Lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön

Pääsekö työkyvyttömyyseläkkeelle, jos on lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön? Juridinen työkyvyttömyys on eri asia kuin lääketieteellinen työkyvyttömyys. Vaikka on lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön, ei silti välttämättä ole juridisesti työkyvytön.

 

Työntekijän eläkelain mukaan työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan.

 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä.

 

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio.

Lääkärintodistukset lautakunnassa

Lääkärintodistukset eivät ole lautakuntaa sitovia.

 

Ratkaisussa SAMU 3310/7/01 oli esitetty lääkärinlausuntoja, joissa A:ta oli pidetty työkyvyttömänä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että “lääkärinlausuntojen eläkkeen myöntämistä puoltavat kannanotot eivät kuitenkaan ole Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa sitovia, vaan Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ratkaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen laissa säädetyn harkintavaltansa nojalla.

Ratkaisuita

Ratkaisussa SAMU 3029/7/01 lääkärinlausunnon mukaan A oli työkyvytön. A vaati työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hän kärsi voimakkaasta ahdistuksesta, pelkotiloista ja ihmisarkuudesta. A:lla oli masennustila, pitkäaikainen mielialahäiriö, estynyt persoonallisuus, passiivis-aggressiivinen persoonallisuus ja depressiivinen persoonallisuus. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan A:n psyykkiset sairaudet vaikuttivat hänen työkykyynsä, mutta todettavissa olevien ja työkykyyn vaikuttavien sairauslöydösten ei voitu arvioida aiheuttavan hänelle täyttä työkyvyttömyyttä. Lautakunta katsoi, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä.