KHO:2011:94: Voitiinko toimeentulo periä takaisin, kun X:llä ja Y:llä ei katsottu olevan sellaisia tuloja tai varoja, joita olisi voitu periä sekä X:ää uhkasi työkyvyttömyys?

Alaikäisen opiskelijalle oli myönnetty toimeentulotukea, joka oli päätetty periä takaisin hänen vanhemmiltaan. Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko toimeentulo periä takaisin, kun alaikäisen vanhemmilla X:llä ja Y:llä ei katsottu olevan sellaisia tuloja tai varoja, joita olisi voitu periä. Lisäksi X:ää uhkasi työkyvyttömyys reumojen ja selän välilevyrappeuman takia.

 

Toimeentulotuesta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla.

 

Toimeentulotuesta annetun lain 21 §:n 1 momentin mukaan toimeentulotuen takaisinperinnän edellytyksenä on, että korvausvelvollisella asiasta päätettäessä tai myöhemmin on oikeus saada sellaisia tuloja tai varoja, joista korvaus voidaan periä vaarantamatta korvausvelvollisen tai sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän on pitänyt huolta tai on velvollinen pitämään huolta.

 

Pääsääntönä on toimeentulosta annetun lain 19 §:n mukaan, ettei toimeentulotukea saa periä takaisin. Takaisinperintä voi tulla kysymykseen vain silloin, mikäli lain 20 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Lisäksi korvausvelvollisella on oltava asiaa päätettäessä sellaisia tuloja tai varoja, joista korvaus voidaan periä vaarantamatta korvausvelvollisen toimeentuloa.

 

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkäsi Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan hakemuksen X:n ja Y:n velvoittamisesta suorittamaan heidän pojalleen maksetut toimeentulotuet, jotka olivat yhteensä 4 567,01 euroa.

Jatka lukemista

KHO:2014:83: Vakuutusyhtiöiden on paljastettava lääkäriensä nimet, ammattipätevyys ja erikoisalat

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko yksityisellä vakutuusyhtiöllä, joka hoitaa julkista tehtävää, velvollisuus antaa tietoa päätöksentekoon osallistuneista asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä. Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus Oy katsoivat, että yhtiöiden käyttämien asiantuntijaläkärien nimet ja erikoisalat olivat yksityistä tietoa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tiedot heidän henkilöllisyydestään eivät jääneet julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle sillä perusteella, että he olivat työsopimussuhteessa vakuutusyhtiöön tai antoivat lausuntoja toimeksiantosuhteen perusteella.

Jatka lukemista

KHO:2011:71: Takautuvasti myönnetty työkyvyttömyyseläke

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A:n verotuksia verovuosilta 2005 – 2007 oikaistava tuloverolain 112 a §:n säännös huomioon ottaen niin, että hänelle myönnettäisiin mainituilta vuosilta valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennykset. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan työttömyyspäivärahana ajalta 1.9.2005 – 21.11.2007 maksettua määrää ei voida tuloverolain 112 a §:n 3 momentin tarkoitus ja lainkohdan sanamuoto huomioon ottaen katsoa A:n eläketuloksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että näin ollen A:lla ei ollut oikeutta eläketulovähennyksiin tuolta ajalta saadun tulon osalta.
Jatka lukemista

KHO:2019:119: Vakuutusoikeuden päätöksen purkaminen sillä perusteella, että asiaan oli tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti vaikuttanut päätökseen?

Jatka lukemista