Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Asiantuntijalääkäri

TELK/241/3000/2017: Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri oli päätöstä ratkaistaessaan esteellinen

Asianumero: TELK/241/3000/2017Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 29.8.2016Asiakirjan laji: päätös TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi. Hallintolain (HL) 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Virkamiehen esteellisyydestä säädetty koskee myös muuta asian käsittelyyn osallistuvaa. HL 28 §:n perusteella esteellisyys syntyy, jos virkamies on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai asianosaiseen, joka voi vaarantaa hänen puolueettomuutensa, taikka jos hänen puolueettomuutensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.   Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos on…

 181 näyttökertaa

Muu pää­tös 1621/​2014: Valitus asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa

Taltionumero: 1621Antopäivä: 20.5.2014Diaarinumero: 3461/1/12 AsiaValitus asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa ValittajaKeskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Päätös, jota valitus koskeeHelsingin hallinto-oikeus 24.10.2012 nro 12/0913/5     Asian aikaisempi käsittely   Vakuutusongelmaisten liitto ry on 25.8.2011 pyytänyt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvalta tiedot kaikista yhtiön palkkalistoilla olevista vakuutuslääkäritointa pää- tai sivutoimisesti hoitavista lääkäreistä sekä omien yhtiöidensä kautta laskuttavista, asiantuntijalausuntoja säännöllisesti antavista lääkäreistä. Lisäksi on pyydetty tiedot lääkäreiden erikoisaloista ja erityispätevyyksistä.   Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on 12.9.2011 kieltäytynyt antamasta pyydettyjä tietoja. Päätöksen perusteluina on lausuttu muun ohella seuraavaa:   Keskinäinen Vakuutusyhtiö…

 168 näyttökertaa

Vakuutusoikeus 17.3.2011/800:2010: Oliko työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen esteellinen, koska hän toimi päätoimisesti Kansaneläkelaitoksen terveysosaston työkyvyttömyyseläkeryhmän etuuspäällikkönä ja Kansaneläkelaitos oli antanut muutoksenhakijalle päätöksen hänen oikeudestaan kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan jäsen esteellinen, koska hän toimi päätoimisesti Kelan terveysosaston työkyvyttömyyseläkeryhmän etuuspäällikkönä ja Kela oli antanut muutoksenhakijalle päätöksen hänen oikeudestaan kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.   Hallintolainkäyttölain 76 §:n 1 momentin mukaan valitusasiaa käsittelevän henkilön esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa.   Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että myös muutoksenhakulautakunnissa, kuten työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa, noudatettavan menettelyn tulee täyttää oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetetut vaatimukset.    Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan tuomari ei…

 123 näyttökertaa

VaKo 9630:2003: Oliko työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen esteellinen, koska hän toimi Kelan ylilääkärinä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko kuntien eläkelautakunnan ratkaisukokoonpano (nykyisin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta) A:n työkyvyttömyyseläkeasiaa käsiteltäessä on ollut virheellinen ottaen huomioon se, että A:n työkyvyttömyyseläkeasia on ollut vireillä myös Kansaneläkelaitoksessa. A:n asianajaja B katsoi, ettei kuntien eläkelautakunnan ratkaisu ollut tapahtunut riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa. Vakuutusoikeuden mukaan hallintolainkäyttölain 76 §:n mukaan valitusasiaa käsittelevän henkilön esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa. Näin ollen kuntien eläkelautakunnan jäsenet toimivat tuomarin vastuulla.   Tapauksessa A oli hakenut sekä kansaneläkelaissa tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä että…

 143 näyttökertaa

KHO:2014:83: Vakuutusyhtiöiden on paljastettava lääkäriensä nimet, ammattipätevyys ja erikoisalat

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko yksityisellä vakutuusyhtiöllä, joka hoitaa julkista tehtävää, velvollisuus antaa tietoa päätöksentekoon osallistuneista asiantuntijalääkäreiden henkilöllisyydestä. Pohjola Vakuutus Oy ja A-Vakuutus Oy katsoivat, että yhtiöiden käyttämien asiantuntijaläkärien nimet ja erikoisalat olivat yksityistä tietoa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tiedot heidän henkilöllisyydestään eivät jääneet julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle sillä perusteella, että he olivat työsopimussuhteessa vakuutusyhtiöön tai antoivat lausuntoja toimeksiantosuhteen perusteella.  24 näyttökertaa

 24 näyttökertaa