Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Vakuutetut työansiot

VakO 3756:2019: Katsottiinko työansio sen kalenterivuoden ansioksi, jona se oli ansaittu siltä osin kuin takautuvasti maksettu suoritus ylitti kuukausieläkkeen viisinkertaisen määrän?

A:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläke eläkelaitoksen päätöksellä 1992 alkaen. A haki muutosta eläkelaitolaitoksen päätökseen TELKistä ja vaati, että hänen koko työhistoriansa lasketaan uudelleen ja otetaan huomioon sekä yksityiset työnantajat että valtion eläkekertymät. A:n mukaan hänen eläkkeeseensä ei laskettu hänen joulukuussa 2018 saamistaan ja vuoden 2019 alussa saamistaan vuoden 2014 korjatuista palkoista. Vakuutusoikeus muutti työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä siten, että A:lle määrättiin maksettavaksi vanhuuseläke 1.4.2018 alkaen myös hänelle 30.11.2018 maksettujen, ennen vanhuuseläkkeen alkamista ansaittujen ansioiden perusteella kertyneestä eläkkeestä. Vakuutusoikeuden mukaan työansio katsottiin sen…

 286 näyttökertaa

TELK/2478/3001/2014: A:lla ei ollut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen, kun TELK katsoi A:n edelleen olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään

Asianumero: TELK/2478/3001/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 9.9.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:n on katsottava olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään.   Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos hylkäsi A:n ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen sillä perusteella, että A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta hänen kuntoutuksensa ei ole tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijassa työvoimahallinnolle. Eläkelaitos totesi, että A:n työsuhde on päättynyt jo 28.2.2011 ja hän on ollut viimeaikoina pääasiallisesti työttömänä. Lisälausunnossaan eläkelaitos on todennut, että työeläkekuntoutuksen ansiovaatimusrajan täyttymisestä huolimatta se…

 147 näyttökertaa