Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Kuntoutusrahan määräytyminen

TELK/1489/2021: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja oliko hän keskeyttänyt kuntoutuksensa ilman pätevää syytä? Oliko eläkelaitoksen tullut lakkauttaa A:n kuntoutuskorotus 1.4.2021 lukien?

A:lle oli myönnetty kuntoutuskorotus työkokeilun ajalle 18.1.2021-17.4.2021, mutta A:n työkokeilu oli päättynyt 1.3.2021, jolloin eläkelaitos oli lakkauttanut A:n kuntoutuskorotuksen 1.4.2021 lukien. A:n työnantajan mukaan A:n työkokeilu piti keskeyttää, koska työntekijät siirtyivät koronaviruspandemian takia etäötihin, eikä hänellä ollut resursseja A:n ohjaukseen etätöissä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko eläkelaitos voinut lakkauttaa A:n kuntoutuskorotuksen ja oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksestaan tai keskeyttänyt sen. TELK katsoi, että A ei ollut kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta eikä hän ollut keskeyttänyt kuntoutustaan ilman pätevää syytä, joten TELKin mukaan…

 209 näyttökertaa

TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

A:lle myönnettiin kuntoutusraha opiskelun ajalle 1.9.2017-31.12.2019. A:n opinnot kuitenkin alkoivat 23.5.2017, jolloin hän vaati kuntoutusrahan myöntämistä 23.5.2017 alkaen. Työntekijän eläkelain 28 § 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana hän on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi. TELK katsoi, että A on laissa tarkoitetulla tavalla estynyt kokonaan tai osittain tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi jo 23.5.2017 alkaen. TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A:lla on oikeus kuntoutusrahaan myös ajalla 23.5.-15.6.2017 ja 14.8.-31.8.2017. TELK/4280/3099/2017 Asianumero:…

 236 näyttökertaa

TELK/2406/3001/2018: Oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella. Eläkelaitos oli käyttänyt kuntoutusrahan ennakkolaskelmassa eläketapahtumapäivänä asian vireilletulopäivää 9.5.2018.   TELKin mukaan kuntoutusrahan suuruus määräytyy pää­sääntöisesti kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella. Siten A:n kuntoutusraha määräytyi kuntoutushakemuksen vireilletulohetken 9.5.2018 perusteella. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, koska A:n kuntoutusrahan oli määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella. TELK/2406/3001/2018 Asianumero: TELK/2406/3001/2018Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 16.10.2018 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, koska A:n kuntoutusrahan on määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella.   Työntekijän eläkelain (TyEL) 28 §:n 2 momentin mukaan…

 204 näyttökertaa

TELK/858/3099/2015: Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymispäivä

Asianumero: TELK/858/3099/2015Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 8.6.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A  työkyvyttömyyseläke  on määrättävä eläketapahtuman 1.10.2012 perusteella.   A haki muutosta eläkelaitoksen antamaan pää­tök­seen, jolla hänelle myönnettiin  työkyvyttömyyseläke  4.11.2014 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 1.12.2014 alkaen. Eläke myönnettiin samojen perusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke. Tulevan ajan ansio laskettiin vuosien 2006–2010 ansioista.   A vaati, että työkyvyttömyyden alkamisajankohdaksi tulee määrittää vuosi 2012 ja tulevan ajan ansio tulee laskea vuosien 2007–2011 ansioiden perusteella ja tuleva aika 1.1.2012 alkaen. A on ihmetellyt päätöksen mainintaa…

 200 näyttökertaa