Press "Enter" to skip to content

SAMU 7582/16: Aiheuttiko masennus ja ahdistuneisuus lähihoitajalle sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista?

A haki sairauspäivärahaa masennuksen ja ahdistuksen perusteella. Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen, koska A:ta ei voitu pitää käytettävissä olevien tietojen perusteella sairausvakuutuslain mukaisesti työkyvyttömänä. A vaati edelleen sairauspäivärahaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta, joka kuitenkin hylkäsi valituksen. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta otti huomioon, ettei A:lla todettu kuitenkaan aloite- tai keskittymiskyvyttömyyttä, ja hän oli kyennyt huolehtimaan itsestään, asioistaan ja kodistaan normaalisti. Lautakunta katsoi, että A:n työkyky oli alentunut, mutta kokonaisuutena arvioiden hänellä oli vielä työkykyä jäljellä.

SAMU 7582/16

Otsikko: Työkyky ei ollut alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla

Ratkaisupäivämäärä: 24.11.2016

Diaarinumero: 7582/16

Tiivistelmä: Kysymys siitä, aiheuttiko masennus ja ahdistuneisuus lähihoitajalle sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. A oli väsyneisyydestä huolimatta kyennyt huolehtimaan itsestään, asioistaan ja kodistaan normaalisti. A:ta ei pidetty sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla työkyvyttömänä.

Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 8.3.2016 päätöksen, jolla sairauspäivärahahakemus ajalta 25.1.2016 – 30.4.2016 hylättiin, koska käytettävissä olevien tietojen perusteella A:ta ei voitu pitää sairausvakuutuslain mukaisesti työkyvyttömänä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa: A vaati sairauspäivärahaa vedoten siihen, että hänellä on säännöllinen hoitokontakti mielenterveysyksikössä ja hän käyttää alkoholia lähinnä vain viikonloppuisin.

Ratkaisu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut: Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

A:n tavallisena työnä oli pidettävä lähihoitajan työtä.

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu vaikea-asteinen masennustila ilman psykoottisia oireita ja muut ahdistuneisuushäiriöt. Hänen unirytminsä oli sekaisin ja hänellä esiintyi väsyneisyyttä. Hänellä ei kuitenkaan ollut todettu aloite- tai keskittymiskyvyttömyyttä, ja hän oli kyennyt huolehtimaan itsestään, asioistaan ja kodistaan normaalisti. Hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia, mutta ei akuuttia itsetuhoisuutta eikä myöskään psykoottisuutta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut. Kokonaisuutena arvioiden hänellä oli kuitenkin vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ajalla 25.1.2016 – 30.4.2016.

Sovelletut säännökset: Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §

Asiasanat: Sairausvakuutus, Sairauspäiväraha, Työkyvyttömyys