Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Uncategorized

VakO 21052:2021: Edellyttikö hoitorahan myöntäminen lapsen hoitoon osallistuvalle vanhemmalle sitä, että vanhempi tosiasiallisesti työskenteli korvausjakson aikana?

Diaarinumero: 21052:2021Antopäivä: 8.4.2022 Vakuutusoikeus katsoi, että lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen joustavan hoitorahan myöntäminen lapsen hoitoon osallistuvalle vanhemmalle edellytti, että vanhempi tosiasiallisesti työskenteli korvausjakson aikana. Esitiedot Kansaneläkelaitos muun ohella hylkäsi 19.8.2020 antamallaan päätöksellä A:n joustavaa hoitorahaa koskevan hakemuksen ajalta 18.3.–26.4.2020, koska hän ei ollut lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa edellytetyllä tavalla työskennellyt kyseisellä ajalla. A haki muutosta Kansaneläkelaitoksen päätökseen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. A vaati, että hänelle myönnetään joustava hoitoraha ajalle 18.3.–26.4.2020. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisu Sosiaaliturva-asioiden…

 308 näyttökertaa

TTLK 2330/12/P: Voitiinko korotusosaa peruspäivärahaan maksaa kolmen vuoden työhistorian perusteella yrittäjän peruspäivärahaan?

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko korotusosaa peruspäivärahaan kolmen vuoden työhistorian perusteella maksaa yrittäjän peruspäivärahaan. Kansaneläkelaitoksen päätös oli antanut A:lle päätöksen peruspäivärahasta, mutta päätöksen mukaan korotusosaa kolmen vuoden työhistorian perusteella ei makseta yrittäjän peruspäivärahaan. A vaati edelleen muutosta päätökseen ja korotusosan maksamista työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta, joka hylkäsi valituksen. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan mitään syyttä muuttaa päätöstä ei ole esitetty. TELK 2330/12/P Diaarinumero 2330/12/P Ratkaisupäivä 24.10.2012 TTL 6 luku 1 § ja 3§ Työttömyysturva, Peruspäiväraha, Korotusosa, Työssäoloehto, Palkansaaja, Yrittäjä Korotusosaa peruspäivärahaan kolmen vuoden työhistorian…

 306 näyttökertaa

VakO 21318:2021: Oliko takaisinperinnän perustetta koskevaa asia ratkaistu asianmukaisesti omaehtoisten opintojen tukemisen lakkauttamisen osalta valituskelpoisella päätöksellä?

Diaarinumero: 21318:2021Antopäivä: 3.3.2022 A:n työmarkkinatuki oli lakkautettu 1.7.2018 lukien sillä perusteella, että A oli päätoiminen opiskelija. Kansaneläkelaitos ei ollut antanut A:lle valituskelpoista päätöstä siitä, oliko A:n omaehtoisen opiskelun tukeminen työttömyysetuudella tullut lakkauttaa 1.7.2018 lukien. Vakuutusoikeudessa oli käsiteltävänä valitusasia koskien työmarkkinatuen ja korotusosan liikamaksun takaisinperintää ajalta 1.7.–10.12.2018. Vakuutusoikeus kumosi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja palautti asian Kansaneläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi, koska takaisinperinnän perustetta koskevaa asiaa ei oltu omaehtoisten opintojen tukemisen lakkauttamisen osalta asianmukaisesti ratkaistu valituskelpoisella päätöksellä. Esitiedot Kansaneläkelaitos oli myöntänyt A:lle työmarkkinatuen ja…

 236 näyttökertaa

ELK3751/02: A:n työkyvyttömyyseläkehakemus hylättiin, koska hän ei ollut toimittanut selvitystä työkyvystään

Asianumero: ELK3751/02Päätöksen antaja: ELKPäätöksen antopäivä: 7.5.2003 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on ollut Suomessa vakuutetussa työssä 1974-1986. Hän on hakenut työkyvyttömyyseläkettä 9.8.2000 saapuneella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä on ollut vuonna 1993 annettu lääkärinlausunto. Eläkelaitos on varannut X:lle tilaisuuden täydentää hakemustaan lääkärinlausunnolla. X ei ole toimittanut eläkelaitokselle lisäselvitystä. Eläkelaitos hylkäsi työkyvyttömyyseläkehakemuksen. X haki muutosta päätökseen ja toimitti valituksen liitteeksi diagnoosiluettelon sairauksistaan. Eläkelautakunta hylkäsi valituksen. MEL 26 §:n 1 momentin mukaan eläkkeenhakijan on toimitettava riittävä selvitys hakemuksen liitteeksi. X ei ole toimittanut sellaista ajankohtaista…

 204 näyttökertaa