Press "Enter" to skip to content

Tekijä: Työeläkeriidat

SAMU 10923/21/05: Tuliko A:n yrittäjänä saamana tulona huomioida yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisesti voimassa olevan YEL-vakuutuksen mukainen vahvistettu työtulo?

Otsikko: Yrittäjän tulo ja soviteltu työmarkkinatuki asumistuessa Ratkaisupäivämäärä: 26.08.2021 Diaarinumero: 10923/21/05 Tiivistelmä: Asumistukea määrättäessä YEL-vakuutetun yrittäjän elinkeinotoiminnan tulona huomioitiin YEL-vakuutuksen mukainen vahvistettu työtulo ja koronapandemian vuoksi tehdyn työttömyysturvalain väliaikaisen muutoksen perusteella myönnetty työmarkkinatuki. Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 1.4.2021 päätöksen, jolla A:n asumistuen tarkistus oli hylätty 1.2.2021, koska tuloissa ei ollut tapahtunut huomattavaa muutosta ja asumistuki oli tarkistettu vuositarkistuksena 1.4.2021 lukien. Ruokakunnan tuloina 1.2.2021 ja 1.4.2021 lukien oli huomioitu ilmoitettu arvio elinkeinotoiminnan todellisista tuloista 1000 euroa kuukaudessa ja työmarkkinatuki 476,23…

 69 näyttökertaa

VakO 3641:2020: Alkoiko A:n täysi työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahan enimmäisajan päättymistä seuraavan kuukauden alun sijasta maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta?

Asiassa oli kysymys siitä, alkoiko A:n täysi työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahan enimmäisajan päättymistä seuraavan kuukauden alun sijasta maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta. Työeläkelaitos hylkäsi 3.10.2017 antamallaan päätöksellä A:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen katsoen, ettei hän ollut työkyvytön. TELK hylkäsi antamallaan päätöksellä A:n valituksen. Vakuutusoikeus muutti TELKin päätöstä ja totesi, että A:n työkyky oli maaliskuusta 2018 alkaen siten heikentynyt, että hänellä on oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Asianumero: 3641:2020Päätöksen antopäivä: 4.5.2022 Asiassa oli kyse työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen ajankohdasta.…

 127 näyttökertaa

VakO 21382:2021: Oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla hänen hakiessa yksityisen eläkelain mukaista vanhuuseläkettä 1.1.2020 alkaen ja oliko hänellä siten oikeus tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 1.1.2020 alkaen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen rinnalla solmima yksityisen eläkelain mukainen työsuhde päättynyt työntekijän eläkelain 11 §:n 4 momentissa ja 13 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla hänen hakiessa yksityisen eläkelain mukaista vanhuuseläkettä 1.1.2020 alkaen ja oliko hänellä siten oikeus tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 1.1.2020 alkaen. Vakuutusoikeus katsoi, ettei A:lla ollut oikeutta vanhuuseläkkeeseen ajalla 1.1.2015 – 31.12.2017 olleen määräaikaisen työsuhteensa X Oy:ssä perusteella jo 1.1.2020 alkaen, koska A:n 1.1.2018 alkanut asiantuntijan osa-aikainen työ jatkui uudella määräaikaisella työsopimuksella…

 235 näyttökertaa

VakO 20673:2021: tuliko A:n toimeksiantosopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:lle soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia?

Asianumero: 20673:2021Päätöksen antopäivä: 10.10.2022 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Kysymys siitä tuliko A:n toimeksiantosopimuksen perusteella tapahtuneeseen työskentelyyn X Oy:lle soveltaa työntekijän eläkelakia vai yrittäjän eläkelakia. Vakuutusoikeus totesi, että ratkaistaessa työeläkevakuuttamisessa sovellettavaa lakia on keskeistä arvioida, täyttyvätkö kaikki työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetyt työsuhteen tunnusmerkit. Asianosaisten välisellä sopimuksella ei yksin ole ratkaisevaa merkitystä, vaan asiantilan tulee myös käytännössä vastata työn suorittamisen muodosta tehtyä sopimusta. A:n työskentelyn tosiasialliset olosuhteet viittasivat työsuhteeseen, joten vakuutusoikeus katsoi asiaa kokonaisuutena arvioiden, että A:n X Oy:n…

 226 näyttökertaa

VakO 22004:2021: Tuliko A:n vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen maksettua 23 500 euron suuruista työansiota ei kohdentaa ansainta-aikaan?

Asianumero: 22004:2021Päätöksen antopäivä: 25.10.2022 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Asiassa oli ratkaistavana kysymys työansioiden kohdentamisesta ansainta-ajalle myönnettäessä henkilölle vanhuuseläkkeen rinnalla kertynyt vanhuuseläke. Oikeuskäytännössä edellytyksenä ansioiden kohdentamiselle on pidetty sitä, että takautuvasti maksetun työansion määrä on kuukausieläkkeen viisinkertaista määrää suurempi. Kyseessä olevassa tilanteessa kuukausieläkkeen määränä pidettiin tässä vaiheessa myönnettävän vanhuuseläkkeen rinnalla karttuneen vanhuuseläkkeen määrän sijasta kaikkien henkilölle myönnettyjen vanhuuseläkkeiden kokonaismäärää. Takautuvasti maksettua työansiota ei kohdennettu ansainta-ajalle, koska sen määrä oli pienempi kuin kaikkien henkilölle myönnettyjen eläkkeiden kuukausittainen määrä viisinkertaisena. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin.…

 279 näyttökertaa

VakO 21052:2021: Edellyttikö hoitorahan myöntäminen lapsen hoitoon osallistuvalle vanhemmalle sitä, että vanhempi tosiasiallisesti työskenteli korvausjakson aikana?

Diaarinumero: 21052:2021Antopäivä: 8.4.2022 Vakuutusoikeus katsoi, että lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen joustavan hoitorahan myöntäminen lapsen hoitoon osallistuvalle vanhemmalle edellytti, että vanhempi tosiasiallisesti työskenteli korvausjakson aikana. Esitiedot Kansaneläkelaitos muun ohella hylkäsi 19.8.2020 antamallaan päätöksellä A:n joustavaa hoitorahaa koskevan hakemuksen ajalta 18.3.–26.4.2020, koska hän ei ollut lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa edellytetyllä tavalla työskennellyt kyseisellä ajalla. A haki muutosta Kansaneläkelaitoksen päätökseen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. A vaati, että hänelle myönnetään joustava hoitoraha ajalle 18.3.–26.4.2020. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisu Sosiaaliturva-asioiden…

 240 näyttökertaa

Tilasto työeläkepäätöksistä

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus: Päätös Työnkuva (nykyinen ja entiset) Ikä Sairaudet Lopputulos TELK/1684/3000/2015 Perushoitaja. Apuhoitajan ja muistihoitajan koulutus. 61-vuotias. Pitkäaikaiset käsien nivelrikkovaivoja, sormien turvotusta, kosketusarkuutta, virheasentoja, kömpelyyttä ja heikkoa puristusvoimaa. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen todeten, että A:lla on oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. TELK/4877/3000/2014 Vuoromestari ja palvelupäällikkö. 60-vuotias. Niskahartiaseudun särkyä, oikean yläraajan säteilykipua, alaselän kipuja, rappeumamuutoksia ja skolioosi. TELK hylkäsi A:n valituksen. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:n päätöstä. TELK/3137/3000/2014 Nuohooja, nuohoojayrittäjä sekä rakennustyömies. Nuohoojan ammattitutkinto. 58-vuotias. Rasitushengenahdistusta, keuhkoahtaumatauti ja keuhkolaajentuma. TELK hylkäsi A:n valituksen.…

 246 näyttökertaa

SAMU 6880/7/11: Oliko uusi työkyvyttömyys aiheutunut samasta sairaudesta kuin aiempi työkyvyttömyys, jonka perusteella sairauspäivärahaa oli maksettu enimmäisaika?

A vaati sairauspäivärahaa, koska työkyvyttömyys oli aiheutunut selkäsairaudesta. A:n edellinen työkyvyttömyys oli aiheutunut nivelrikosta ja psyykkisistä sairauksista. A katsoi, että kyseessä oli siten eri sairaudet. Kansaneläkelaitos ei myöntänyt sairauspäivärahaa, koska sairauspäivärahan enimmäisaika oli täyttynyt eikä A ollut enimmäisajan jälkeen työkykyinen yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että kyseessä oli osittain sama sairaus. Tästä syystä A:lla ei lautakunnan mukaan ollut oikeutta sairauspäivärahaan, koska hän ei ollut enimmäisajan jälkeen työkykyinen yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta ja työkyvyttömyys ei ollut aiheutunut uudesta sairaudesta.…

 312 näyttökertaa

FINE-041952: Oliko yksityisyrittäjänä toiminut A oikeutettu päiväkorvaukseen ohimenevän työkyvyttömyyden perusteella?

A haki henkilövakuutuksesta päiväkorvausta masennuksen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä ajalta 29.10.2020-30.10.2021. Vakuutusyhtiö maksoi päivärahakorvausta työttömyyysajalta 29.10.2020-31.7.2021, mutta kieltäytyi suorittamasta korvausta ajalta 1.8.2021-30.10.2021, koska A ei ollut yhtiön mukaan vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla työkyvytön. Toisin kuin vakuutusyhtiö, FINE katsoi, että A oli ollut ajalla 1.8.2021-30.10.2021 vakuutusehtojen edellyttämättä tavalla täysin kyvytön, joten FINE suositti vakuutusyhtiötä maksamaan A:lle päiväkorvausta kyseiseltä ajalta. FINE totesi, että A:n työn on kuvattu olevan sekä emotionaalisesti että kognitiivisesti vaativaa. Työ on edellyttänyt hyvää riskinsieto- ja päätöksentekokykyä sekä vahvaa oma-alotteisuutta. Ottaen huomioon…

 213 näyttökertaa

TTLK 2330/12/P: Voitiinko korotusosaa peruspäivärahaan maksaa kolmen vuoden työhistorian perusteella yrittäjän peruspäivärahaan?

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko korotusosaa peruspäivärahaan kolmen vuoden työhistorian perusteella maksaa yrittäjän peruspäivärahaan. Kansaneläkelaitoksen päätös oli antanut A:lle päätöksen peruspäivärahasta, mutta päätöksen mukaan korotusosaa kolmen vuoden työhistorian perusteella ei makseta yrittäjän peruspäivärahaan. A vaati edelleen muutosta päätökseen ja korotusosan maksamista työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta, joka hylkäsi valituksen. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan mitään syyttä muuttaa päätöstä ei ole esitetty. TELK 2330/12/P Diaarinumero 2330/12/P Ratkaisupäivä 24.10.2012 TTL 6 luku 1 § ja 3§ Työttömyysturva, Peruspäiväraha, Korotusosa, Työssäoloehto, Palkansaaja, Yrittäjä Korotusosaa peruspäivärahaan kolmen vuoden työhistorian…

 244 näyttökertaa