Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vakuutusoikeus

VaKo 189:2022: Eläkkeen määrän tarkistaminen

Asianumero: 189:2022Päätöksen antaja: VakOPäätöksen antopäivä: 2.5.2023Asiakirjan laji: PäätösJulkaistu: 6.6.2023 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Asiassa oli ratkaistavana kysymys työeläkelainsäädännössä olevan niin kutsutun neljän kuukauden säännön soveltamisesta tilanteessa, jossa eläkkeensaajan saaman ensisijaisen etuuden määrää on muutettu useammalla kuin yhdellä päätöksellä vähintään neljän kuukauden ajalle. Vakuutusoikeus katsoi Eläketurvakeskuksen ohjeisiin perustuvasta soveltamiskäytännöstä poiketen, että eläkkeen tarkistamisen ajankohtaa määrättäessä ei ole merkitystä sillä, kuinka monella päätöksellä ensisijainen etuus on myönnetty tai sen määrää on tarkistettu vähintään neljän kuukauden ajalle. Ratkaistavana oli myös kysymys siitä, voidaanko ensisijaisen…

 76 näyttökertaa

VakO 3641:2020: Alkoiko A:n täysi työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahan enimmäisajan päättymistä seuraavan kuukauden alun sijasta maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta?

Asiassa oli kysymys siitä, alkoiko A:n täysi työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahan enimmäisajan päättymistä seuraavan kuukauden alun sijasta maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Työeläkelaitos hylkäsi 3.10.2017 antamallaan päätöksellä A:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen katsoen, ettei hän ollut työkyvytön. TELK hylkäsi antamallaan päätöksellä A:n valituksen. Vakuutusoikeus muutti TELKin päätöstä ja totesi, että A:n työkyky oli maaliskuusta 2018 alkaen siten heikentynyt, että hänellä on oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Asianumero: 3641:2020Päätöksen antopäivä: 4.5.2022 Asiassa oli kyse työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen ajankohdasta.…

 225 näyttökertaa

VakO 21382:2021: Oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla hänen hakiessa yksityisen eläkelain mukaista vanhuuseläkettä 1.1.2020 alkaen ja oliko hänellä siten oikeus tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 1.1.2020 alkaen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla hänen hakiessa yksityisen eläkelain mukaista vanhuuseläkettä 1.1.2020 alkaen ja oliko hänellä siten oikeus tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 1.1.2020 alkaen. Vakuutusoikeus katsoi, ettei A:lla ollut oikeutta vanhuuseläkkeeseen ajalla 1.1.2015 – 31.12.2017 olleen määräaikaisen työsuhteensa X Oy:ssä perusteella jo 1.1.2020 alkaen, koska A:n 1.1.2018 alkanut asiantuntijan osa-aikainen työ jatkui uudella määräaikaisella työsopimuksella…

 330 näyttökertaa

VakO 20673:2021: tuliko A:n toimeksiantosopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:lle soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia?

Asianumero: 20673:2021Päätöksen antopäivä: 10.10.2022 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Kysymys siitä tuliko A:n toimeksiantosopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:lle soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia. Vakuutusoikeus totesi, että ratkaistaessa työeläkevakuuttamisessa sovellettavaa lakia on keskeistä arvioida, täyttyvätkö kaikki työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetyt työsuhteen tunnusmerkit. Asianosaisten välisellä sopimuksella ei yksin ole ratkaisevaa merkitystä, vaan asiantilan tulee myös käytännössä vastata työn suorittamisen muodosta tehtyä sopimusta. A:n työskentelyn tosiasialliset olosuhteet viittasivat työsuhteeseen, joten vakuutusoikeus katsoi asiaa kokonaisuutena arvioiden, että A:n X Oy:n…

 308 näyttökertaa

Tilasto työeläkepäätöksistä

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus: Päätös Työnkuva (nykyinen ja entiset) Ikä Sairaudet Lopputulos TELK/1684/3000/2015 Perushoitaja. Apuhoitajan ja muistihoitajan koulutus. 61-vuotias. Pitkäaikaiset käsien nivelrikkovaivoja, sormien turvotusta, kosketusarkuutta, virheasentoja, kömpelyyttä ja heikkoa puristusvoimaa. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:lla on oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. TELK/4877/3000/2014 Vuoromestari ja palvelupäällikkö. 60-vuotias. Niskahartiaseudun särkyä, oikean yläraajan säteilykipua, alaselän kipuja, rappeumamuutoksia ja skolioosi. TELK hylkäsi A:n valituksen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä. TELK/3137/3000/2014 Nuohooja, nuohoojayrittäjä sekä rakennustyömies. Nuohoojan ammattitutkinto. 58-vuotias. Rasitushengenahdistusta, keuhkoahtaumatauti ja keuhkolaajentuma. TELK hylkäsi A:n valituksen.…

 338 näyttökertaa

VakO 3756:2019: Katsottiinko työansio sen kalenterivuoden ansioksi, jona se oli ansaittu siltä osin kuin takautuvasti maksettu suoritus ylitti kuukausieläkkeen viisinkertaisen määrän?

A:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläke eläkelaitoksen päätöksellä 1992 alkaen. A haki muutosta eläkelaitolaitoksen päätökseen TELKistä ja vaati, että hänen koko työhistoriansa lasketaan uudelleen ja otetaan huomioon sekä yksityiset työnantajat että valtion eläkekertymät. A:n mukaan hänen eläkkeeseensä ei laskettu hänen joulukuussa 2018 saamistaan ja vuoden 2019 alussa saamistaan vuoden 2014 korjatuista palkoista. Vakuutusoikeus muutti työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä siten, että A:lle määrättiin maksettavaksi vanhuuseläke 1.4.2018 alkaen myös hänelle 30.11.2018 maksettujen, ennen vanhuuseläkkeen alkamista ansaittujen ansioiden perusteella kertyneestä eläkkeestä. Vakuutusoikeuden mukaan työansio katsottiin sen…

 368 näyttökertaa

VakO 1973:2018: Kumpi yhtiöistä oli lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä vastuussa?

A:lla oli ollut määräysvallassaan yritys F Oy ja T Oy. F Oy:stä T Oy:öön vuokratut työntekijät oli vakuutettu työntekijäin eläkelain mukaan. F Oy oli lain mukaisesti järjestänyt työntekijöilleen eläketurvan eläkeyhtiö X:ssä. A oli vaatinut, että eläkevakuutusyhtiössä X yrityksen F Oy:n työeläkevakuutuksessa vakuutetut työntekijät tulisi taannehtivasti siirtää yrityksen T Oy:n eläkevakuutusyhtiöstä Y ottamaan työeläkevakuutuksen, koska heidän todellinen työnantajansa oli yleisten tuomioistuimien ja hallintotuomioistuimien vahvistamalla tavalla T Oy. Eläkelaitos oli katsonut, että F Oy:llä oli vastuu lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä kyseessä oleville työntekijöille.…

 242 näyttökertaa

VakO 3040:2019: Oliko A:n työskentelyyn B ry:lle ajalla 1.11.2002 – 30.11.2017 sovellettava työeläkelakeja?

A oli pyytänyt Eläketurvakeskusta selvittämään, oliko hän ollut työntekijän eläkelain mukaisessa työsuhteessa, kun hän oli työskennellyt B ry:lle vuodesta 2002 alkaen. Eläketurvakeskuksen mukaan A:n työskentely B ry:lle oli ollut tavanomaisen harrastustoiminnan puitteissa tapahtuvaa, muussa kuin ansiotarkoituksessa tehtävää työtä, jolloin siihen ei sovellettu työeläkelakeja. A haki muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta, joka hylkäsi A:n valituksen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta oli samaa mieltä Eläketurvakeskuksen kanssa siitä, että A:n työskentely B:lle oli tapahtunut tavanomaisen harrastustoiminnan puitteissa ja oli muussa kuin ansiotarkoituksessa tehtyä työtä: vuositasolla korvausmäärät olivat…

 269 näyttökertaa

VakO 4095/2004: Oliko myöhästymiseen ollut laissa tarkoitettu painava syy, jolloin valituskirjelmä olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi?

Muutoksenhakija A oli hakenut työkyvyttömyseläkettä, mutta Kirkkohallitus hylkäsi hakemuksen, jolloin A haki päätökseen muutoksenhakua. A:n olisi pitänyt lähettää Kirkon keskusrahastolle, mutta hän toimitti sen virheellisesti Valtiokonttoriin. Valtiokonttori siirsi kirjelmän Kirkon keskusrahastolle, jonne se saapui myöhässä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko myöhästymiseen ollut laissa tarkoitettu painava syy, jolloin valituskirjelmä olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi. Vakuutusoikeus katsoi, että koska valituskirjelmä oli kuitenkin toimitettu ajoissa toiseen työeläkelaitokseen, myöhästymiseen oli ollut laissa tarkoitettu painava syy. VakO 4095/2004 Asianumero: 4095/2004Päätöksen antaja: VakOPäätöksen antopäivä: 21.12.2004 Tiivistelmä päätöksen…

 297 näyttökertaa

VakO 767/2012: Oliko työkyvyttömyyseläkettä koskevan valitusasian ratkaisemiseen osallistunut vakuutusoikeuden jäsen esteellinen sillä perusteella, että hän oli osallistunut A:n aikaisempien työkyvyttömyyseläkettä koskevien hakemuksien ratkaisemiseen?

Vakuutusoikeus oli 23.8.2001, 18.10.2007 ja 10.12.2009 antamillaan päätöksillä ratkaissut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevan asian. Vakuutusoikeuden 23.8.2001 antaman päätöksen ratkaisukokoonpanoon oli osallistunut sama jäsen, joka oli osallistunut myös vakuutusoikeuden 10.12.2009 antamaan ratkaisuun. A katsoi vakuutusoikeudelle 7.2.2011 saapuneessa kirjoituksessaan, että yksi vakuutusoikeuden jäsen oli ollut esteellinen osallistumaan hänen työkyvyttömyyseläkettä koskeneen valitusasiansa ratkaisemiseen 10.12.2009, koska tämä oli osallistunut vakuutusoikeuden aikaisempaan samaa asiaa koskevaan ratkaisuun 23.8.2001 Asiassa oli kysymys siitä, oliko vakuutusoikeuden jäsen esteellinen sillä perusteella, että hän oli ollut ratkaisemassa A:n aikaisempia työkyvyttömyyseläkehakemuksia. Vakuutusoikeuden…

 312 näyttökertaa