Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Ratkaisun viivyttäminen

EOAK/7522/2021: Lääkinnällisen kuntoutuksen koskevan hakemuksen käsittelyaika Kansaneläkelaitoksessa

Kantelija oli jättänyt 18.12.2020 Kansaneläkelaitokselle lääkinnällistä kuntoutusta koskevan hakemuksensa, ja se oli kuitenkin otettu käsittelyyn vasta yli puolen vuoden jälkeen 19.7.2021. Kantelijan ilmoittaman mukaan Kelan asiantuntijalääkäri oli käsitellyt asian 9.8.2021, minkä jälkeen Kela oli tehnyt asiaan päätöksen 22.9.2021. Oikeusasiamies katsoi asiaa kokonaisuutena arvioiden, että Kela oli laiminlyönyt käsitellä kantelijan hakemusta ilman aiheetonta viivytystä. Viivästyksistä merkittävä osa ajoittui heti hakemuksen alkuvaiheen käsittelyyn. Oikeusasiamiehen ratkaisussa ei ollut työkyvyttömyyseläkkeestä, vaan lääkinnällisen kuntoutuksen käsittelyajasta. Kantelijalle oli suositeltu neuropsykoterapiaa tai psykoterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kuntoutus voi…

 200 näyttökertaa

EOAK 1560/4/12: Huolimattomuus työkyvyttömyyseläkepäätöstä antaessa

Eduskunnan oikeusasiamies käsitteli kantelua, jossa kantelija oli arvostellut Kansaneläkelaitoksen menettelyä työkyvyttömyyseläkeasiassaan. Kantelijan mukaan eläkelaitokset ja muutoksenhakuelimet olivat viivyttäneet myönteistä ratkaisua tietoisesti.   Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan Kela on laiminlyönyt käsitellä kantelijan asiaa huolellisesti ja sen olisi tullut antaa kantelijalle uusi päätös mahdollisimman heti sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan 3.2.2010 antaman päätöksen jälkeen. Tämä perustuu perustuslain 21 §:n 1 momenttiin.   Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa. Asian asianmukaiseen käsittelyyn kuuluu olennaisesti…

 263 näyttökertaa

EOAK 649/4/15: Työeläkelaitoksen ja Kelan yhteistyö kuntoutusasiassa

Tapauksessa oli kysymys siitä, että kantelijan mukaan hän ei ollut saanut Kelalta päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta kantelupäivään mennessä sen jälkeen, kun Varma antoi hylkäävän päätöksen 4.8.2014, jolloin Kelan olisi tullut ottaa asia ammatillisesta kuntoutuksesta käsiteltäväkseen. Työntekijän eläkelain (TyEL) 33 §:n mukaan eläkelaitoksen on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle ammatillisesta kuntoutuksesta sekä kuntoutusrahaa ja -korotusta koskevasta päätöksestään. Kela totesi, että sille oli tullut vasta 16.12.2014 tieto siitä, että työeläkelaitos oli antanut kantelijalle hylkäävän päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Terveysosasto katsoi, että tässä asiassa oli ollut epäselvyyttä työeläkelaitoksen…

 257 näyttökertaa

EOAK 3281/4/05: Korvaushakemuksen käsittelyaika potilasvakuutuskeskuksessa ja kantelijan työkyvyttömyyteen liittyvät seikat

Kantelijan vahinkoilmoitus oli saapunut Potilasvakuutuskeskukseen 28.12.1994, mutta Potilasvakuutuskeskus oli antanut asiassa myönteisen korvauspäätöksen vasta 2.2.1995. Kantelija oli arvostellut 3.11.2005 päivätyssä kirjeessään sitä, että päätös hakemukseen antamisessa potilasvakuutuskeskuksessa kesti kohtuuttoman kauan, jolloin kantelija joutui kärsimään kohtuuttomia veroseuraamuksia, kun ansionmenetyskorvauksia maksettiin takautuvasti usean vuoden ajalta. Potilasvahinkolain 10 a §:n mukaan Potilasvakuutuskeskuksen on potilasvahinkolain mukaisen korvauksen viivästyessä maksettava viivästynyt korvaus korotettuna. Korvauksen korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä. Sitä ei kuite nkaan lasketa kolmelta kuukaudelta sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona vahinkoa kärsinyt on esittänyt Potilasvakuutuskeskukselle…

 226 näyttökertaa

EOAK 1274/4/04: Sairauspäiväraha-asian perusteleminen, työkyvyttömyys ja viivästykset asumistukiasioiden käsittelyssä

Kantelija oli arvostellut sitä, että toimisto oli hylännyt hänen sairauspäivärahahakemuksensa sillä perusteella, ettei hän ole ollut työkykyinen edellisen sairauspäivärahakauden enimmäisajan jälkeen. Toimisto oli myöntänyt kantelijalle sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa 31.12.2001 saakka, jolloin päivärahan enimmäissuoritusaika hänen kohdallaan oli päättynyt. Lisäksi kantelija oli arvostellut Kelan Joensuun toimiston menettelyä etuusasioissaan. Kantelijan mukaan toimisto oli viivytellyt hänen asioidensa käsittelyssä. Päiväraha enimmäissuoritusajan jälkeen Sairauspäivärahaan on oikeus jokaisella 16–67-vuotiaalla Suomessa asuvalla vakuutetulla, jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys on alkanut vakuutetun täytettyä 16 vuotta. Päivärahaa voidaan maksaa enintään sen…

 234 näyttökertaa

EOAK/4620/2019: Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittelyaikatilanne on ollut huono varsin pitkään

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi useita kanteluita vuoden 2019 aikana, jossa oltiin arvosteltu työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyaikoja Kelassa. Eduskunnan oikeusasiamies otti käsiteltäväksi omasta aloitteestaan elokuussa 2019 työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyaikoihin, ja pyysi Kelaa toimittamaan kuukausikohtaiset tilastot työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten määristä ja niiden käsittelyajoista vuosilta 2018 ja 2019. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Kela ei ole ollut pystynyt ratkaisemaan työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemuksia vuosien 2018-2019…

 256 näyttökertaa

EOAK/5556/2020: Eduskunnanoikeusasiamies antoi huomautuksen If vahinkovakuutus Oyj:lle lainvastaisesta menettelystä työkyvyttömyyteen liittyvässä jutussa

Kantelija oli valittanut If vahinkovakuutus Oyj:n toiminnasta sillä perusteella, ettei yhtiö ollut antanut asiaan päätöstä asiassa, jossa hän haki 100 % työkyvyn aleneman mukaista eläkettä syksyllä 2010. Lisäksi kantelijan mukaan yhtiö ei ollut  ilmeisesti pyytänyt siihen myöskään liikennevahinkolautakunnan lausuntoa, vaikka oli jo helmikuussa 2020 ilmoittanut niin tekevänsä. If vahinkovakuutus Oyj oli vedonnut oikeusasiamiehelle annetussa selvityksessään työruuhkaansa selvittämättä kuitenkaan asiaa esimerkiksi numerotiedoin enempää. Yhtiö oli ilmoittanut maksavansa kantelijalle lain mukaisen viivästyskorotuksen sen jälkeen, kun kantelija on toimittanut sille asiaan tarvittavan verokortin.…

 198 näyttökertaa

TELK/4195/3000/2016: Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen, kun käsittelyaika oli kestänyt noin kaksi vuotta

A vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä ja oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä. A:n asian käsittelyä oli pitkittänyt se, että vakuutusoikeus oli palauttanut asian TELK:iin uudelleen käsiteltäväksi. TELK ei ollut tarpeettomasti viivytellyt A:n asian käsittelyä. TELK katsoi, että yhteensä noin kahden vuoden käsittelyaikaa TELK:ssä, VakO:ssa ja uudestaan TELK:ssä ei voitu pitää kohtuuttoman pitkänä. Näin ollen TELKin mukaan A:n oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa ei oltu loukattu eikä hyvityksen määräämiselle siten ollut  perusteita. TELK/4195/3000/2016 Asianumero: TELK/4195/3000/2016Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 8.2.2017 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä.…

 200 näyttökertaa

VaKo 2410/2011: Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen, koska posti ei toimittanut valitusta määräajassa perille?

Asianumero: 2410/2011Päätöksen antaja: VaKoPäätöksen antopäivä: 8.5.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen. Koska valitus kuitenkin oli lähetetty kirjattuna kirjeenä hyvissä ajoin ennen säädetyn määräajan päättymistä, valittajalla katsottiin olleen perusteltu syy luottaa siihen, että posti toimittaa valituksen määräajassa perille. Tästä syystä valituksen myöhästymiseen katsottiin olleen painava syy.   Esitiedot   Kansaneläkelaitos oli 17.6.2009 antanut päätöksen  työkyvyttömyyseläkkeestä.   A haki päätökseen muutosta. Postileimauksien mukaan A postitti valituksen kirjattuna kirjeenä 13.7.2009. Valitus leimattiin saapuneeksi Kansaneläkelaitokselle 11.8.2009.   Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu…

 169 näyttökertaa