Press "Enter" to skip to content

SAMU 3520/16: Oliko opiskelija A:n työkyky alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla, kun A:lla oli yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen stressireaktio, epävakaa persoonallisuus, paraplegia; aivovamman myöhäisvaikutukset ja muu sijainniltaan määrittämätön yläraajan murtuma?

A:lla oli todettu yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen stressireaktio, epävakaa persoonallisuus, paraplegia; aivovamman myöhäisvaikutukset ja muu sijainniltaan määrittämätön yläraajan murtuma. A vaati sairauspäivärahaa vedoten lääketieteelliseen selvitykseen terveydentilastaan. Lisäksi A:lla oli päihdekäyttöä, joka vaikutti lautakunnan mukaan mielialaoireiden luotettavaa arviointia. Lautakunnan mukaan A:lla oli vielä kokonaisuutena arvioiden työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi opiskelemasta. Siten A:ta ei pidetty sairauspäivärahaan oikeutetulla tavalla työkyvyttömänä.

SAMU 3520/16

Otsikko: Työkyky ei ollut alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla

Ratkaisupäivämäärä: 13.10.2016

Diaarinumero: 3520/16

Tiivistelmä: Kysymys siitä, aiheuttiko yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen stressireaktio, epävakaa persoonallisuus, paraplegia; aivovamman myöhäisvaikutukset ja muu sijainniltaan määrittämätön yläraajan murtuma opiskelijalle sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. Päihdekäyttö vaikeutti mielialaoireiden luotettavaa arviointia ja oireiston arvioitiin olevan asianmukaisella hoidolla hallittavissa. A:ta ei pidetty sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla työkyvyttömänä.

Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 28.12.2015 päätöksen, jolla sairauspäivärahahakemus ajalta 1.9.2015 – 31.3.2016 hylättiin, koska A:n katsottiin sairaudesta johtuvista toimintakyvyn rajoitteista huolimatta kykenevän tekemään tavallista työtään.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa: A vaati sairauspäivärahaa vedoten terveydentilastaan esitettyyn lääketieteelliseen selvitykseen.

Ratkaisu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut: Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

A:n tavallisena työnä oli pidettävä opiskelua.

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (yleistynyt tuskaisuus), traumaperäinen stressireaktio, epävakaa persoonallisuus, paraplegia; aivovamman myöhäisvaikutukset ja muu sijainniltaan määrittämätön yläraajan murtuma.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut. Hänellä oli mieliala- ja ahdistusoireita, jotka heikensivät erityisesti hänen keskittymiskykyään. Ahdistusoireet ja traumaperäinen stressihäiriö ovat asianmukaisella hoidolla hallittavissa. A:n päihdekäyttöä on esitetyissä selvityksissä kuvattu ristiriitaisesti ja mahdollinen päihdekäyttö vaikeuttaa mielialaoireiden luotettavaa arviointia.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut. Kokonaisuutena arvioiden hänellä oli kuitenkin vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi opiskelemasta ajalla 1.9.2015 – 31.3.2016.

Sovelletut säännökset: Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §

Asiasanat: Sairausvakuutus, Sairauspäiväraha, Työkyvyttömyys