Muutoksenhaku

Työkyvyttömyyseläkeriitaprosessi eläkelaitoksen päätöksestä voidaan kuvata yksinkertaistetusti seuraavasti:

– Työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla on oikeus hakea päätökseen muutosta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa eläkelaitoksen päätöksen tiedoksisaannista.

– Muutoksenhakijan on toimitettava valituksensa eläkelaitokselle, jonka perusteella eläkelaitos tutkii, onko annettua päätöstä syytä muuttaa valituksessa esitettyjen perusteluiden perusteella.

– Mikäli eläkelaitos katsoo, ettei perusteita päätöksen oikaisemiselle ole, eläkelaitos antaa asiassa lausuntonsa ja toimittaa muutoksenhakijalle valituksen liiteasiakirjoineen muutoksenhakulautakunnalle.

– Hakija voi valittaa eläkelaitoksen päätöksestä muutoksenhakulautakuntaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen saamisesta.

– Mikäli hakija ei ole tyytyväinen muutoksenhakulautakunnan ratkaisuun, päätöksestä voidaan valittaa vielä vakuutusoikeuteen.


Työkyvyttömyyseläkeriitaprosessi Kelan päätöksestä voidaan kuvata yksinkertaistetusti seuraavasti:

– Työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla on oikeus hakea päätökseen muutosta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Kelasta.

– Kelan päätöksiin haetaan muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen saamisesta.

– Mikäli hakija on tyytymätön muutoksenhakulautakunnan ratkaisuun, päätöksestä voidaan valittaa vielä vakuutusoikeuteen.


Hakijan näkökulmasta muutoksenhaun onnistumisessa oikeiden tosiseikkojen ja asianmukaisten perustelujen turvaaminen on erityisen tärkeää, jolloin asiantuntijan apu voi olla tarpeen. Hakijan on syytä noudattaa asetettuja määräaikoja, jotka ovat välttämättömiä.

Milloin kannattaa hakea muutoksenhakua?

Työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus hylätään, mikäli arvioidaan, ettei työkyvyttömyyseläkkeen edellytyksiä saadun selvityksen perusteella ole.

Päätöksessä on aina oltava perusteet, miksi hakemus on hylätty. Näiden perusteiden valossa on hyvä tarkastella, kannattaako muutoksenhaku.

Muutosta kannattaa hakea silloin, kun:

  • työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty virheellisesti;

  • perusteluissa esitetyt tiedot eivät pidä paikkaansa taikka

  • kun asiassa on työkyvyttömyyseläkettä puoltavia ja hylkääviä seikkoja.

Onko muutoksenhaku selvä lääkäritodistuksella?

Työkyvyttömyys määritellään aina juridisesti, jolloin muutoksenhaun onnistumisen edellytyksenä ei ole merkitystä ainoastaan lääkärintodistuksilla, vaan myös muilla seikoilla, jotka eivät välttämättä ilmene lääkärintodistuksesta. Tällöin korostuu hakijan kirjoittamat perustelut muutoksenhaussa.

 

Muutoksenhaussa onnistuminen ei ole selvä vain lääkärintodistuksilla, vaikka siinä lukisi, että “hakija on työkyvytön”.

 

Muutoksenhaussa onnistuminen on tapauskohtaista, joihin vaikuttavat hakijan ikä, ammatti, työhistoria, työn vaatimukset sekä sairausperuste, kuntoutukseen osallistuminen ja muut  seikat.


Nuoren hakijan kohdalla esimerkiksi katsotaan, että hän voi sijoittua uusiin työtehtäviin, vaikka hakijan koulutustausta ja työkokemus olisi vähäistä.