Press "Enter" to skip to content

Helsingin HAO 28.11.2014 14/0979/2: Oliko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä. Tässä asiassa oli kysymys siitä, että X palannut töihin sen jälkeen, kun hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa oli hylätty, mutta hänelle oltiin myönnetty lääkärintodistuksella sairauslomaa.

 

Kun Keva oli hylännyt X:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen, X oli jättänyt palaamatta töihin vedoten terveydentilaansa sekä työnantajalle toimittamiinsa työterveyslääkärin antamiin A-lääkärintodistuksiin. Työnantajaviranomainen oli katsonut, että X oli kieltäytynyt työtehtäviensä hoitamisesta ja irtisanonut X:n virkasuhteen. Työnantajaviranomainen perusteli irtisanomista sillä, että työkyvyttömyyseläkeasiassa annetun päätöksen mukaan X:lla oli vielä työkykyä jäljellä.

 

Onko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntömisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä? Hallinto-oikeus katsoi, että virkavapauden myöntäminen virkamiehelle todistetusta sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi ei näin ollen lähtökohtaisesti kuulu työnantajan harkintavaltaan.

 

Hallinto-oikeus katsoi, ettei X ollut velvollinen palaamaan töihin sairauslomansa kestäessä eikä ollut jättäessään palaamatta töihin sairauslomansa aikana menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Koska X:n virkasuhteen irtisanomiselle ei ollut valtion virkamieslain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua virkamiehestä johtuvaa erityisen painavaa syytä, valituksenalainen päätös X:n virkasuhteen irtisanomisesta oli lainvastaisena kumottava.

Helsingin HAO 28.11.2014 14/0979/2

Helsingin HAO 28.11.2014 14/0979/2

 

Diaarinumero: 08089/13/1401
Antopäivä: 28.11.2014
Taltio: 14/0979/2

Työnantajaviranomainen oli katsonut X:n kieltäytyneen tehtäviensä hoitamisesta ja irtisanonut X:n virkasuhteen, koska X oli terveydentilaansa ja työnantajalle toimittamiinsa työterveyslääkärin antamiin A-lääkärintodistuksiin vedoten jättänyt palaamatta töihin sen jälkeen, kun Keva oli hylännyt X:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen. Työnantaja on perustellut näkemystään sillä, että työkyvyttömyyseläkeasiassa annetun päätöksen mukaan X:llä oli työkykyä jäljellä. Irtisanomispäätöksen mukaan työnantajalla ei ollut aihetta epäillä A-lääkärintodistuksessa esitetyn työterveyslääkärin lausunnon oikeellisuutta. Työnantajan näkemyksen mukaan päätös virkavapaan myöntämisestä tehdään kuitenkin kokonaisharkinnan jälkeen ja kuuluu viime kädessä työnantajan harkintavaltaan.

 

Hallinto-oikeus katsoi, että työnantajan harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä rajoittaa valtion virkamieslain 23 §:n 2 momentin mukaisesti valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 8 §:n määräys, jonka mukaan virkamiehellä on oikeus saada sairauslomaa, jos hän on todistetusta sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi estynyt hoitamasta tehtäviään. Virkavapauden myöntäminen virkamiehelle todistetusta sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi ei näin ollen lähtökohtaisesti kuulu työnantajan harkintavaltaan.

 

Työnantaja ei ollut väittänyt, että X:n työnantajalle sairaudestaan esittämä A-lääkärintodistus ei olisi ollut valtion virkamieslain 23 a §:n 1 momentissa tarkoitettu sairauden todistava lääkärintodistus. Hallinto-oikeus katsoi, että työnantaja oli lisäksi tosiasiallisesti myöntänyt X:lle virkavapautta sairauden perusteella, mitä osoitti valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan määräytyvän sairausajan palkan maksaminen X:lle.

 

X oli työnantajalle esitetyn A-lääkärintodistuksen mukaan ollut työkyvytön 31.12.2013 saakka. Kun työnantaja oli ilmoittanut, ettei sillä ole aihetta epäillä kyseisessä lääkärintodistuksessa esitetyn lausunnon oikeellisuutta, X:llä oli katsottava olleen valtion virkamieslain 23 §:n 1 ja 2 momentin sekä 23 a §:n 1 momentin ja valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 8 §:n perusteella oikeus saada sairauslomaa 31.12.2013 saakka. Kun asiassa ei ollut myöskään ilmennyt, että irtisanomispäätöstä 13.11.2013 tehtäessä ajankohtaisella lääkärintodistuksella osoitettu X:n sairaudesta johtuva työkyvyttömyys olisi irtisanomispäätöksen tekemiseen mennessä poistunut, X:n oikeus työnantajan hänelle jo tosiasiallisesti myöntämään sairauslomaan ei ollut ennen irtisanomispäätöksen tekemistä lakannut. X ei ollut velvollinen palaamaan töihin sairauslomansa kestäessä eikä näin ollen ollut myöskään jättäessään palaamatta töihin sairauslomansa aikana menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Kun X:n virkasuhteen irtisanomiselle ei siten ollut valtion virkamieslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua virkamiehestä johtuvaa erityisen painavaa syytä, valituksenalainen päätös X:n virkasuhteen irtisanomisesta oli lainvastaisena kumottava.

 

Valtion virkamieslaki 13 § 1 mom, 14 § 1 mom, 23 § 1 ja 2 mom, 23 a § 1 mom sekä 25 §:n 1 mom ja 2 mom kohta 1

 

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 8 §

 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet

Anja Sahla, Rita Ruuhimäki (t) ja Pia Repo.

Asian esittelijä Pia Repo.