Press "Enter" to skip to content

SAMU 10923/21/05: Tuliko A:n yrittäjänä saamana tulona huomioida yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisesti voimassa olevan YEL-vakuutuksen mukainen vahvistettu työtulo?

Otsikko:

Yrittäjän tulo ja soviteltu työmarkkinatuki asumistuessa

Ratkaisupäivämäärä:

26.08.2021

Diaarinumero:

10923/21/05

Tiivistelmä:

Asumistukea määrättäessä YEL-vakuutetun yrittäjän elinkeinotoiminnan tulona huomioitiin YEL-vakuutuksen mukainen vahvistettu työtulo ja koronapandemian vuoksi tehdyn työttömyysturvalain väliaikaisen muutoksen perusteella myönnetty työmarkkinatuki.

Päätös, josta valitettu:

Kansaneläkelaitos antoi 1.4.2021 päätöksen, jolla A:n asumistuen tarkistus oli hylätty 1.2.2021, koska tuloissa ei ollut tapahtunut huomattavaa muutosta ja asumistuki oli tarkistettu vuositarkistuksena 1.4.2021 lukien. Ruokakunnan tuloina 1.2.2021 ja 1.4.2021 lukien oli huomioitu ilmoitettu arvio elinkeinotoiminnan todellisista tuloista 1000 euroa kuukaudessa ja työmarkkinatuki 476,23 euroa kuukaudessa eli 300 euron ansiotulovähennyksen jälkeen 1 176,23 euroa kuukaudessa.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa:

A vaati päätöksen tuloarvion tarkistamista ja oikaisemista. Hän vetosi siihen, että yrittäjänä hänen asumistukeensa ei pitäisi vaikuttaa bruttotulot vaan tulot pitäisi huomioida YEL-vakuutuksen mukaisesti. Yrittäjien mahdollisuuden saada työmarkkinatukea koronapandemian vuoksi ei pitäisi vaikuttaa asumistukeen.

Ratkaisu:

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta muutti Kansaneläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n elinkeinotoiminnan tulona 1.2.2021 alkaen tuli huomioida YEL-työtulo 8063,57 euroa vuodessa.

Perustelut:

Asumistukea laskettaessa kuukausitulona otetaan huomioon ruokakunnan jäsenen jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saamat bruttotulot lukuun ottamatta yleisestä asumistuesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettuja etuoikeutettuja tuloja.

Edellä mainitusta poiketen yrittäjänä, maatalousyrittäjänä sekä apurahan saajana saatu tulo otetaan huomioon yrittäjän eläkelain (1272/2006) ja maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) perusteella vahvistetun työtulon mukaisena.

Esitetyn selvityksen mukaan A:n YEL-vakuutuksen mukainen vahvistettu työtulo oli 8063,57 euroa vuodessa 1.2.2021 alkaen. A:lle oli myönnetty työttömyysturvalain väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatuki ajalle 1.2.2021–30.6.2021.

Valituksenalaisessa päätöksessä A:n tulona oli huomioitu hänen ilmoituksensa mukainen elinkeinotoiminnan tulo 1000 euroa kuukaudessa ja sen määrää vastaava soviteltu työmarkkinatuki 476,23 euroa kuukaudessa.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n yrittäjänä saamana tulona tuli huomioida yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisesti voimassa olevan YEL-vakuutuksen mukainen vahvistettu työtulo. Lisäksi muuna kuin yrittäjänä saatuna tulona tuli huomioida hänelle myönnetty työmarkkinatuki.

Sovelletut säännökset:

Laki yleisestä asumistuesta 12 §

Asiasanat:

Asumistuki, yrittäjän tulot, soviteltu työmarkkinatuki

 68 näyttökertaa