Kategoriat
Korkeimman hallinto-oikeuden toimivalta Korkein hallinto-oikeus Päätöksen purkaminen Suullinen käsittely Uusi selvitys Vakuutusoikeuden päätös Ylimääräinen muutoksenhaku

KHO:2019:119: Oliko vakuutusoikeus asiassa menetellyt hallintolainkäyttölain 38 §:n vastaisesti, kun se oli hylännyt suullisen käsittelyn toimittamista koskevan pyynnön? Entä oliko mahdollista purkaa vakuutusoikeuden päätös sillä perusteella, että asiaan oli tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen?

Asiassa oli kysymys siitä, että vakuutusoikeus ei ollut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevaa asiaa käsitellessään toimittanut A:n vaatimaa suullista käsittelyä. A haki tältä osin vakuutusoikeuden päätöksen purkamista asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi. A haki vakuutusoikeuden päätöksen purkamista myös sillä perusteella, että asiaan oli tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen, eikä hakijasta johtunut, että […]

 85 näyttökertaa

Kategoriat
Päätöksen poistaminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

TELK/2055/3000/2014: TELK poisti eläkelaitoksen päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi

Asiassa oli kysymys siitä, ettei eläkelaitos ollut perustellut ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää päätöstään hallintolain edellyttämällä tavalla. Hallintolain 44 §:n mukaan päätöksestä on käytävä ilmi muun muassa päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu. Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluista on ilmoitettava mitkä seikat […]

 63 näyttökertaa

Kategoriat
Päätöksen perustelut TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

TELK/5164/3000/2013: Oliko valituksenalaisen päätöksen perustelut ristiriitaiset ja voitiinko perusteluita pitää hallintolain mukaisina?

Eläkelaitoksen arvion mukaan A:n toimintakyky ei ole oireiden perusteella alentunut siten että hänellä olisi oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Eläkelaitos viittasi myös aiemmin 3.12.2012 antamaansa päätökseen, jossa A oli arvioitu työkyvyttömäksi toukokuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella, mutta saatujen selvitysten mukaan työkyvyttömyyden ei ole voitu arvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti yhtä vuotta. TELK katsoi, että  päätöksen perustelut olivat ristiriitaiset eikä niitä voitu […]

 62 näyttökertaa

Kategoriat
Päätöksen kumoaminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 105 §

TELK/2205/3000/2015: TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen sen puutteellisten perustelujen johdosta ja palautti asian eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi

Eläkelaitos oli myöntänyt A:lle täyden kuntoutustuen lokakuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.4.2015 saakka. A:n hakemus hakemus oli hylätty muilta osin, koska todettujen oireitten ja sairauslöydösten perusteella A:n toimintakyvyn ei enää voitu arvioida alentuneen 30.4.2015 jälkeen kuntoutustukeen oikeuttavalla. Eläkelaitoksen päätöksestä ei riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi ilmennyt, millaisen arvioinnin kautta hylkäävään ratkaisuun oli päädytty. TELK katsoi, että kun […]

 64 näyttökertaa

Kategoriat
Päätöksen poistaminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 140 §

TELK/1681/3100/2013: Oliko eläkelaitoksella edellytykset työkyvyttömyyseläkepäätöksen poistamiseksi?

Asiassa oli kysymys siitä, että eläkelaitos oli vahingossa myöntänyt A:lle työkyvyttömyyseläkkeen toistaiseksi. TELK katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että edellytykset päätöksen poistamiseksi olivat olemassa ja poisti eläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen. TELK/1681/3100/2013 Asianumero: TELK/1681/3100/2013Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 13.12.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Eläkelaitos haki työkyvyttömyyseläkepäätöksen poistamista, koska päätöksellä myönnettiin A:lle työkyvyttömyyseläke 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Perusteluinaan eläkelaitos esitti, että […]

 61 näyttökertaa