Kategoriat
Eduskunnan oikeusasiamies Ratkaisun viivyttäminen

EOAK 1560/4/12: Huolimattomuus työkyvyttömyyseläkepäätöstä antaessa

Eduskunnan oikeusasiamies käsitteli kantelua, jossa kantelija oli arvostellut Kansaneläkelaitoksen menettelyä työkyvyttömyyseläkeasiassaan. Kantelijan mukaan eläkelaitokset ja muutoksenhakuelimet olivat viivyttäneet myönteistä ratkaisua tietoisesti. Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan Kela on laiminlyönyt käsitellä kantelijan asiaa huolellisesti ja sen olisi tullut antaa kantelijalle uusi päätös mahdollisimman heti sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 3.2.2010 antaman päätöksen jälkeen. Tämä perustuu perustuslain 21 §:n 1 momenttiin. Perustuslain […]

 103 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Eduskunnan oikeusasiamies Ratkaisun viivyttäminen

EOAK 649/4/15: Työeläkelaitoksen ja Kelan yhteistyö kuntoutusasiassa

Tapauksessa oli kysymys siitä, että kantelijan mukaan hän ei ollut saanut Kelalta päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta kantelupäivään mennessä sen jälkeen, kun Varma antoi hylkäävän päätöksen 4.8.2014, jolloin Kelan olisi tullut ottaa asia ammatillisesta kuntoutuksesta käsiteltäväkseen. Työntekijän eläkelain (TyEL) 33 §:n mukaan eläkelaitoksen on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle ammatillisesta kuntoutuksesta sekä kuntoutusrahaa ja -korotusta koskevasta päätöksestään. Kela totesi, että […]

 107 näyttökertaa

Kategoriat
Ansionmenetyskorvaus Eduskunnan oikeusasiamies Potilasvakuutuskeskus Ratkaisun viivyttäminen

EOAK 3281/4/05: Korvaushakemuksen käsittelyaika potilasvakuutuskeskuksessa ja kantelijan työkyvyttömyyteen liittyvät seikat

Kantelijan vahinkoilmoitus oli saapunut Potilasvakuutuskeskukseen 28.12.1994, mutta Potilasvakuutuskeskus oli antanut asiassa myönteisen korvauspäätöksen vasta 2.2.1995. Kantelija oli arvostellut 3.11.2005 päivätyssä kirjeessään sitä, että päätös hakemukseen antamisessa potilasvakuutuskeskuksessa kesti kohtuuttoman kauan, jolloin kantelija joutui kärsimään kohtuuttomia veroseuraamuksia, kun ansionmenetyskorvauksia maksettiin takautuvasti usean vuoden ajalta. Potilasvahinkolain 10 a §:n mukaan Potilasvakuutuskeskuksen on potilasvahinkolain mukaisen korvauksen viivästyessä maksettava […]

 75 näyttökertaa

Kategoriat
Eduskunnan oikeusasiamies Ratkaisun viivyttäminen Sairauspäiväraha

EOAK 1274/4/04: Sairauspäiväraha-asian perusteleminen, työkyvyttömyys ja viivästykset asumistukiasioiden käsittelyssä

Kantelija oli arvostellut sitä, että toimisto oli hylännyt hänen sairauspäivärahahakemuksensa sillä perusteella, ettei hän ole ollut työkykyinen edellisen sairauspäivärahakauden enimmäisajan jälkeen. Toimisto oli myöntänyt kantelijalle sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa 31.12.2001 saakka, jolloin päivärahan enimmäissuoritusaika hänen kohdallaan oli päättynyt. Lisäksi kantelija oli arvostellut Kelan Joensuun toimiston menettelyä etuusasioissaan. Kantelijan mukaan toimisto oli viivytellyt hänen asioidensa käsittelyssä. Päiväraha […]

 94 näyttökertaa

Kategoriat
Eduskunnan oikeusasiamies Ratkaisun viivyttäminen Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaiseminen

EOAK/4620/2019: Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittelyaikatilanne on ollut huono varsin pitkään

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi useita kanteluita vuoden 2019 aikana, jossa oltiin arvosteltu työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyaikoja Kelassa. Eduskunnan oikeusasiamies otti käsiteltäväksi omasta aloitteestaan elokuussa 2019 työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyaikoihin, ja pyysi Kelaa toimittamaan kuukausikohtaiset tilastot työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten määristä ja niiden käsittelyajoista vuosilta 2018 ja 2019. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada […]

 110 näyttökertaa

Kategoriat
Eduskunnan oikeusasiamies Ratkaisun viivyttäminen Työkyvyn aleneminen Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaiseminen

EOAK/5556/2020: Eduskunnanoikeusasiamies antoi huomautuksen If vahinkovakuutus Oyj:lle lainvastaisesta menettelystä työkyvyttömyyteen liittyvässä jutussa

Kantelija oli valittanut If vahinkovakuutus Oyj:n toiminnasta sillä perusteella, ettei yhtiö ollut antanut asiaan päätöstä asiassa, jossa hän haki 100 % työkyvyn aleneman mukaista eläkettä syksyllä 2010. Lisäksi kantelijan mukaan yhtiö ei ollut  ilmeisesti pyytänyt siihen myöskään liikennevahinkolautakunnan lausuntoa, vaikka oli jo helmikuussa 2020 ilmoittanut niin tekevänsä. If vahinkovakuutus Oyj oli vedonnut oikeusasiamiehelle annetussa selvityksessään […]

 67 näyttökertaa

Kategoriat
Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen Ratkaisun viivyttäminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

TELK/4195/3000/2016: Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen, kun käsittelyaika oli kestänyt noin kaksi vuotta

A vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä ja oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä. A:n asian käsittelyä oli pitkittänyt se, että vakuutusoikeus oli palauttanut asian TELK:iin uudelleen käsiteltäväksi. TELK ei ollut tarpeettomasti viivytellyt A:n asian käsittelyä. TELK katsoi, että yhteensä noin kahden vuoden käsittelyaikaa TELK:ssä, VakO:ssa ja uudestaan TELK:ssä ei voitu pitää kohtuuttoman pitkänä. Näin ollen TELKin mukaan A:n oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa […]

 59 näyttökertaa

Kategoriat
Painava syy Ratkaisun viivyttäminen Vakuutusoikeus Valituksen myöhästyminen Valituksen tutkiminen

VaKo 2410/2011: Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen, koska posti ei toimittanut valitusta määräajassa perille?

Asianumero: 2410/2011Päätöksen antaja: VaKoPäätöksen antopäivä: 8.5.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen. Koska valitus kuitenkin oli lähetetty kirjattuna kirjeenä hyvissä ajoin ennen säädetyn määräajan päättymistä, valittajalla katsottiin olleen perusteltu syy luottaa siihen, että posti toimittaa valituksen määräajassa perille. Tästä syystä valituksen myöhästymiseen katsottiin olleen painava syy.   Esitiedot   Kansaneläkelaitos oli […]

 52 näyttökertaa