Press "Enter" to skip to content

SAMU 4268/16: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen pakko-oireiden häiriön, masennuksen ja laihuushäiriön perusteella? Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta muutti Kansaneläkelaitoksen päätöstä

A:lla oli pakko-oireinen häiriö, masennus ja laihuushäiriö. Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen työkyvyttömyyseläkkeestä. Kansaneläkelaitos katsoi, että sairaudet olivat asianmukaisella hoidolla hallittavissa eivätkä ne aiheuttaneet työkyvyttömyyttä. A vaati edelleen työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi lautakunnassa. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n työkyky oli hänen sairauksiensa vuoksi alentunut työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin ajalla 28.12.2015 – 4.3.2016. Muilta osin häntä ei voitu esitetyillä selvityksillä pitää kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömänä. Lisäksi lautakunta vielä totesi, että kansaneläkelain mukaisessa työkyvyttömyyseläkkeessä ei ole kysymys ammatillisesta työkyvyttömyydestä, vaan työkyvyttömyyttä arvioitaessa otetaan hakijan kyky ottaa hänelle tavalliseen työhönsä verrattavaa hänelle sopivaa ja kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä.

SAMU 4268/16

Otsikko: Työkyvyttömyyseläke myönnettiin

Ratkaisupäivämäärä: 18.10.2016

Diaarinumero: 4268/16

Tiivistelmä: Asiassa oli kysymys A:n oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen pakko-oireisen häiriön, masennuksen ja laihuushäiriön perusteella. A:ta pidettiin työkyvyttömänä päiväsairaalan hoitojakson ajalla. Muilta osin valitus hylättiin.

Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 9.12.2015 päätöksen, jolla hylättiin A:n hakemus kansaneläkkeestä työkyvyttömyyseläkkeenä. Pakko-oireinen häiriö oli osittain hallinnassa, mutta masennuksen ja pakko-oireisen häiriön hoito oli riittämätöntä lääkityksen puuttuessa. Sairaudet olivat asianmukaisella hoidolla hallittavissa eivätkä näin ollen aiheuttaneet työkyvyttömyyttä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa: A vaati työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi vedoten lääketieteelliseen selvitykseen.

Ratkaisu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A oli kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvytön päiväsairaalajakson ajalla 28.12.2015 – 4.3.2016. Muilta osin valitus hylättiin. Kansaneläkelaitoksen päätöstä muutettiin ja asia palautetaan Kansaneläkelaitokselle toimenpiteitä varten.

Perustelut: Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, mitä on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

A:lla ei ollut ammatillista koulutusta. Hän oli työskennellyt erilaisissa myyntitöissä. 

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu pakkoajatuksina ja pakkotoimintoina ilmenevä pakko-oireinen häiriö, toistuvan masennuksen keskivaikea masennusjakso sekä laihuushäiriö (remissiossa). A pyrki hallitsemaan ahdistusoireita pakkoajatuksin ja toiminnoin, joihin kului paljon aikaa. Hänellä oli vaikeuksia nukkumisen, keskittymiskyvyn ja aloitekyvyn suhteen. Pakko-oireiden hoidossa ei voitu käyttää lääkitystä sivuvaikutusten vuoksi. Masennusta oli arvioitu voitavan hoitaa lääkkeettömästi. A oli ollut päiväsairaalan hoitojaksolla 28.12.2015 – 4.3.2016.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n työkyky oli hänen sairauksiensa vuoksi alentunut työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin ajalla 28.12.2015 – 4.3.2016. Muilta osin häntä ei voitu esitetyillä selvityksillä pitää kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömänä.

Lisäksi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että kansaneläkelain mukaisessa työkyvyttömyyseläkkeessä ei ole kysymys ammatillisesta työkyvyttömyydestä, jossa arvioidaan, onko etuudenhakija tullut työkyvyttömäksi työhönsä tai virkaansa. Työkyvyttömyyttä arvioitaessa otetaan huomioon etuudenhakijan kyky ottaa vastaan myös hänen tavalliseen työhönsä verrattavaa hänelle sopivaa ja kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä.

Sovelletut säännökset: Kansaneläkelaki 12 §

Asiasanat: Kansaneläke, Työkyvyttömyyseläke, Työkyvyttömyys