on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, 5) työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää työeläkekuntoutuksen avulla, 6) viimeisen viiden vuoden ajalta työansioita on vähintään 37 725,23 euroa (vuoden 2022 taso) tai 7) henkilöllä ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella.

 
Toisin kuin eläkelaitos, TELK katsoi, että A:n kokonaisarvioinnin perusteella katsottava olevan vakiintuneen työelämään niin, että ammatillista kuntoutusta voidaan pitää tarkoituksenmukaista. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:lla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen.

TELK/1595/3001/2016

Asianumero: TELK/1595/3001/2016
Päätöksen antaja: TELK
Päätöksen antopäivä: 22.6.2016

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:lla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen.

 

Valituksenalaisella eläkelaitoksen päätöksellä A:n hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta on hylätty sillä perusteella, että A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta kuntoutus ei ole enää tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijaisesti työvoimahallinnolle. Päätöksen perustelujen mukaan A:lle on tuettu eläkelaitoksen toimesta työkokeilua vuonna 2013, ja sen jälkeen A on ollut pääasiassa työttömänä. Vastineessaan eläkelaitos on todennut, että A on ollut sen tukeman työkokeilun jälkeen TE-keskuksen palvelujen piirissä.

Saadun selvityksen mukaan A:lla täyttyy ammatillisen kuntoutuksen edellyttämä tulevan ajan ansiorajaedellytys. A:n viimeisin työsuhde on ollut ajalla 9.2.2004–31.12.2013. A on saanut sairauspäivä-rahaa 20.4.2013–31.1.2014 ja ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa 10.2.–2.3.2014 sekä ollut eläkelaitoksen ammatillisena kuntoutuksena tukemassa työpaikkakuntoutuksessa ajan 3.3.–31.5.2014. Tämän jälkeen A on ollut työttömyyspäivärahalla ennen kuin hän on saanut tapaturmaperusteisia etuuksia ajoilla 18.10.2014–31.3.2015 ja 1.7.–6.12.2015. Tämän jälkeen A on saanut työttömyyspäivärahaa 7.–31.12.2015. A:n uusi ammatillisen kuntoutuksen hakemus on tullut vireille 5.1.2016.

TELK totesi, että A:n on kokonaisarvioinnin perusteella katsottava olevan vakiintunut työelämään niin, että ammatillista kuntoutusta voidaan pitää hänelle tarkoituksenmukaisena. Arvioinnissa on otettu huomioon muun muassa A:n säännöllinen aikaisempi työhistoria ja myöhemmät työkyvyttömyysjaksot. TE-keskuksen toimeenpanema kurssi, jolle A on osallistunut, ei ole merkityksellinen asian arvioinnissa.


TELK:n päätös on lainvoimainen.

Lainkohdat

Työntekijän eläkelaki 25 §