Press "Enter" to skip to content

SAMU 3310/7/01: A:lla oli metabolinen oireyhtymä, fibromyalgia, masennusta ja ahdistusta. Lisäksi A:lla oli verenpainetauti, hyperkolesterolemia ja diabetes. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lla oli kuitenkin työkykyä vielä jäljellä, joten häntä ei voitu pitää työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä

Toimistotyöntekijä A vaati työkyvyttömyyseläkettä hänen terveydentilaansa, väsymykseensä ja asiassa esitettyihin lääkärinlausuntoihin vedoten. Lääkärintodistuksen mukaan A oli työkyvytön. A:lla oli metabolinen oireyhtymä, fibromyalgia, masennusta ja ahdistusta. Lisäksi A:lla oli verenpainetauti, hyperkolesterolemia ja diabetes. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lla oli kuitenkin työkykyä vielä jäljellä, joten häntä ei voitu pitää työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä.

SAMU 3310/7/01

Otsikko:

 

Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty

 

Ratkaisupäivämäärä:

 

30.07.2008

 

Diaarinumero:

 

3310/7/01

 

Tiivistelmä:

 

Kysymys oli oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty, koska henkilöllä oli vielä työkykyä jäljellä, vaikka työkykyä pidettiinkin alentuneena.

 

Päätös, josta valitettu:

 

Kansaneläkelaitos antoi 25.9.2006 päätöksen, jolla hylättiin työkyvyttömyyseläke, koska henkilön työkyky ei ollut alentunut lain tarkoittamalla tavalla.

 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa:

 

A vaati työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi vedoten terveydentilaansa, väsymykseensä ja asiassa esitettyihin lääkärinlausuntoihin.

 

Ratkaisu:

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

 

Perustelut:

 

Työkyvyttömänä pidetään kansaneläkelain mukaan henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen läheisesti verrattavaa työtä, mitä on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

 

A:n tavallisena työnä oli pidettävä toimistotyöntekijän työtä.

 

A:n terveydentilasta saadun lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli metabolista oireyhtymää, fibromyalgia, masennusta ja ahdistusta. Lisäksi hänellä oli verenpainetauti, hyperkolesterolemia ja diabetes. Masennusoireiden vuoksi hän oli ollut mielenterveystoimiston tutkimuksissa vuonna 2005 ja alaraajojen ENMG:ssä hänellä oli ollut normaali löydös ja hänelle oli suositeltu avofysioterapiajaksoa kipuihin. Olkapäissä oli todettu lievää degeneratiivista muutosta ja kaularangassa spondyloosia, juuriaukot olivat vapaat eikä nikamavälilevymadaltumia ollut. Masennuksen osalta hänellä oli hoitosuhde psykologiin.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n työkyky oli hänen sairautensa vuoksi alentunut. Kokonaisuutena arvioiden Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta kuitenkin katsoi, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä. Sen vuoksi häntä ei voitu pitää kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä.

 

Asiassa oli esitetty lääkärinlausuntoja, joissa A:ta oli pidetty työkyvyttömänä. Lääketieteellisestä selvityksestä ilmenevät sairauslöydökset ja tilankuvaukset otettiin huomioon hänen työkykyään arvioitaessa. Lääkärinlausuntojen eläkkeen myöntämistä puoltavat kannanotot eivät kuitenkaan ole Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa sitovia, vaan Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ratkaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen laissa säädetyn harkintavaltansa nojalla.

 

Sovelletut säännökset:

 

Kansaneläkelaki 22 §

 

Asiasanat:

 

Kansaneläke, Työkyvyttömyyseläke, Työkyvyttömyys