Press "Enter" to skip to content

SAMU 7415/16: Oliko A:n työkyky alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla osalta haettua aikaa, kun A:lla oli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö sekä määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö?

A haki sairauspäivärahaa sillä perusteella, että hänen työkykynsä oli alentunut aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä määrittämättömän kaksisuuntaisen mielialahäiriön takia. Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen, koska A:n katsottiin sairaudesta johtuvista toimintakyvyn rajoitteista huolimatta kykenevän tekemään tavallista työtään. A vaati edelleen sairauspäivärahaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. Lautakunta muutti valituksenpäätöstä siten, että A:n katsottiin olevan työkyvytön 23.4.2016 alkaen 31.5.2016 saakka. Tätä edeltävältä ajalta mielialahäiriö kuvautui lautakunnan mukaan lieväasteisena, joten A:ta ei voitu sen takia pitää täysin työkyvyttömänä.

SAMU 7415/16

Otsikko: Työkyky oli alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla osalta haettua aikaa

Ratkaisupäivämäärä: 24.11.2016

Diaarinumero: 7415/16

Tiivistelmä: Kysymys siitä, aiheuttiko aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö sekä määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö opiskelijalle sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. A:ta pidettiin työkyvyttömänä silta osalta haettua aikaa, jolloin oireilu oli vaikeinta. Muilta osin valitus hylättiin.

Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 11.3.2016 päätöksen, jolla sairauspäivärahahakemus ajalta 22.2.2015 – 31.5.2016 hylättiin, koska A:n katsottiin sairaudesta johtuvista toimintakyvyn rajoitteista huolimatta kykenevän tekemään tavallista työtään.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa: A vaati sairauspäivärahaa vedoten terveydentilastaan esitettyyn lääketieteelliseen selvitykseen.

Ratkaisu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta muutti valituksenalaista päätöstä ja katsoi, että A oli sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvytön 23.4.2016 alkaen 31.5.2016 saakka. Muilta osin valitus hylättiin.

Perustelut: Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

A:n tavallisena työnä oli pidettävä opiskelua.

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö sekä määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö. A:lla oli esiintynyt turhautuneisuutta ja mielialan alavireisyyttä opintojen keskeytymiseen liittyen. Mieliala oli sittemmin selvästi huonontunut. A:lla oli esiintynyt ahdistuneisuutta, aloite- ja keskittymiskyvyn vaikeuksia sekä vaikeuksia itsestä ja kodista huolehtimisessa.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut. Kokonaisuutena arvioiden hän oli estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ajalla 23.4.2016 – 31.5.2016. Tätä edeltävältä ajalta mielialahäiriö kuvautui kuitenkin sen verran lieväasteisena, ettei A:ta voitu pitää täysin työkyvyttömänä työhönsä.

Kansaneläkelaitos oli antanut asiassa 9.6.2016 väliaikaisen päätöksen, jolla sairauspäiväraha oli myönnetty omavastuuajan 23.4. – 5.5.2016 jälkeen ajalle 6.5. – 31.5.2016.

Sovelletut säännökset: Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §

Asiasanat: Sairausvakuutus, Sairauspäiväraha, Työkyvyttömyys