Kategoriat
Eläkkeen takaisinperintä Jättämispäätös TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkkeen jättäminen lepäämään Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen

TELK/1937/3006/2014: Työkyvyttömyyseläkkeen jättäminen lepäämään – Oliko A:n työkyvyttömyyseläke maksettava uudelleen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n työkyvyttömyyseläke uudelleen maksettava. Eläkelaitos oli lakkauttanut A:n osatyökyvyttömyyseläkkeen 1.1.2012 lukien, sillä eläke oli ollut yhdenjaksoisesti lepäämässä yli kaksi vuotta. A oli vaatinut osatyökyvyttömyyseläkkeen uudelleen maksamista. Kun henkilön työansiot ylittävät 837,59 euroa kuukaudessa, kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke jää lepäämään. TELK katsoi, että eläkelaitos oli antanut päätöksen osatyökyvyttömyyseläkeestä jättämispäätöksen lähes kaksi vuotta […]

 92 näyttökertaa

Kategoriat
TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen

VakO 4221/99: A:n työkyvyttömyyseläke lakkautettiin, kun eläkelautakunta katsoi, että lääketieteellisissä tutkimuksissa todetuista sairauksista ja vammoista huolimatta A:lla oli kyky hankkia itselleen ansiotuloja

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko a:n työkyvyttömyyseläke lakkauttaa 1.11.1995 alkaen. A:lle oli maksettu työkyvyttömyyseläkettä 31.10.1995 saakka, mutta hänen katsottiin olevan työkykyinen 1.1.1994 alkaen.   Työntekijäin eläkeasetuksen 15 §:n mukaan työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen oli päätettävä työkyvyttömyyseläkettä lakkautettaessa lähinnä seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä A vaati työkyvyttömyyseläkkeen maksamista edelleen vuonna 1998 vireille tulleella valituksella, mutta vakuutuslaitos X totesi valituksenalaisella päätöksellään, että […]

 47 näyttökertaa