Press "Enter" to skip to content

Hämeenlinnan HAO 08.10.2021: Toimeentulotuen jaksottaminen, kun A sai työttömyysetuutta

Asiassa oli kysymys siitä, oliko Kela voinut ottaa huomioon A:n työttömyysetuuden kertoimen 21,5 mukaan laskettuna perustoimeentulotukea tammi – maaliskuulle 2021 määrättäessä. Hallinto-oikeus kumosi Kelan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi Kelalle, koska Kela oli ottanut A:n tulona huomioon työttömyysetuuden kertoimella 21,5 jaksotettuna, mutta hallinto-oikeuden mukaan A ei ollut saanut kahta työttömyysetuuserää tai muutakaan kertatuloa, joka olisi voitu jaksottaa useammalle kuukaudelle. Kelan 21,5 -kerrointa käytetään silloin, jos työttömyysetuutta saa yhtenä kuukautena kaksi kertaa eli toisin sanoen silloin, kun kaksi maksuerää ajoittuu samalla kuukaudelle.

Monia ihmetyttää Kelan 21,5 -kerroin, sillä toimeentulotuen päätöksessä työttömyysetuus huomioidaan eri suuruisena mitä aikaisemmin. Työttömyysetuutta maksetaan usein 20:lta päivältä kuukaudessa, ja mainittu etuus otetaan huomioon tulona toimeentulotuessa. Siten työttömyysetuus huomioidaan toimeentulotuessa samalla tavalla kuin moni muu etuus. Mikäli työttömyysetuutta saa pidemmän aikaan, kerran vuodessa voi tulla kuukausi, jolloin saa kaksi 20 maksupäivän maksuerää työttömyysetuutta (yhdessä vuodessa on yhteensä 13 kappaletta 20 päivän maksuerää työttömyysetuudessa, jolloin kaksi maksuerää ajoittuu samalle kuukaudelle). Toista näistä samalle kuukaudelle maksetuista etuuksista ei huomioida toimeentulotuen laskemisessa tulona, vaan seuraavasta kuukaudesta alkaen työttömyysetuuden määrä lasketaan kertoimella 21,5.

Yksi kanteluiden aihe on ollut työttömyysturvatulojen huomioon ottaen toimeentulotukilaskelmissa. Esimerkiksi vuonna 2017 eduskunnan oikeusasiamiehelle tuli ennätyksellisesti 6192 kantelua, joista 814 koski toimeentulotukea. Erityisesti Kelan käyttämä 21,5 kerroin on herättänyt vastarintaa. Monet toimeentulotukiasiakkaat eivät ole tätä hyväksyneet, sillä he ovat katsoneet, että he saavat työttömyysetuutta 20 päivältä eivätkä 21,5 päivältä. On katsottu, että kun käytetään 21,5 kerrointa, hakija menettää 1,5 päivän työttömyysturvaa vastaavan rahamäärän. 

Yksi toimeentulotuen ja työttömyysturvan ero on se, että toimeentulotuki määrätään pääsääntöisesti kalenterikuukaudelta, kun taas työmarkkinatuki maksetaan neljän viikon välein 20 päivän erissä. Kyseisessä hallinto-oikeuden ratkaisussa Kela yritti ottaa huomioon 21,5 kertoimen, vaikka hakijalla ei oltu maksettu kahta etuutta samana kuukautena. On katsottu, että toimeentulotuen määräämisessä on otettava huomioon kyseisen kuukauden aikana maksetut tosiasialliset tulot, eikä ne tulot, jotka hakija tulee joskus saamaan.

Hämeenlinnan HAO 08.10.2021

Diaarinumero: 20492/03.04.04.04.27/2021
Taltionumero: H891/2021
Antopäivä: 8.10.2021

Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) otti perustoimeentulotukea tammi – maaliskuulle 2021 määrätessään A:n tulona huomioon työttömyysetuuden kertoimella 21,5 jaksotettuna, koska A:lla oli ollut oikeus työttömyysetuuteen ja hänelle olisi joulukuussa 2020 maksettu kaksi 20 päivän täyttä työttömyysetuusmaksua, jos hän olisi jättänyt työttömyysetuuden jatkohakemuksen viimeistään joulukuun 28. päivänä. A oli jättänyt hakemuksen joulukuun viimeisenä päivänä ja näin ollen hänen omalla valinnallaan maksu oli siirtynyt tammikuulle 2021. Kelan ohjeistuksen mukaan näissä tilanteissa työttömyysetuudessa voidaan siirtyä käyttämään 21,5 kerrointa.

Hallinto-oikeus kumosi Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

A ei saanut joulukuussa 2020 kahta työttömyysetuuserää tai muutakaan kertatuloa, joka voidaan jaksottaa useammalle kuukaudelle. Kela ei voinut ilmoitetulla perusteella ottaa huomioon A:n työttömyysetuutta kertoimen 21,5 mukaan laskettuna perustoimeentulotukea tammi – maaliskuulle 2021 määrättäessä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Juhana Niemi ja Vesa Sirkesalo. Asian esittelijä Anette Ståhl-Aalto.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki toimeentulotuesta 11 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 15 § 1 mom
Laki toimeentulotuesta 15 § 2 mom