Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Esteellisyys

VakO 767/2012: Oliko työkyvyttömyyseläkettä koskevan valitusasian ratkaisemiseen osallistunut vakuutusoikeuden jäsen esteellinen sillä perusteella, että hän oli osallistunut A:n aikaisempien työkyvyttömyyseläkettä koskevien hakemuksien ratkaisemiseen?

Vakuutusoikeus oli 23.8.2001, 18.10.2007 ja 10.12.2009 antamillaan päätöksillä ratkaissut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevan asian. Vakuutusoikeuden 23.8.2001 antaman päätöksen ratkaisukokoonpanoon oli osallistunut sama jäsen, joka oli osallistunut myös vakuutusoikeuden 10.12.2009 antamaan ratkaisuun. A katsoi vakuutusoikeudelle 7.2.2011 saapuneessa kirjoituksessaan, että yksi vakuutusoikeuden jäsen oli ollut esteellinen osallistumaan hänen työkyvyttömyyseläkettä koskeneen valitusasiansa ratkaisemiseen 10.12.2009, koska tämä oli osallistunut vakuutusoikeuden aikaisempaan samaa asiaa koskevaan ratkaisuun 23.8.2001 Asiassa oli kysymys siitä, oliko vakuutusoikeuden jäsen esteellinen sillä perusteella, että hän oli ollut ratkaisemassa A:n aikaisempia työkyvyttömyyseläkehakemuksia. Vakuutusoikeuden…

 312 näyttökertaa

VakO 1047:2012: TELKin jäsen oli esteellinen A:n työkyvyttömyyseläkeasian ratkaisemiseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa

A oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä, jota hänelle ei oltu myönnetty. A haki muutosta TELKistä, jossa hänen asiaa ratkaisi henkilö, jolla oli sidonnaisuuksia Varmaan. A epäili työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puolueettomuutta, koska hänen asiansa käsittelyyn osallistui varatuomari Riitta Wärn, joka oli mukana eläkelaitos Varman eläkeasiain neuvottelukunnassa, johon hänet nimitti Varman hallitus. Varman eläkeasiain neuvottelukunnassa on Varman ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, ja sen jäsenet nimittää Varman hallitus. Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia suosituksia. Oikeuskirjallisuudessa puolueettomuuden on katsottu edellyttävän sitä, ettei viranomaiset antaa ulkopuolisten vaikutusten tai omien…

 295 näyttökertaa

TELK/241/3000/2017: Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri oli päätöstä ratkaistaessaan esteellinen

Asianumero: TELK/241/3000/2017Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 29.8.2016Asiakirjan laji: päätös TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi. Hallintolain (HL) 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Virkamiehen esteellisyydestä säädetty koskee myös muuta asian käsittelyyn osallistuvaa. HL 28 §:n perusteella esteellisyys syntyy, jos virkamies on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai asianosaiseen, joka voi vaarantaa hänen puolueettomuutensa, taikka jos hänen puolueettomuutensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.   Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos on…

 224 näyttökertaa

Vakuutusoikeus 17.3.2011/800:2010: Oliko työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen esteellinen, koska hän toimi päätoimisesti Kansaneläkelaitoksen terveysosaston työkyvyttömyyseläkeryhmän etuuspäällikkönä ja Kansaneläkelaitos oli antanut muutoksenhakijalle päätöksen hänen oikeudestaan kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen esteellinen, koska hän toimi päätoimisesti Kelan terveysosaston työkyvyttömyyseläkeryhmän etuuspäällikkönä ja Kela oli antanut muutoksenhakijalle päätöksen hänen oikeudestaan kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.   Hallintolainkäyttölain 76 §:n 1 momentin mukaan valitusasiaa käsittelevän henkilön esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa.   Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että myös muutoksenhakulautakunnissa, kuten työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, noudatettavan menettelyn tulee täyttää oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetetut vaatimukset.    Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan tuomari ei…

 166 näyttökertaa

VaKo 9630:2003: Oliko työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen esteellinen, koska hän toimi Kelan ylilääkärinä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko kuntien eläkelautakunnan ratkaisukokoonpano (nykyisin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta) A:n työkyvyttömyyseläkeasiaa käsiteltäessä on ollut virheellinen ottaen huomioon se, että A:n työkyvyttömyyseläkeasia on ollut vireillä myös Kansaneläkelaitoksessa. A:n asianajaja B katsoi, ettei kuntien eläkelautakunnan ratkaisu ollut tapahtunut riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa. Vakuutusoikeuden mukaan hallintolainkäyttölain 76 §:n mukaan valitusasiaa käsittelevän henkilön esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa. Näin ollen kuntien eläkelautakunnan jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.   Tapauksessa A oli hakenut sekä kansaneläkelaissa tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä että…

 180 näyttökertaa

VakO 3479:2018: Kuka saa ratkaista työkyvyttömyyseläkehakemuksen ja kuka on esteellinen?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä koskevan valitusasian ratkaisemiseen osallistunut sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen B esteellinen sillä perusteella, että hän oli Kansaneläkelaitoksen eläkeasiain neuvottelukunnan jäsen samanaikaisesti. B oli mukana ratkaisemassa A:n työkyvyttömyyseläkehakemusta muutoksenhakulautakunnassa.   Kuten yllä todettiin, tässä tapauksessa työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisussa oli mukana henkilö, joka oli Kansaneläkelaitoksen eläkeasian neuvottelukunnan jäsen. Kelan neuvottelukunnassa on viranomaisten, yhteisöjen ja etujärjestöjen sekä Kansaneläkelaitoksen henkilöstön edustus, josta päättää kansaneläkelaitoksen hallitus. Nykyisellä toimikaudella (1.7.2020-30.6.2023) neuvottelukunnassa on mm. eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n, Suomen Yrittäjien sekä Työeläkevakuuttajat…

 195 näyttökertaa