Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vakuutusoikeuden päätös

VaKo 189:2022: Eläkkeen määrän tarkistaminen

Asianumero: 189:2022Päätöksen antaja: VakOPäätöksen antopäivä: 2.5.2023Asiakirjan laji: PäätösJulkaistu: 6.6.2023 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Asiassa oli ratkaistavana kysymys työeläkelainsäädännössä olevan niin kutsutun neljän kuukauden säännön soveltamisesta tilanteessa, jossa eläkkeensaajan saaman ensisijaisen etuuden määrää on muutettu useammalla kuin yhdellä päätöksellä vähintään neljän kuukauden ajalle. Vakuutusoikeus katsoi Eläketurvakeskuksen ohjeisiin perustuvasta soveltamiskäytännöstä poiketen, että eläkkeen tarkistamisen ajankohtaa määrättäessä ei ole merkitystä sillä, kuinka monella päätöksellä ensisijainen etuus on myönnetty tai sen määrää on tarkistettu vähintään neljän kuukauden ajalle. Ratkaistavana oli myös kysymys siitä, voidaanko ensisijaisen…

 91 näyttökertaa

VakO 22004:2021: Tuliko A:n vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen maksettua 23 500 euron suuruista työansiota ei kohdentaa ansainta-aikaan?

Asianumero: 22004:2021Päätöksen antopäivä: 25.10.2022 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Asiassa oli ratkaistavana kysymys työansioiden kohdentamisesta ansainta-ajalle myönnettäessä henkilölle vanhuuseläkkeen rinnalla kertynyt vanhuuseläke. Oikeuskäytännössä edellytyksenä ansioiden kohdentamiselle on pidetty sitä, että takautuvasti maksetun työansion määrä on kuukausieläkkeen viisinkertaista määrää suurempi. Kyseessä olevassa tilanteessa kuukausieläkkeen määränä pidettiin tässä vaiheessa myönnettävän vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen vanhuuseläkkeen määrän sijasta kaikkien henkilölle myönnettyjen vanhuuseläkkeiden kokonaismäärää. Takautuvasti maksettua työansiota ei kohdennettu ansainta-ajalle, koska sen määrä oli pienempi kuin kaikkien henkilölle myönnettyjen eläkkeiden kuukausittainen määrä viisinkertaisena. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin.…

 347 näyttökertaa

VakO 1973:2018: Kumpi yhtiöistä oli lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä vastuussa?

A:lla oli ollut määräysvallassaan yritys F Oy ja T Oy. F Oy:stä T Oy:öön vuokratut työntekijät oli vakuutettu työntekijäin eläkelain mukaan. F Oy oli lain mukaisesti järjestänyt työntekijöilleen eläketurvan eläkeyhtiö X:ssä. A oli vaatinut, että eläkevakuutusyhtiössä X yrityksen F Oy:n työeläkevakuutuksessa vakuutetut työntekijät tulisi taannehtivasti siirtää yrityksen T Oy:n eläkevakuutusyhtiöstä Y ottamaan työeläkevakuutuksen, koska heidän todellinen työnantajansa oli yleisten tuomioistuimien ja hallintotuomioistuimien vahvistamalla tavalla T Oy. Eläkelaitos oli katsonut, että F Oy:llä oli vastuu lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä kyseessä oleville työntekijöille.…

 245 näyttökertaa

KHO:2019:119: Oliko vakuutusoikeus asiassa menetellyt hallintolainkäyttölain 38 §:n vastaisesti, kun se oli hylännyt suullisen käsittelyn toimittamista koskevan pyynnön? Entä oliko mahdollista purkaa vakuutusoikeuden päätös sillä perusteella, että asiaan oli tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen?

Asiassa oli kysymys siitä, että vakuutusoikeus ei ollut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevaa asiaa käsitellessään toimittanut A:n vaatimaa suullista käsittelyä. A haki tältä osin vakuutusoikeuden päätöksen purkamista asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi. A haki vakuutusoikeuden päätöksen purkamista myös sillä perusteella, että asiaan oli tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen, eikä hakijasta johtunut, että uutta selvitystä ei ollut aikanaan esitetty. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:n pyytämä suullinen käsittely vakuutusoikeudessa olisi edistänyt asian selvittämistä. Vakuutusoikeuden pääasian ratkaisusta oli luettavissa, ettei…

 237 näyttökertaa

Vakuutusoikeus 17.3.2011/800:2010: Oliko työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen esteellinen, koska hän toimi päätoimisesti Kansaneläkelaitoksen terveysosaston työkyvyttömyyseläkeryhmän etuuspäällikkönä ja Kansaneläkelaitos oli antanut muutoksenhakijalle päätöksen hänen oikeudestaan kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen esteellinen, koska hän toimi päätoimisesti Kelan terveysosaston työkyvyttömyyseläkeryhmän etuuspäällikkönä ja Kela oli antanut muutoksenhakijalle päätöksen hänen oikeudestaan kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.   Hallintolainkäyttölain 76 §:n 1 momentin mukaan valitusasiaa käsittelevän henkilön esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa.   Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että myös muutoksenhakulautakunnissa, kuten työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, noudatettavan menettelyn tulee täyttää oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetetut vaatimukset.    Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan tuomari ei…

 170 näyttökertaa

Vakuutusoikeus 13.12.2001/585:2001: Oliko työkyvyttömyys johtunut samasta sairaudesta kuin aikaisempi työkyvyttömyys?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n työkyvyttömyys johtunut samasta sairaudesta kuin aikaisempi työkyvyttömyys. A haki muutoksenhakua sillä perusteella, ettei hänen sairautensa ollut välillä parantunut, vaan kysymys oli samasta sairaudesta.   Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen sen perusteella, että A:n työkyvyttömyys, joka oli alkanut lokakuussa 1999, ei ollut aiheuttanut sama sairaus, jonka perusteella hänelle oli aiemmin myönnetty työkyvyttömyyseläke 30.6.1994 saakka. Eläkelaitos katsoi, että A ooli toipunut aikaisemmasta sairaudestaan eikä eläkettä sen vuoksi voitu myöntää entisin perustein.   Työkyvyttömyys määrätään uusin perustein,…

 204 näyttökertaa