Press "Enter" to skip to content

Kuukausi: joulukuu 2021

VakO 1047:2012: TELKin jäsen oli esteellinen A:n työkyvyttömyyseläkeasian ratkaisemiseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa

A oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä, jota hänelle ei oltu myönnetty. A haki muutosta TELKistä, jossa hänen asiaa ratkaisi henkilö, jolla oli sidonnaisuuksia Varmaan. A epäili työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puolueettomuutta, koska hänen asiansa käsittelyyn osallistui varatuomari Riitta Wärn, joka oli mukana eläkelaitos Varman eläkeasiain neuvottelukunnassa, johon hänet nimitti Varman hallitus. Varman eläkeasiain neuvottelukunnassa on Varman ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, ja sen jäsenet nimittää Varman hallitus. Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia suosituksia. Oikeuskirjallisuudessa puolueettomuuden on katsottu edellyttävän sitä, ettei viranomaiset antaa ulkopuolisten vaikutusten tai omien…

 279 näyttökertaa

TELK/3031/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli masennusoireita, jotka ilmenivät ahdistuneisuutena, aloite- ja keskittymiskyvyttömyytenä sekä ärtyneisyytenä

A oli 60-vuotias palveluneuvoja, jossa ammatissa hän on työskennellyt vuodesta 1974 alkaen. Hänellä oli masennusoireita, jotka liittyivät uupumukseen ja työpaikkaongelmiin. TELK katsoi, että A:n oireet olivat  lievät, ettei hänen työkykynsä ollut ammatillisesti arvioiden heikentynyt vähintään kahdella viidesosalla yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan, eikä hänellä tämän takia ole oikeutta  työkyvyttömyyseläkkeeseen. TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/3031/3000/2012 Asianumero: TELK/3031/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 26.2.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.   A…

 190 näyttökertaa

TELK/2232/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n tiedollinen ja taidollinen kokonaistaso oli heikkolahjaisen tasolla sekä hänellä oli persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä

A oli 62-vuotias puhelinmyyjä. A:n neuropsykologisessa tutkimuksessa selvisi, että hänen tiedollinen ja taidollinen kokonaistasonsa on heikkolahjaisen tasolla. Lisäksi hänellä oli todettu persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä. TELK totesi, ettei A:n työkyvyssä ollut tapahtunut olennaista heikentymistä, vaan hänellä oli ollut samankaltaiset oireet vuosia työssä ollessaan. A ei ollut täyttänyt laissa tarkoitetulla tavalla  työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksiä. TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/2232/3000/2012 Asianumero: TELK/2232/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 17.11.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.…

 171 näyttökertaa

TELK/1972/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli nivelrikkoa, jännekipua, lanneselän kipua, niveloireita, työrasitusperäistä kipuoireilua, selässä jäykkyyttä ja kipua sekä sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila

TELK katsoi, että työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta painotettaessa A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin toistaiseksi. TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:in päätöstä. TELK/1972/3000/2012 Asianumero: TELK/1972/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.11.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi ja hylkäsi valituksen enemmälti.   A on 62-vuotias kioskimyyjä, joka on käynyt keskikoulun. A on työskennellyt kirjakaupassa, tehdastyössä, kemikaalikaupassa, kahvilassa ja viimeksi 27 vuoden…

 211 näyttökertaa

TELK/1091/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli toimintakykyä haittaavia laaja-alaisia kipuja, kulumaa polvissa sekä verenpainetauti

TELKin mukaan A:n toimintakykyä heikensi pääasiassa pehmytkudoskipuilu. Tämän aiheuttama haitta ei ollut kuitenkaan niin vaikea-asteinen, että A:n työkyvyn voitaisiin arvioida sairauden, vian tai vamman takia heikentyneen TELKin mukaan työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavassa määrin. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/1091/3000/2012 Asianumero: TELK/1091/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 29.10.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELk hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.   A on 59-vuotias ja hän on työskennellyt aamiais- ja kerroshoitajana, kouluavustajana, pysäköinninvalvojana ja ompelijana. Hänellä ei ole rekisteröityä työhistoriaa vuoden 2006 jälkeen. TELK totesi, että A:lla on…

 180 näyttökertaa

TELK/5859/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli MS-tauti, tuki- ja liikuntaelinoireita, päänsärkyä, huimausoireita, lannerangan kulumamuutoksia sekä leukanivelissä muutoksia

TELK katsoi, ettei A:n työkyky ollut heikentynyt hänen työhistorian osoittamissa määrin tapahtuvaan työskentelyyn sairauden, vian tai vamman takia työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti, kun otettiin huomioon  sairauslöydökset, niiden vaikutus A:n toimintakykyyn sekä muut työkyvyn arviointiin liittyvät seikat. TELK/5859/3000/2011 Asianumero: TELK/5859/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 19.6.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.   A on 56-vuotias ja hän on suorittanut ylioppilastutkinnon. Hän on viimeksi työskennellyt mainosten lajittelijana vuosina 2001–2004, muuten hän on ollut kotiäitinä vuodesta 1986 alkaen.   A:lla on pesäkekovettumatauti…

 192 näyttökertaa

TELK/4195/3000/2016: Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen, kun käsittelyaika oli kestänyt noin kaksi vuotta

A vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä ja oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä. A:n asian käsittelyä oli pitkittänyt se, että vakuutusoikeus oli palauttanut asian TELK:iin uudelleen käsiteltäväksi. TELK ei ollut tarpeettomasti viivytellyt A:n asian käsittelyä. TELK katsoi, että yhteensä noin kahden vuoden käsittelyaikaa TELK:ssä, VakO:ssa ja uudestaan TELK:ssä ei voitu pitää kohtuuttoman pitkänä. Näin ollen TELKin mukaan A:n oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa ei oltu loukattu eikä hyvityksen määräämiselle siten ollut  perusteita. TELK/4195/3000/2016 Asianumero: TELK/4195/3000/2016Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 8.2.2017 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä.…

 181 näyttökertaa

VaKo 4389:2015: Oliko päivärahoja maksettu korvauksena tehdystä työstä ja oliko ne voitu ottaa huomioon työntekijän eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä?

Työnantaja oli maksanut työntekijälle verollisia ja verottomia päivärahoja. Asiassa oli kysymys siitä, pliko päivärahoja maksettu korvauksena tehdystä työstä ja oliko ne voitu ottaa huomioon työntekijän eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä.   Työntekijän eläkelain 70 §:n 1 momentin mukaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka, tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Saman pykälän 3 momentin 6 kohdan mukaan vastikkeena työstä ei pidetä muun muassa työmatkasta saatua päivärahaa tai muuta kustannusten korvausta.   Vakuutusoikeuden…

 167 näyttökertaa

TELK/2406/3001/2018: Oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella. Eläkelaitos oli käyttänyt kuntoutusrahan ennakkolaskelmassa eläketapahtumapäivänä asian vireilletulopäivää 9.5.2018.   TELKin mukaan kuntoutusrahan suuruus määräytyy pää­sääntöisesti kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella. Siten A:n kuntoutusraha määräytyi kuntoutushakemuksen vireilletulohetken 9.5.2018 perusteella. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, koska A:n kuntoutusrahan oli määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella. TELK/2406/3001/2018 Asianumero: TELK/2406/3001/2018Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 16.10.2018 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, koska A:n kuntoutusrahan on määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella.   Työntekijän eläkelain (TyEL) 28 §:n 2 momentin mukaan…

 182 näyttökertaa

TELK/1489/2021: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja keskeyttänyt kuntoutuksen ilman pätevää syytä?

Asiassa oli kysymys siitä, että A:lle oli myönnetty kuntoutuskorotus työkokeilun ajalle, mutta A:n työkokeilu oli päättynyt ennenaikaisesti ja tämän vuoksi eläkelaitos oli lakkauttanut A:n kuntoutuskorotuksen.   Työntekijän eläkelain (TyEL) 30 §:n mukaan, jos työntekijä saa 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta 28 §:n mukaiseen kuntoutusrahaan. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. A:n työnantaja oli purkanut työkokeilun 1.3.2021 vedoten koronavirukseen. Työnantajan mukaan hänellä ei ollut resursseja A:n ohjaamiseen etätyöskentelyn aikana,…

 225 näyttökertaa