Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Työsopimus

VakO 661:2018: Oliko B:n toimintaan A Oy:ssä sovellettava työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia?

B oli toiminut vastiketta vastaan A OY:n lukuun. B:n A Oy:lle tekemistä työpalveluista oli laskutettu toiminimi C:n kautta. Eläketurvakeskus oli antanut pyynnöstä päätöksen, jonka mukaan B:n työskentely A Oy:lle kuului työntekijän eläkelain soveltamisalaan. A Oy:n mukaan kyse oli aliurakoinnista. Asiassa esitettiin selvitystä, että B oli pyydetty paikalle tarvittaessa tai edellisen työvuoron yhteydessä oli sovittu seuraavasta työvuorosta sekä A Oy oli määrännyt työajat ja ajoreitit. Laskutus oli tapahtunut C Oy:n kautta. A Oy ja B vaativat, ettei B:n työskentelyä katsota työntekijän eläkelain…

 165 näyttökertaa

VakO 5278:2017: Tuliko venäläinen työnantaja X vapauttaa vakuuttamisvelvollisuudesta A:n osalta ajanjaksolla 1.1.2016-31.12.2020?

Asiassa oli kyse siitä, oliko A kuulunut välittömästi Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen ennen Suomessa työskentelyn alkamista. Edellytyksenä lähetetyn työntekijän vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen välittömästi ennen Suomessa työskentelyn alkamista ja työnantaja on järjestänyt työntekijälle Suomessa tehtävän työn ajalta eläketurvan. Eläketurvakeskus ja muutoksenhakulautakunta katsoivat, että A oli kuulunut sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen ennen Suomessa työskentelyn alkamista, mutta vakuutusoikeus katsoi, ettei A ollut kuulunut TyEL 149 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla välittömästi ennen Suomessa työskentelynsä alkamista Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöön.…

 204 näyttökertaa

VakO 3040:2019: Oliko A:n työskentelyyn B ry:lle ajalla 1.11.2002 – 30.11.2017 sovellettava työeläkelakeja?

A oli pyytänyt Eläketurvakeskusta selvittämään, oliko hän ollut työntekijän eläkelain mukaisessa työsuhteessa, kun hän oli työskennellyt B ry:lle vuodesta 2002 alkaen. Eläketurvakeskuksen mukaan A:n työskentely B ry:lle oli ollut tavanomaisen harrastustoiminnan puitteissa tapahtuvaa, muussa kuin ansiotarkoituksessa tehtävää työtä, jolloin siihen ei sovellettu työeläkelakeja. A haki muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta, joka hylkäsi A:n valituksen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta oli samaa mieltä Eläketurvakeskuksen kanssa siitä, että A:n työskentely B:lle oli tapahtunut tavanomaisen harrastustoiminnan puitteissa ja oli muussa kuin ansiotarkoituksessa tehtyä työtä: vuositasolla korvausmäärät olivat…

 272 näyttökertaa

KKO:2019:108: Raukeaako työsopimus hakijalle myönnetyn työeläkkeen seurauksena? Onko hakijalla oikeus irtisanomisajan palkkaan?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko työsopimus rauennut, kun työntekijälle myönnettiin täysi työkyvyttömyyseläke ja oliko työntekijällä oikeus irtisanomisajan palkkaansa, kun työnantaja oli irtisanonut työsuhteen sen takia, että työntekijälle myönnettiin työkyvyttömyyseläke.   Työsopimuslain esitöiden mukaan työsuhde voi kuitenkin poikkeuksellisesti raueta silloin, kun työntekijän henkilökohtaiset työnteon edellytykset ovat esimerkiksi pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi lakanneet (HE 157/2000 vp s. 110 ja HE 185/2004 vp s. 2).   Yhtiön mukaan B:n työsopimus oli rauennut, kun hänelle oli 1.10.2013 lukien myönnetty toistaiseksi täysi työkyvyttömyyseläke. Käräjäoikeus oli katsonut,…

 223 näyttökertaa