Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen

TELK/4868/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, kun hänellä ei ollut todettavissa työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina?

A oli 40-vuotias ja hänellä oli puutarhurin koulutus. A:lla oli käsien ja kaularangan oireita. A haki ammatillista kuntoutusta. TELk katsoi, että A:n kesän puutarhamyymälän työ oli sujunut normaalisti ja lääketieteelliset sairauslöydökset olivat vähäiset. Koska A:lla ei ollut todettavissa työkyvyttömyyden uhkaa lähivuosina, TELKin mukaan A:lla ei ollut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen. TELK/4868/3001/2016 Asianumero: TELK/4868/3001/2016Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 21.3.2017 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen ammatillisen kuntoutuksen myöntämisestä.   A on vaatinut ammatillisen kuntoutuksen myöntämistä vedoten siihen, että hänelle on aiemmin myönnetty…

 152 näyttökertaa

TELK/2277/3001/2015: Oliko lääketieteen lisensiaatin opintoja pidettävä tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena?

A vaati ammatillisena kuntoutuksena lääketieteen lisensiaatin opintojen tukemista, jotka hän oli aloittanut. Asiassa oli siten kysymys siitä, oliko lääketieteen lisensiaatin opintoja pidettävä tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena, mutta TELK katsoi, ettei lääketieteen lisensiaatin opintoja voida pitää tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena, koska A:lle työkyvyttömyyden uhkasta aiheutuva haitta olisi ehkäistävissä merkittävästi kevyemmin ammatillisen kuntoutuksen toimenpidein kuin pitkäkestoisia lääketieteen opintoja työeläkekuntoutuksena tukemalla. TELK/2277/3001/2015 Asianumero: TELK/2277/3001/2015Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 6.10.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänen kuntoutussuunnitelmansa hylättiin.   A vaati lääketieteen lisensiaatin…

 226 näyttökertaa

TELK/1595/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen ammatillisesta kuntoutuksesta sillä perusteella, ettei A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta kuntoutus ole enää tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena. Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillinen kuntoutus voidaan järjestää työeläkekuntoutuksena, jonka tavoitteena on tukea työssä selviytymistä ja työssä jatkamista. Työeläkekuntoutusta haetaan omasta työeläkelaitoksesta. Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen sen takia, ettei kuntoutus ole tarkoituksenmukaista järjestää työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijaisesti työvoimahallinnolle. Työeläkekuntoutuksella voidaan tukea työhön paluuta esimerkiksi…

 279 näyttökertaa

TELK/2933/3001/2015: Oliko A:n kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

TELK oli hylännyt A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänelle myönnettyyn oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, mutta hänen kuntoutussuunnitelmansa hylättiin, koska elinkeinotuen myöntäminen koneisiin tai laitteisiin ei ollut tarkoituksenmukaista. Jotta voi hakea ammatillista kuntoutusta, on oltava kuntoutussunnitelma, jonka avulla on mahdollista päästä työkyvyn kannalta sopiviin työtehtäviin tai ammattiin. TELK katsoi, ettei esitetty kuntoutussuunnitelma lykännyt työeläkelakien edellyttämällä tavalla maatalousyrittäjän eläkkeelle jäämistä eikä sitä voitu näin ollen pitää tarkoituksenmukaisena. Ammatillista kuntoutusta voi saada, jos kuntoutuksen avulla voidaan auttaa työssä jatkamista. Kuntoutussuunnitelmasta pitää käydä ilmi ne keinot, joiden…

 263 näyttökertaa

EOAK 649/4/15: Työeläkelaitoksen ja Kelan yhteistyö kuntoutusasiassa

Tapauksessa oli kysymys siitä, että kantelijan mukaan hän ei ollut saanut Kelalta päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta kantelupäivään mennessä sen jälkeen, kun Varma antoi hylkäävän päätöksen 4.8.2014, jolloin Kelan olisi tullut ottaa asia ammatillisesta kuntoutuksesta käsiteltäväkseen. Työntekijän eläkelain (TyEL) 33 §:n mukaan eläkelaitoksen on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle ammatillisesta kuntoutuksesta sekä kuntoutusrahaa ja -korotusta koskevasta päätöksestään. Kela totesi, että sille oli tullut vasta 16.12.2014 tieto siitä, että työeläkelaitos oli antanut kantelijalle hylkäävän päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Terveysosasto katsoi, että tässä asiassa oli ollut epäselvyyttä työeläkelaitoksen…

 227 näyttökertaa

TELK/4038/3001/2016: TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen

A vaati kuntoutussuunnitelmansa hyväksymistä, ja esitti kuntoutussuunnitelmanaan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja. Polkuopiskelun ensimmäisen vuoden jälkeen hänen on mahdollista hakea suoraan rakennusmestarin tutkintoon johtaviin opintoihin ilman pääsykoetta. TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. TELK/4038/3001/2016 Asianumero: TELK/4038/3001/2016Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 23.2.2017 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen kuntoutussuunnitelman hyväksymisestä.   A vaati kuntoutussuunnitelmansa hyväksymistä, koska kaikkien etujen mukaista olisi, että hän…

 164 näyttökertaa

TELK/2478/3001/2014: A:lla ei ollut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen, kun TELK katsoi A:n edelleen olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään

Asianumero: TELK/2478/3001/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 9.9.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:n on katsottava olevan ammatillisen kuntoutuksen edellyttämällä tavalla vakiintunut työelämään.   Valituksenalaisella päätöksellä eläkelaitos hylkäsi A:n ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen sillä perusteella, että A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta hänen kuntoutuksensa ei ole tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena, vaan sen tukeminen kuuluu ensisijassa työvoimahallinnolle. Eläkelaitos totesi, että A:n työsuhde on päättynyt jo 28.2.2011 ja hän on ollut viimeaikoina pääasiallisesti työttömänä. Lisälausunnossaan eläkelaitos on todennut, että työeläkekuntoutuksen ansiovaatimusrajan täyttymisestä huolimatta se…

 147 näyttökertaa