Press "Enter" to skip to content

SAMU 4529/08/20: Oliko A:n työkyky alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla, kun A:lla oli todettu alkoholimaksasairaus, alkoholin aiheuttama hermostorappeuma, pohjehermon halvaus, diabetes ja verenpainetauti?

Asiassa oli kysymys oikeudesta sairauspäivärahaan. A vaati sairauspäivärahaa myönnettäväksi 1.1.2008 lukien vedoten lääketieteelliseen selvitykseen. A:lla oli todettu alkoholimaksasairaus, alkoholin aiheuttama hermostorappeuma, pohjehermon halvaus, diabetes ja verenpainetauti. Kansaneläkelaitos hylkäsi hakemuksen, koska A:ta ei voitu pitää työkyvyttömänä. A valitti asiasta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle, joka katsoi, että A:n työkyky oli alentunut pääasiassa runsaan alkoholinkäytön vuoksi. Viitteitä alkoholinkäytön aiheuttamista elinmuutoksista oli olemassa, mutta niiden vaikutusta työkykyyn ei voitu luotettavasti arvioida alkoholinkäytön jatkuessa edelleen. Kokonaisuutena arvioiden lautakunnan mukaan A:lla oli vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään 1.1.2008 lukien.

SAMU 4529/08/20

Otsikko: Työkyky ei ollut alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla

Ratkaisupäivämäärä: 25.08.2009

Diaarinumero: 4529/08/20

Tiivistelmä: Kysymys oli oikeudesta sairauspäivärahaan. Sairauspäivärahaa ei myönnetty, koska vakuutettua ei voitu pitää estyneenä tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi.

Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 13.2.2008 päätöksen, jolla hylättiin sairauspäiväraha 1.1.2008 alkaen, koska vakuutettua ei voitu pitää työkyvyttömänä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa: A vaati sairauspäivärahaa myönnettäväksi 1.1.2008 lukien vedoten lääketieteelliseen selvitykseen.

Ratkaisu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut: Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

A:n tavallisena työnä oli pidettävä betoni-työntekijän työtä. Hän oli ollut työttömänä syyskuusta 2005 lukien. Aikaisemmin hän oli työskennellyt teurastamossa.

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu alkoholimaksasairaus, alkoholin aiheuttama hermostorappeuma, pohjehermon halvaus, diabetes ja verenpainetauti. Hänellä oli todettu diabetes vuonna 2002. Alkoholinkäyttö oli ollut runsasta useiden vuosien ajan. Pohjehermon halvauksen vuoksi pitempään käveleminen ei onnistunut ja jalat väsyivät helposti. Keväällä 2007 hänellä oli ollut tajunnanmenetyskohtauksia. Lihaksissa oli esiintynyt kuihtumista ja käsissä vapinaa. Neuropsykologin tutkimuksessa oli todettu kognitiivisen suoriutumisen heikkenemistä, mikä sopi pitkäaikaiseen runsaaseen alkoholinkäyttöön. Mahdollisesti verenpaine- ja diabetestekijöillä oli myös vaikutusta muistin ja hahmottamisen vaikeuksiin.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut pääasiassa runsaan alkoholinkäytön vuoksi. Viitteitä alkoholinkäytön aiheuttamista elinmuutoksista oli olemassa, mutta niiden vaikutusta työkykyyn ei voitu luotettavasti arvioida alkoholinkäytön jatkuessa edelleen. Kokonaisuutena arvioiden A:lla oli vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään 1.1.2008 lukien.

Sovelletut säännökset: Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §

Asiasanat: Sairausvakuutus, Sairauspäiväraha, Työkyvyttömyys