Helsingin HAO 28.11.2014 14/0979/2: Oliko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä. Tässä asiassa oli kysymys siitä, että X palannut töihin sen jälkeen, kun hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa oli hylätty, mutta hänelle oltiin myönnetty lääkärintodistuksella sairauslomaa.

Kun Keva oli hylännyt X:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen, X oli jättänyt palaamatta töihin vedoten terveydentilaansa sekä työnantajalle toimittamiinsa työterveyslääkärin antamiin A-lääkärintodistuksiin. Työnantajaviranomainen oli katsonut, että X oli kieltäytynyt työtehtäviensä hoitamisesta ja irtisanonut X:n virkasuhteen. Työnantajaviranomainen perusteli irtisanomista sillä, että työkyvyttömyyseläkeasiassa annetun päätöksen mukaan X:lla oli vielä työkykyä jäljellä.

Onko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntömisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä? Hallinto-oikeus katsoi, että virkavapauden myöntäminen virkamiehelle todistetusta sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi ei näin ollen lähtökohtaisesti kuulu työnantajan harkintavaltaan.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei X ollut velvollinen palaamaan töihin sairauslomansa kestäessä eikä ollut jättäessään palaamatta töihin sairauslomansa aikana menetellyt virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Koska X:n virkasuhteen irtisanomiselle ei ollut valtion virkamieslain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua virkamiehestä johtuvaa erityisen painavaa syytä, valituksenalainen päätös X:n virkasuhteen irtisanomisesta oli lainvastaisena kumottava.


Lue ratkaisu Helsingin HAO 28.11.2014 14/0979/2